Odmowa nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wygenerowanemu w celu obejścia prawa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 4.12.2013 r. (III CZP 85/13)

W „Polskim Procesie Cywilnym” 2015/4 szczególnej uwadze polecamy tekst Feliksa Zedlera „Odmowa nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wygenerowanemu w celu obejścia prawa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 4.12.2013 r. (III CZP 85/13)”, w którym Autor krytykuje stanowisko Sądu Najwyższego. Według Niego kierunek wykładni dotyczący możliwości odmowy nadania klauzuli wykonalności notarialnemu tytułowi egzekucyjnemu, gdy jest oczywiste, że tytuł ten został wygenerowany w celu obejścia prawa, nie zasługuje na aprobatę. Wątpliwe też jest, by na tej podstawie można było odmówić nadania klauzuli wykonalności innym tytułom egzekucyjnym.

Pozew i sprzeciw od nakazu zapłaty wniesione w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwego (uwagi na tle znowelizowanego art. 50537 k.p.c.)

Kolejny artykuł warty uwagi to tekst Jarosława R. Antoniuka „Pozew i sprzeciw od nakazu zapłaty wniesione w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwego (uwagi na tle znowelizowanego art. 50537 k.p.c.)”, który zawiera krytyczną analizę art . 50537 k.p.c. w brzmieniu nadanym przez ustawę z 10.05.2013 r . o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Skutki zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Natomiast w tekście Aleksandry Nadobnik „Skutki zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” autorka analizuje skutki zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu egzekucyjnym. Klasyfikując ogół następstw na powstałe spółki, dla dłużnika i dla wierzyciela, koncentruje się na tej ostatniej grupie. Stara się w szczególności odpowiedzieć na pytanie, jakie uprawnienia wchodzą w skład tzw. czynności zachowawczych, o których mowa w art. 9102 § 1 in fine k.p.c., oraz jaka jest ich relacja do uprawnień korporacyjnych wspólnika.

Ponadto w numerze 4 ukazały się następujące ciekawe publikacje:

– Krzysztof Kubień, Disclosure w prawie angielskim jako narzędzie wyrównania szans stron oraz ustalenia prawdy w postępowaniu cywilnym (część 1);
– Bartosz Trocha, Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym we francuskim postępowaniu cywilnym na tle rozwiązań prawa polskiego;
– Marcin Kostwiński, Czy jest potrzebny nakaz świadczenia?;
– Beata Baran, Droga sądowa w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej;
– Piotr Rylski, Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody;
– Marcin Walasik, Dopuszczalność egzekucji z udziału małżonka w przedmiocie należącym do majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej;
– Justyna Ptak-Głogowska, Podstawa uwzględnienia kosztów egzekucyjnych związanych z czynnościami komornika w egzekucji z nieruchomości przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.10.2010 r. (III CZP 71/10);
– Bartosz Karolczyk, Anna Ciepla, Moc wiążąca wyroku zapadłego między wspólnikami spółki z o.o. Rozważania na kanwie uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z 8.03.2012 r. (III CSK 292/11).

Recenzje i sprawozdania

W numerze 4 „Polskiego Procesu Cywilnego” można także przeczytać recenzję Mateusza Grochowskiego publikacji „The Effects of Judicial Decisions in Time”, P. Popelier (red.), S. Versrraelen (red.), D. Vanheule (red.), B. Vanlerberghe (red.), Intersentia, Cambridge–Antwerp–Portland 2014 oraz sprawozdanie Tadeusza Zembrzuskiego z międzynarodowej konferencji „Civil Judicial Expertise in the European Union”, Rzym, 29.05.2015 r.

Inne

W numerze 4 zamieszczono także „Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Korzanie”, które przygotowali Krystian Markiewicz i Andrzej Torbus, oraz ogłoszenie o III Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.