W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/4 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA: Jakub Sukiennik, Ustawa z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii. W artykule podjęto próbę przedstawienia ścieżki przeobrażeń i kształtowania się regulacji rynku narkotyków w Polsce.

Głównym celem pozostało wyodrębnienie mapy czynników wpływających na zakres i metody aktywności państwa na rynku narkotyków w Polsce oraz przedstawienie kosztów i korzyści obowiązujących regulacji. Przedmiotem analizy pozostaje prohibicja narkotykowa, której celem jest ochrona zdrowia publicznego.

Dariusz Mańka w tekście Prawny status ludności wędrownej (gens du voyage) we Francji w kontekście wolności przemieszczania się po terytorium państwa analizuje reżim prawny, który obejmuje ludność prowadzącą wędrowny tryb życia we współczesnej Francji w kontekście wolności przemieszczania się jednostki po terytorium państwa. Ludność nieosiadła to we współczesnej Francji około trzystu tysięcy osób. Funkcjonują oni, poruszając się po terytorium kraju za pomocą różnego rodzaju pojazdów mechanicznych – głównie są to samochody z przyczepami kempingowymi − nie mając jednocześnie innego stałego miejsca zamieszkania. W języku prawnym określa się tych współczesnych „nomadów” pojęciem „gens du voyage” (dosł. „ludzie drogi”, „ludzie podróży”). System reglamentacji poruszania się ludności nieosiadłej po terytorium państwa przeszedł we Francji ewolucję od instytucji, które miały funkcję piętnującą oraz wykluczającą omawianą grupę, do prawnej akceptacji istnienia nomadów i próby wpisania ich w rzeczywistość społeczną.

Uwagi wart jest także artykuł Pawła Czarneckiego, Status obwinionego w postępowaniach dyscyplinarnych w polskim systemie prawnym. Autor wskazuje, że odpowiedzialność dyscyplinarna powinna spełniać standard sprawy karnej w rozumieniu art. 6 EKPC oraz art. 42 Konstytucji RP. Uzasadnia również, że pozycja obwinionego w sprawie dyscyplinarnej jest analogiczna do pozycji oskarżonego w sprawie o przestępstwo. W tekście przedstawiono ponadto prawa i obowiązki obwinionego w zawodach, gdzie przewidziano ten typ odpowiedzialności.

Ponadto w numerze inne ciekawe artykuły:
– Alicja Miszczak, Ewolucja podstaw prawnych w zakresie ochrony krajobrazu
– Justyna Staszczyk, Język migowy w administracji
– Bartosz Majchrzak, W kwestii stosowania art. 156 § 1 k.p.a. jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nadzorczego
– Tomasz Wołowiec, Kredyt konsolidacyjny a regulacje ustawy o finansach publicznych
– Janusz Molis, The fundamental legislative procedure of technical standards in the light of the regulatory powers of the European Banking Authority [Zasadniczy tryb legislacyjny standardów technicznych w świetle kompetencji regulacyjnych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego]