Tematem miesiąca pierwszego w 2012 roku numeru Przeglądu Podatkowego jest artykuł Andrzeja Taudula i Mariusza Mareckiego, Pakiety medyczne - czy to już koniec wątpliwości?

Jest to temat szczególnie istotny dla pracodawców i pracowników, wzbudzający szereg wątpliwości, które miały zostać wyjaśnione przez pełny skład Izby Finansowej w uchwale z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10. Czy tak się jednak stało? Autorzy przeprowadzili szczegółową analizę zagadnienia, starając się odpowiedzieć na pytanie, jakie są konsekwencje tej uchwały dla pracodawców, którzy w minionych latach nie odprowadzali zaliczek na podatek od pakietów medycznych.

Ponadto opublikowane zostały m.in. następujące artykuły:

Mileny Kaniewskiej-Środeckiej i Dominiki Ramirez-Wołkiewicz, Bancassurance w VAT - wybór optymalnego rozwiązania
Mariusza Charkiewicza i Pawła Daszczuka, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Marcina Borkowskiego, Skutki wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu w świetle uchwały NSA z dnia 24 października 2011 r., I FPS 1/11

W dziale Precedensowe sprawy omówione zostały dwa wyroki:

NSA z dnia 5 lipca 2011 r., I FSK 426/11,
NSA z dnia 14 października 2010 r., II FSK 949/09.

Pierwszy z nich dotyczy prawa do zwrotu VAT dla zagranicznego podatnika a rejestracji grupowej. Jest istotny dla grup podatkowych w podatku od wartości dodanej. NSA uznał, że zaświadczenie o rejestracji dla potrzeb podatku od wartości dodanej w kraju siedziby wydane dla grupy jest dokumentem wymaganym przez polskie przepisy i nie jest uprawnione żądanie przez organy podatkowe odrębnego zaświadczenia wskazującego indywidualnie spółkę należącą do grupy jako podatnika podatku od wartości dodanej.

Drugi z prezentowanych wyroków dotyczył tzw. ulgi meldunkowej. Organy podatkowe forsowały koncepcję, zgodnie z którą wskazana ulga dotyczyła tylko i wyłącznie tego małżonka, który mógł się wykazać zameldowaniem w zbywanym lokalu przez okres 12 miesięcy. Sąd nie podzielił takiego podejścia wykazując, że nie wynika ono z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.