Monika Namysłowska, Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
Dnia 5.07.2016 r. weszła w życie dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Wymóg transpozycji tej dyrektywy do 9.06.2018 r. powoduje nie tylko konieczność analizy jej przepisów, lecz także rodzi pytanie o relację nowych przepisów z prawem polskim, w szczególności z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chroniącym przed czynem nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania, ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy zatem zastanowić się, czy dotychczasowe przepisy są zgodne z zasadami wprowadzonymi przez nową dyrektywę, a jeżeli nie, to w jaki sposób powinna być ona transponowana do prawa polskiego. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do dalszych badań nad prawem polskim. Niezbędna będzie bowiem w niedalekiej przyszłości dogłębna analiza polskich przepisów regulujących ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przemysław Katner, Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej 
Niniejszy artykuł przybliża dostępne rozwiązania służące sekurytyzacji aktywów spółek handlowych. Po przedstawieniu różnych spojrzeń na sekurytyzację prezentowanych w piśmiennictwie ekonomicznym i prawniczym, w tym w aktach prawnych, mających na celu przybliżenie tej instytucji, autor przeciwstawia się wyłaniającemu się z orzecznictwa obrazowi sekurytyzacji jako sposobu na pozbycie się przez banki na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych wierzytelności wynikających z udzielonych kredytów (pożyczek), z których spłatą dłużnicy mają problemy. Wskazuje na możliwość i celowość zastosowania przez spółki handlowe sekurytyzacji tradycyjnej, subpartycypacji oraz sekurytyzacji pożyczkowej – zależnie od zakresu prowadzonej działalności i wymagań inwestorów – a także na ich aktywa mogące stanowić podstawę sekurytyzacji. Przedmiotem analizy jest zarówno potencjalny krąg spółek handlowych mogących pełnić funkcję inicjatorów i emitentów, jak również papiery wartościowe emitowane w ramach procesu sekurytyzacji.

Marek Topór, Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC 
W praktyce stosowania prawa pojawił się ważny problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC. Problem ten jest tym bardziej istotny, że jego rozwiązanie często rzutuje na powodzenie całej inwestycji. Autor stoi na stanowisku, że skutkiem braku realizacji przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej jest nieskuteczność zapisu na sąd polubowny, zawartego w umowie, a zatem brak możliwości skutecznego podniesienia przez stronę konfliktu zarzutu zapisu na sąd polubowny. Głównym argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest natura wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC.