Roman Uliasz, Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą
W artykule podjęto się oceny, czy uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad inną uchwałą może być uznana za sprzeczną z ustawą, a w konsekwencji, czy może być skutecznie zaskarżona powództwem o stwierdzenie nieważności (art. 252 § 1 k.s.h.).

Autor zauważa, że skoro uchwała o zdjęciu z porządku obrad określonego punktu nie została przewidziana w pierwotnym porządku obrad, to jest ona – co do zasady – sprzeczna z ustawą (przy założeniu, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 239 § 1 k.s.h.). W niektórych jednak sytuacjach możliwe będzie uznanie głosowania nad badaną uchwałą za głosowanie nad wnioskiem o charakterze porządkowym w rozumieniu art. 239 § 2 k.s.h., co wykluczy dopuszczalność jej zaskarżenia powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały, mimo że głosowanie nad nią nie było objęte porządkiem obrad. Taka kwalifikacja uchwały nie może jednak następować automatycznie. Można bowiem wskazać przypadki, w których głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu przewidującego głosowanie nad inną uchwałą wykracza poza czysto formalną modyfikację tego porządku i służy realizacji innych celów. W takim przypadku uchwała o zdjęciu głosowania nad inną uchwałą z porządku obrad nie ma charakteru porządkowego i może być zaskarżona powództwem o stwierdzenie nieważności.

Krzysztof Kurosz, Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania
Umowa kredytu o zmiennym oprocentowaniu powinna określać warunki zmiany oprocentowania. Reguła ta znajduje zastosowanie w przypadku każdego rodzaju kredytu: złotówkowego, walutowego, indeksowanego czy denominowanego do waluty obcej. Wadliwe określenie warunków zmiany kredytu wiąże się z pytaniem o rodzaj stosowanej wówczas sankcji. Bezwzględna nieważność całej czynności prawnej jest rozwiązaniem najdalej idącym. Zarówno w przypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych w walucie obcej skutkiem nieważności umowy kredytu jest obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Te zaś spełnione są zazwyczaj w pieniądzu polskim. Ujmując to zagadnienie od strony ekonomicznej, następuje wówczas swoiste przewalutowanie po kursie z dnia wypłaty kredytu. W zamierzeniu artykuł ten ma być jednym z głosów w dyskusji, zwracającym uwagę na konieczność uwzględnienia zasady oznaczoności świadczenia, niezależnie od waluty kredytu.

Zbigniew Miczek, Zakres procesowego umocowania kuratora ustanowionego w trybie art. 42 k.c.
Artykuł przedstawia problematykę zakresu uprawnień kuratora ustanawianego na podstawie art. 42 k.c., w szczególności możliwości występowania w postępowaniach cywilnych w imieniu podmiotu, dla którego został ustanowiony. Autor przedstawił poglądy doktryny i judykatury w tym zakresie, z których wynikają trzy sposoby rozumienia przepisów: brak możliwości występowania przez takiego kuratora w procesach sądowych, możliwość występowania w takich procesach, gdy sąd w postanowieniu o ustanowieniu kuratora przewidział taką możliwość oraz możliwość występowania w procesach sądowych bez konieczności szczególnego upoważnienia. Autor dokonał analizy treści art. 42 k.c., wskazując, że właściwa interpretacja tych przepisów powinna polegać na przyjęciu możliwości występowania przez kuratora w takich procesach bez potrzeby szczególnego upoważnienia w postanowieniu o jego powołaniu.