W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/3 została opublikowana praca autorstwa Agnieszki Bednarczyk-Płachty, Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym, która została nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Autorka zauważa, że wprowadzane zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym, a w szczególności ostatnia jego nowelizacja z 2014 r., oraz zmiany demograficzne w Polsce stanowią olbrzymie wyzwanie zwłaszcza dla szkół niepublicznych.

Nie tylko jakość przegrywa z rachunkiem ekonomicznym, ale także opłacalność działania przestaje przynosić założycielom wymierne korzyści majątkowe. Agnieszka Bednarczyk-Płachta stara się odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzenie uczelni niepublicznych dalej jest opłacalnym przedsięwzięciem.

Tekstem wartym uwagi jest artykuł Lecha J. Żukowskiego, Psycholog jako zawód zaufania publicznego − wybrane problemy. W artykule przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty problemów związanych z pojmowaniem grupy zawodowej psychologów jako wykonujących zawód zaufania publicznego. Postawiono tezę, że z uwagi na liczne problemy natury prawnej zaliczanie psychologów do grupy zawodów zaufania publicznego może budzić istotne wątpliwości.

Redakcja poleca także tekst Eweliny Kloc, Projekty hybrydowe − szansa czy zagrożenie dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka spostrzega, że w ostatnich latach coraz donioślejsza staje się kwestia angażowania kapitału prywatnego i realizowania działań w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jedną z form tej współpracy są projekty hybrydowe, które łączą w sobie zarówno partnerstwo publiczno-prywatne, jak i dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Artykuł jest polemiką nad ustawowymi granicami współpracy publiczno-prywatnej, jej ewentualnymi przeszkodami i zagrożeniami, a także próbą oceny zasadności i celowości realizacji projektów hybrydowych w Polsce.


Ponadto w numerze inne ciekawe artykuły:
– Jacek Grzebielucha, Publicznoprawne zachęty do podejmowania działalności wolontariackiej – przegląd i analiza narzędzi
Iga Jaworska, Odmowa zaszczepienia dziecka i jej konsekwencje prawne
– Grzegorz Sęga, Kolizja i konkurencja kontroli administracyjnej oraz kolizja i konkurencja obowiązków wynikających z kontroli administracyjnej – zagadnienia wybrane
– Monika Augustyniak, Personal relations between the commune authorities in Poland and France – in search of the normative pattern [Relacje personalne między organami gminy w Polsce i we Francji – w poszukiwaniu wzorca normatywnego]
Paweł Sularz, Odrzucenie zasady reprezentatywności w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dialog rząd−samorząd czy dialog rząd−organizacje jednostek samorządu terytorialnego?