Jan Stranz, Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej 
Artykuł dotyka problematyki podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, która posiada nieruchomość rolną. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanej ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego obrót akcjami spółek akcyjnych będących właścicielami nieruchomości rolnych podlega istotnym ograniczeniom. Zdaniem autora ograniczenia te dotyczą również procedury podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności zaś objęcia akcji nowej emisji.

Ze względu na kolizję przepisów tej ustawy oraz kodeksu spółek handlowych niejasne jest, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić proces podwyższenia kapitału zakładowego takiej spółki. Artykuł prezentuje zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Autor przedstawia własną koncepcję wykładni przepisów, a także sygnalizuje inne pojawiające się problemy praktyczne.

Michał Ziółkowski, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436
Celem artykułu jest analiza zmienionej definicji znaku towarowego określonej w dyrektywie 2015/2436. Artykuł odnosi się do kwestii przedstawialności znaku towarowego, a także uwzględnia proces legislacyjny na szczeblu unijnym oraz wprowadzone zmiany przepisów w tym zakresie. Autor odnosi się do kwestii przedstawialności znaku towarowego, która ma istotne znaczenie podczas rozpatrywania zgłoszenia znaku, w trakcie wykorzystywania znaku w obrocie gospodarczym, jak również na etapie porównywania znaków kolidujących ze sobą.

Piotr Zakrzewski, Fundusze własne spółdzielni de lege ferenda 
Artykuł porusza istotny z punktu widzenia polskiego prawa spółdzielczego temat, jakim jest wzmocnienie kapitałowe spółdzielni, które we współczesnych warunkach gospodarczych spotykają się z konkurencją spółek handlowych dysponujących często przewagą kapitałową nad spółdzielniami, co stanowi m.in. konsekwencję dogodnych regulacji prawnych. Instrumenty służące wzmocnieniu kapitałowemu spółdzielni, które ułatwiłyby spółdzielniom pozyskiwanie kapitału, a tym samym wzmacniałyby je kapitałowo, są z powodzeniem stosowane w prawie europejskim i obcych porządkach prawnych, zwłaszcza niemieckim i fińskim. Ceną wprowadzenia ich do polskiego porządku prawnego jest jednak często pewne odejście od rozwiązań traktowanych jako fundamentalne dla spółdzielni. Celem artykułu jest z jednej strony wskazanie potencjalnych instytucji prawnych, które de lege ferenda przyczyniłyby się do wzmocnienia kapitałowego polskich spółdzielni, dając im także potencjalnie szanse na ekspansję wykraczającą poza granice Polski, a z drugiej strony takie ich ukształtowanie, aby nie doprowadziły one do erozji założeń składających się na istotę spółdzielni.