W numerze 5 polecamy m.in. następujące artykuły:
Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski, Ochrona prawa do prywatności „osoby zamożnej” 
Artykuł przedstawia problematykę ochrony prawa do prywatności osób zamożnych w kontekście publikacji informacji dotyczących ich majątku.

Autorzy analizują istotę prawa do prywatności oraz warunki istnienia ograniczeń w tej sferze, wskazują na przedmiotowy charakter ograniczeń w zakresie publikacji informacji o majątku. Podkreślają, że wyłącznie potrzeba debaty publicznej związana z aktywnością danej osoby lub sprawowaną przez nią funkcją publiczną mogłaby być podstawą usprawiedliwionego zainteresowania opinii publicznej sferą majątkową danej osoby. Wolność prasy ani prawo do rozpowszechnienia informacji nie uzasadniają wkroczenia w tę sferę, jeśli ma ona na celu wyłącznie zaspokojenie ciekawości lub poszukiwanie atrakcyjnego materiału prasowego.

Marek Maciąg, Barbara Sobowska, Natura prawna akcji niemych 
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego akcji bez prawa głosu. Pomimo teoretycznego charakteru kwestia ta ma praktyczny wpływ na określenie obowiązków dotyczących nabywania i posiadania znacznych pakietów akcji w spółkach giełdowych. Zdaniem autorów akcje bez prawa głosu są w pełni pozbawione prawa głosu i jako takie nie mogą być brane pod uwagę przy liczeniu liczby akcji uruchamiających obowiązki publikacji lub obowiązku ogłaszania obowiązkowej oferty przejęcia. Jest to sprzeczne z teorią, zgodnie z którą prawa głosu są dołączone do akcji bez prawa głosu, ale wykonanie takich praw ogranicza się do bardzo niewielu przypadków.

Michał Pełczyński, Sytuacja prawna podwykonawcy robót budowlanych (art. 6471 k.c.) – uwagi de lege ferenda 
Przepis art. 6471 Kodeksu cywilnego, wprowadzający solidarną odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych, jest zarówno źródłem problemów interpretacyjnych, jak i przedmiotem krytyki oraz inicjatyw zmierzających do zmiany treści tego przepisu. Uwagi zawarte w artykule przypominają ratio legis omawianej regulacji, opisują problemy, które powstały wokół aktualnego brzmienia komentowanego przepisu, omawiają znajdującą się w toku procesu legislacyjnego propozycję jego nowelizacji oraz przedstawiają, oparte na założeniu wyważenia słusznych interesów stron oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i szybkości obrotu, uwagi de lege ferenda zmierzające do przejrzystego, kompleksowego uregulowania kwestii odpowiedzialności inwestora wobec (dalszego) podwykonawcy.