Anna Kociołek-Pęksa i Jerzy Menkes, Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych
W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016/7–8 warto polecić uwadze artykuł Anny Kociołek-Pęksy oraz Jerzego Menkesa „Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych”.

W tekście omówiono problem wieloznaczności pojęcia legitymizacji w relacji do pojęcia legalności. Przyjęta perspektywa badawcza jest szeroka i obejmuje perspektywę socjologii prawa, filozofii prawa, filozofii polityki, a przede wszystkim aksjologii. Autorzy omówili legitymizację norm prawa międzynarodowego, a także norm prawa europejskiego, oraz odwołali się do aktów prawnych z obu systemów prawnych, w tym także do obszaru prawa krajowego. Przestawili analizę dotyczącą relacji zachodzących pomiędzy aksjologią prawa i procesami wartościowania, a w szczególności socjalizacji normatywnej w związku z zaistnieniem legitymizacji prawa, omawili wielowymiarowość i niejednorodność legitymizacji prawa, a także wskazali, że społeczna legitymizacja prawa jest przesłanką konieczną i równocześnie wystarczającą do jego efektywności i skuteczności (faktycznej władzy normatywnej). Autorzy wysunęli tezę, iż potrzeba legitymizacji w prawie powstaje niezależnie od tego, czy prawo jest egzekwowane za pomocą zinstytucjonalizowanego przymusu, czy nie.

Marian Liwo, Wpływ podmiotów właściwych w sprawach pracy na pracodawcę w zakresie realizacji interesów zbiorowych
Autor zauważa, że zasadniczą cechą współczesnych ustawodawstw docenianą również przez Unię Europejską jest udział partnerów społecznych w tworzeniu i stosowaniu prawa związanego ze świadczeniem pracy. Udział ten powinien przejawiać się w formie dialogu prowadzonego w ramach prawnie ustalonych i akceptowanych reguł, zapewniających oczekiwane efekty. Autor wskazuje, że przyczyny dotychczasowych niepowodzeń są złożone. Niezbędne jest też nadal docenianie przez państwo jego roli zapobiegającej konfliktom ze strony podmiotów uczestniczących w kształtowaniu i stosowaniu prawa związanego z różnymi formami świadczenia pracy oraz świadomość, że ma ono chronić w równym stopniu interes stron stosunku zatrudnienia.
Marian Liwo pisze, że chociaż regulacje prawne powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, to także społeczeństwo, wysuwając określone postulaty, musi brać pod uwagę ich racjonalność i możliwości państwa w zakresie realizacji, w przeciwnym razie będzie miał miejsce chaos prowadzący do negatywnych konsekwencji.

Lidia Zacharko i Adrian Zacharko, Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych
Autorzy omawiają sytuację organizacji pozarządowych, które są pełnoprawnym partnerem administracji publicznej w realizacji zadań. Zostały wyposażone w instrumenty administracyjnoprawnego oddziaływania na decydentów politycznych poprzez działalność informacyjną, realizację funkcji opiniodawczo-doradczej czy też poprzez obronę własnych interesów (prezentacja stanowiska). Ta współpraca implikuje poszukiwanie nowych form w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pozostałe artykuły
– Piotr Feczko, „Fontes” z Critical Legal Studies na Uniwersytecie Wrocławskim
– Maciej Borski, Inicjatywa ludowa instrumentem presji na prawodawcę?
– Jerzy Paśnik, On the Impact of Lobbyists on the Law Making Process [o oddziaływaniu lobbystów na tworzenie prawa]
– Katarzyna Grotkowska, Laws like a prescription? [Prawo jak na receptę?]
– Piotr Ruczkowski, Wolność w prawie administracyjnym
– Grzegorz Maroń, Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law
– Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak, Presja grup interesu na prawodawcę na przykładzie reformy oświaty – czyli kto posłał sześciolatki do szkół?
– Dobrochna Minich, Rewolucja a nowożytny konstytucjonalizm
– Magdalena Gurdek, Manipulating self-government election law or really necessary changes? [manipulacje samorządowym prawem wyborczym czy rzeczywiście konieczne zmiany?]
– Robert Frey, The origins of the amendments to the provisions of judicial enforcement proceedings [Źródła pochodzenia nowelizacji przepisów sądowego postępowania egzekucyjnego]
– Leszek Bielecki, Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zlecenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego przy milczeniu ustawodawcy. Studium przypadku(-ów)
–Tomasz Moll, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym jako jeden ze sposobów hamowania presji na władzę lokalną
– Katarzyna Płonka-Bielenin, Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny
– Paulina Bieś-Srokosz, Realizacja ustawowych zadań przez agencje rządowe a interes publiczny
– Marek Stych, Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy?
– Monika Augustyniak, Caractère illusoire des droits des citoyens dans l’espace public d’après l’exemple du conseil municipal des seniors et du budget participatif [Pozorność praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na przykładzie gminnej rady seniorów oraz budżetu partycypacyjnego]
– Jarosław Czerw, Citizens’ initiative in the process of adopting resolutions by commune councils [Inicjatywa obywatelska w procesie stanowienia uchwał przez rady gmin]
– Sylwia Banaś, Bezpłatna pomoc prawna jako podstawa ścierania się interesów różnych grup społecznych
– Anna Szafrańska, Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego
– Ewa Wójcicka, Postępowanie uproszczone w sprawie skarg i wniosków – uwagi de lege lata i de lege ferenda
– Joanna Niedojadło, Legal and illegal methods of tax burden reduction. Negative effect of tax avoidance and tax evasion [Legalne i nielegalne metody redukcji obciążenia podatkowego]
– Anna Szyszka, The exclusion of the judicial officer in judicial-administrative proceedings [wyłączenie referendarza sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym]