Bogusława Dobkowska i Kamil Klonowski, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalającej warunki zabudowy
Celem opracowania jest przedstawienie jednego z trybów nadzwyczajnych weryfikacji ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tych aktów, analizy jego przesłanek w kontekście podstaw wydania tych aktów oraz ewentualnych skutków stwierdzenia nieważności dla pozwolenia na budowę wydanego na ich podstawie.

Magdalena Gurdek, Stosowanie analogii w procedurze wyborczej wójta
Autorka porusza kwestię dopuszczalności stosowania analogii w prawie administracyjnym, która jest dyskusyjna. Co prawda nie istnieje żaden przepis zabraniający korzystania z tego typu wnioskowania na gruncie tej gałęzi prawa, jednakże treść art. 7 Konstytucji RP, w myśl którego organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa, stawia możliwość stosowania analogii pod znakiem zapytania. Autorka poddaje analizie tytułowy problem badawczy, odwołując się do konkretnego przykładu rodzącego się na gruncie samorządowego prawa wyborczego. Rozważa wszystkie możliwe sposoby postępowania w tym przypadku, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy społeczności lokalnej. Proponuje również wprowadzenie odpowiednich zmian w regulacjach prawnych, by w praktyce nie zachodziła już konieczność korzystania z analogii w ogóle.

Jacek Jaworski i Paweł Sosnowski, Zniesienie samorządu zawodowego urbanistów. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.03.2015 r.
Artykuł traktuje o prawie do posiadania przez urbanistów własnego samorządu zawodowego. W tym kontekście autorzy krytycznie odnieśli się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.03.2015 r., w którym za konstytucyjne uznano wszystkie przepisy deregulacyjne, wprowadzone ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Likwidacja samorządu stanowi przejaw nieadekwatnego i nieproporcjonalnego działania ustawodawcy względem całej grupy zawodowej, naruszając prawa nabyte jej członków oraz standardy państwa praworządnego, w szczególności w zakresie czynności likwidacyjnych i terminu do ich przeprowadzenia.

Pozostałe artykuły
W numerze 6 znalazły się także inne ciekawe artykuły:
– Mariusz Śladkowski, Gwarancje niezawisłości sędziowskiej w Polsce i w Kazachstanie. Analiza prawnoporównawcza
– Magdalena Alicja Czajecka, Kilka uwag prawnych do ustawy o leczeniu niepłodności
– Tomasz Jafra, Paradygmaty i skutki decyzji administracyjnej w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska
– Jacek Markowski, Obowiązek sporządzenia przez biegłego opinii w postępowaniu administracyjnym a zakaz zmuszania do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej
– Mateusz Judziński, Wstępna ocena zmian w procedurze tworzenia stowarzyszeń wprowadzonych nowelizacją z 25.09.2015 r. ustawy − Prawo o stowarzyszeniach
– Renata Płaszowska, Organizacja organów ochrony zabytków
– Maksymilian Tomica, Geneza i prawny zakres działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Zagadnienia wybrane