„Polski Proces Cywilny” 3/2016, to numer szczególny, który jest dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracami Izby Cywilnej, który w sierpniu 2016 r. zakończył wieloletnią służbę sędziowską i przeszedł w stan spoczynku. We wrześniu 2016 r. przypada Jubileusz 70. Urodzin Profesora i z tej okazji Jego przyjaciele i uczniowie – członkowie Redakcji i Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”, pamiętając także o szczególnym wsparciu Profesora w pracach nad reaktywacją czasopisma, postanowili dedykować Jubilatowi opracowania, które składają się na niniejszy specjalny numer kwartalnika.

Polecamy zatem Państwa lekturze bardzo ciekawe artykuły:
– Marcin Dziurda, Skarb Państwa w procesie cywilnym – problemy wciąż aktualne
– Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym – granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?
– Paweł Grzegorczyk, Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
– Jacek Gudowski, Niezawisłość a związanie sędziego oceną prawną sądu wyższej instancji
– Andrzej Jakubecki, Zagrożenie nakazaniem obowiązanemu zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego jako środek przymusu w postępowaniu zabezpieczającym – zagadnienia wybrane
– Krystian Markiewicz, Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym
– Henryk Pietrzkowski, Skarga na czynności komornika po zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w latach 2004–2015
– Piotr Rylski, Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym – zagadnienia podstawowe
– Andrzej Wach, W sprawie wyroków koniecznych w postępowaniu cywilnym
– Marcin Walasik, Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego
– Karol Weitz, Instancyjność postępowania przed sądem polubownym
– Tadeusz Wiśniewski, Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego
– Feliks Zedler, Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
– Tadeusz Zembrzuski, Sądowe miarkowanie opłaty egzekucyjnej