W numerze 4 polecamy m.in. następujące artykuły:
Anna Zbiegień-Turzańska, Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni 
W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze problemy prawne, jakie wiążą się z wykonywaniem szczególnych zasad reprezentacji w prawie spółdzielczym.

Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni obowiązują zarówno w obszarze stosunków prawnych zachodzących między spółdzielnią a członkiem jej zarządu, jak i w sporze dotyczącym ważności uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, o ile spór taki został zainicjowany przez zarząd. W pierwszym ze wskazanych przypadków kompetencję do reprezentowania spółdzielni przyznano radzie nadzorczej (por. art. 46 § 1 pkt 8 ustawy – Prawo spółdzielcze), natomiast w drugim obszarze stosowne uprawnienie z zakresu reprezentacji przysługuje, co do zasady, pełnomocnikowi ustanowionemu przez radę nadzorczą bądź walne zgromadzenie (por. art. 42 § 5 ustawy – Prawo spółdzielcze). Uzasadnieniem dla powyższych rozwiązań – polegających na odstąpieniu od ogólnego modelu reprezentacji – jest (potencjalny) konflikt interesów pomiędzy piastunem a reprezentowaną przez niego osobą. Wykonywanie specjalnych zasad reprezentacji spółdzielni przez radę nadzorczą bądź pełnomocnika powołanego przez radę nadzorczą (rzadziej walne zgromadzenie) powoduje jednak wiele trudności. Wynikają one po części z tego, że podmioty (organy) występujące w ramach reprezentacji szczególnej nie są – z natury rzeczy – przystosowane do składania i przyjmowania oświadczeń woli.

Rafał Filip Szymański, Liberalizacja obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej z 26.01.2017 r.
Jedną z najistotniejszych płaszczyzn regulacji rynku kapitałowego jest obrót znacznymi pakietami akcji spółek publicznych. Materię tę normuje, przede wszystkim, instytucja tzw. wezwań na akcje. Geneza instytucji wezwań na akcje sięga ponad 20 lat wstecz, choć ustawodawca po dzień dzisiejszy poszukuje jej optymalnego kształtu normatywnego. Wyraz tym poszukiwaniom dała uchwalona ostatnio ustawa z 26.01.2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. poz. 452), która weszła w życie 17.03.2017 r. W wyniku ten nowelizacji doszło do likwidacji obowiązku ogłoszenia wezwania na akcje zapobiegającego występowaniu tzw. efektu popytowego (uregulowanego dotychczas w art. 72 ustawy o ofercie publicznej). Kierunek dokonanej zmiany wydaje się prawidłowy, jednakże kompleksowa ocena nowelizacji wymaga analizy w nieco szerszym ujęciu. Celem artykułu jest zatem wyczerpujące omówienie nowelizacji w kontekście, w szczególności, ram normatywnych obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych oraz bieżących potrzeb praktyki w tym zakresie.

Paulina Kimla-Kaczorowska, Poręczenie jako forma zabezpieczenia obligacji emitowanych przez polskie spółki handlowe (cz. I) 
Emisja obligacji jako forma pozyskania finansowania zewnętrznego działalności polskich spółek handlowych zyskuje coraz większą popularność. W szczególności będzie to najbardziej odpowiednia forma zabezpieczenia w przypadku emisji obligacji przeprowadzanych przez spółki celowe – utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji (dysponujące zdolnością emisyjną na podstawie art. 2 pkt 1 lit. b ustawy o obligacjach), które posiadają szczątkowy majątek, jednak pozostają w relacji zależności lub powiązania właścicielskiego z innym podmiotem dysponującym aktywami o znacznej wartości, z których może być prowadzona ewentualna egzekucja wierzytelności z tytułu obligacji. Ustanowienie zabezpieczenia obligacji poprawia sytuację obligatariuszy i umożliwia obniżenie kosztu pozyskanego w ten sposób finansowania. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część opracowania poświęconego poręczeniu jako formie zabezpieczenia obligacji. Celem jego jest przybliżenie regulacji istotnych dla ustanawiania poręczenia jako formy zabezpieczenia obligacji (w tym mając na uwadze wykonywanie praw wynikających z takiego zabezpieczenia) na tle rozwiązań stosowanych w praktyce, w szczególności w ramach emisji obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku obligacji Catalyst prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W artykule przedstawiono zagadnienia ogólne dotyczące instytucji poręczenia oraz kwestie istotne z perspektywy procesu zawierania umowy poręczenia.