W „Polskim Procesie Cywilnym” 3/2015 szczególnej uwadze polecamy tekst Andrzeja Torbusa pt. „Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.)”, w którym autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w wypadku wytoczenia powództwa przed sądem państwa obcego nastąpi przerwa biegu terminu przedawnienia zgodnie z przepisem art. 123 § 1 pkt 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

Kolejny artykuł warty uwagi to „Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór (uwagi na tle art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.) autorstwa Krystiana Markiewicza. Tytułowa problematyka dotyczy formalizmu postępowania przy wnoszeniu środków zaskarżenia i koncentruje się na rozróżnieniu tego, kiedy zachodzi mylne oznaczenie środka zaskarżenia, a kiedy jest ono nieprawidłowe, oraz czy nazwa środka zaskarżenia decyduje, czy też jedynie wpływa na wybór tego środka.

Katarzyna Gajda-Roszczynialska natomiast w publikacji „Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane” prezentuje refleksje natury ogólnej nad kształtem pojęcia stron w związku z przekształceniami polskiego procesu cywilnego po 1989 r. oraz próbą jego ujęcia w ramach procesualistycznych teorii liberalnych oraz neoliberalnych.

Ponadto w numerze 3 zamieszczono następujące ciekawe publikacje:

– Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne, autorstwa Anetty Malmuk-Cieplak, oraz 

– Czy przedstawienie w zarzutach od nakazu zapłaty niewykazanej wierzytelności do potrącenia (art. 493 § 3 k.p.c.) prowadzi do odrzucenia zarzutów, autorstwa Arkadiusza Sadzy.

W prezentowanym numerze polecamy także dwie ciekawe glosy: 

– Niewskazanie adresu miejsca zamieszkania strony pozwanej jako brak formalny pozwu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014 r., III CZP 43/14, Ireneusz Wolwiak;

– Obowiązek dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu z opinii biegłego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r., IV CA 1/14, Aleksandra Rożnowska.

Recenzje, sprawozdania, bibliografia

W numerze 3 „Polskiego Procesu Cywilnego” można także przeczytać recenzję Feliksa Zedlera publikacji Krystiana Markiewicza pt. „Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym” (C.H. Beck, Warszawa 2013, stron 478) oraz sprawozdanie z konferencji „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Katowice, 5.12.2014 r., autorstwa Aleksandry Rożnowskiej.
W numerze 3 zamieszczono także bibliografię postępowania cywilnego za rok 2014 w opracowaniu Jacka Kudły i Bartosza Wołodkiewicza.