Joanna Dominowska, Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem 
Zagadnienie reprezentacji fundacji w stosunkach z jej zarządem nie jest uregulowane prawnie, nie stało się także do tej pory przedmiotem szerszego zainteresowania doktryny.

Tak nie powinno być, ponieważ jest to problem, który dotyczy wszystkich fundacji. W artykule wskazano dostępne w ramach obowiązującego prawa możliwości ograniczenia samodzielnego działania zarządu, a także fakultatywne możliwości rozstrzygnięcia problemu dokonywania czynności z samym sobą przez możliwość ustanowienia w fundacji drugiego organu i wyposażenia go w kompetencję do działania w imieniu i na rzecz fundacji w stosunkach z zarządem i w sporach z nim. Przedstawiono również skutki działania zarządu z przekroczeniem jego ustawowych kompetencji oraz z pominięciem wymogów wskazanych jedynie aktem wewnętrznym – statutem.

Piotr Górecki, Konstrukcja prawna i działalność funduszy sekurytyzacyjnych 
W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i konstrukcją prawną funduszy sekurytyzacyjnych. Została w nim ukazana specyfika i odrębność tych funduszy będąca wynikiem szczególnego przedmiotu ich lokat – wierzytelności. Autor porusza zagadnienia dotyczące formy, jaką może przybrać działalność funduszy sekurytyzacyjnych oraz, w niezbędnym zakresie, samej sekurytyzacji jako zjawiska prawnego i ekonomicznego. Analizuje też zagadnienia i problemy związane z lokatami funduszy sekurytyzacyjnych, w tym opisuje uprawnienia właściwe wyłącznie tym funduszom i typowe umowy zawierane w ramach ich działalności. W artykule zaprezentowano ponadto konstrukcję funduszy sekurytyzacyjnych i jej odmienność na tle innych funduszy, wynikającą zwłaszcza z faktycznego uzależnienia realizacji celu inwestycyjnego tych funduszy od podmiotu trzeciego – serwisera.

Izabela Jackowska, Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spółki publicznej 
Dnia 3.07.2016 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, MAR). Jest to regulacja wprowadzająca istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych i postępowania z informacjami poufnymi, w tym również w zakresie procedury opóźniania przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Zaostrzone przez MAR standardy postępowania z informacjami poufnymi, niedookreśloność przepisów i całkowite przerzucenie odpowiedzialności za dopuszczalność skorzystania z prawa do opóźnienia informacji poufnej wiążą się dla emitentów z dużym ryzykiem. Przykład złożenia przez spółkę zagrożoną niewypłacalnością wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pokazuje, jak problematyczna może być wykładnia i praktyczne stosowanie nowych przepisów w rzeczywistości, w której funkcjonują emitenci.