Wolters Kluwer SA oraz Redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” ogłaszają konkurs na najpsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obrionione w roku akademickim 2015/2016.

Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnię datą obrony, wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac, należy nadsyłać do 28.02.2017 r. na adres:

Wolters Kluwer SA
Dział Czasopism
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs PPH”.

Szczegółowe informacje o konkursie tutaj