Administracja a strategie i polityki publiczne
„Przegląd Prawa Publicznego” 2016/9 ukazuje się pod hasłem „Administracja a strategie i polityki publiczne”. W niniejszym numerze zamieszczono wybór tekstów, które w swej pierwotnej, referatowej formie zostały wygłoszone przez uczestników konferencji „Administracja a strategie i polityki publiczne”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 19−20 listopada 2015 r.

W czasopiśmie zaprezentowano wiele zagadnień powiązanych z definiowaniem polityk publicznych i ich praktyczną realizacją. Kolegium redakcyjne miesięcznika ma nadzieję, że teksty staną się zarzewiem poszukiwań badawczych w obszarze polityk publicznych, a szczególnie cenna wydaje się tu refleksja prawników, ponieważ dyskurs nad politykami publicznymi jest nadal zdominowany przez przedstawicieli nauk o polityce.

Polecamy zatem lekturze następujące artykuły:
– Barbara Zaręba-Teterycz, Problemy definicyjne: polityka publiczna a zadania publiczne
– Bogusław Kotarba, Uwarunkowania polityki publicznej na poziomie lokalnym
– Anna Kołomycew, Formy współpracy jednostek terytorialnych. Od instytucjonalizacji do współpracy sieciowej
– Marta Pomykała, Formy prawne planowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa państwa
– Agnieszka Żywicka, Strategia jako instrument usprawniający funkcjonowanie centralnej administracji miar w kontekście jej zadań ustawowych na przykładzie „Celów strategicznych Głównego Urzędu Miar na lata 2010–2015”
– Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Zarządzanie długiem publicznym jako rodzaj polityki publicznej
– Anna Haładyj, Polityka ochrony środowiska – polityka sektorowa czy zintegrowana?
– Piotr Schmidt, Centralizacja wykonywania zadań publicznych gminy na przykładzie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu