W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/2 została opublikowana praca autorstwa Magdaleny Gurdek i Sławomira Gurdka, Aktorzy kompletu normatywnego określonego ustawą o zmianie ustawy − Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania, która zajęła czwarte miejsce w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanego między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

Autorzy przedstawiają wyniki badań nad źródłami i efektywnością regulacji wynikających z przyjętej 24.07.2015 r. przez Sejm ustawy nowelizującej ustawę − Prawo o ruchu drogowym. Nowelą tą pozbawiono straże gminne uprawnień do prowadzenia kontroli ruchu drogowego przy użyciu fotoradarów. Autorzy dokonują wykładni przepisów ustawy przy uwzględnieniu rozumienia celów i sposobu działania wszystkich uczestników procesu prawotwórczego. Opisują w sposób obiektywny rzeczywiste motywy, którymi kierowali się dysponenci procesu legislacyjnego, oraz źródła inspiracji ich działania. Wskazują również beneficjentów i użytkowników przyjętej nowelizacji, a także – co najważniejsze – społeczne i gospodarcze skutki jakie ona wywołuje.

Kolejnym tekstem godnym uwagi jest artykuł Pawła Ochmanna, Uchwały NSA w świetle konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów oraz ich podległości tylko konstytucji i ustawom. Autor zauważa, że uchwały NSA odgrywają istotną rolę w ujednolicaniu orzecznictwa sądów administracyjnych, stosownie bowiem do art. 269 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli jakikolwiek sąd administracyjny zamierza odstąpić od stanowiska wyrażonego w uchwale NSA, powinien w takim wypadku przedstawić powstałe zagadnienie prawne Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który podejmuje uchwałę rozstrzygającą powstałe na gruncie poprzedniej uchwały wątpliwości. Sąd administracyjny, który – nie zgadzając się ze stanowiskiem uprzednio zajętym – przedstawił to zagadnienie NSA, jest zobligowany do wydania orzeczenia na podstawie ponownie podjętej uchwały. Takie uregulowanie budzi wątpliwości w przedmiocie wpływu takiej uchwały na swobodę przysługującą sędziemu w trakcie orzekania. Zgodnie z polską Konstytucją z 1997 r. sędziowie w wykonywaniu swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom. Niniejsza praca porusza problem konstytucyjności faktycznej mocy wiążącej uchwały NSA. Autor dokonuje analizy treści zasady niezawisłości sędziowskiej oraz istoty i mechanizmu działania uchwał NSA.


Ponadto w numerze polecamy inne ciekawe artykuły:
– Marek Stych, Status prawny Vojvodiny – autonomicznej prowincji Republiki Serbii
– Wiktor Trybka, Kontrola wykonania pozwolenia wodnoprawnego
– Małgorzata Panek, Przesłanka wieku 75 lat jako okoliczność zwalniająca z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej
– Tomasz Długosz, Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne
– Janusz Molis, Technical standards drafted with the participation of the European Banking Authority – legal characteristics of the selected general issues [Standardy techniczne projektowane przy udziale Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – charakterystyka prawnicza wybranych zagadnień ogólnych]
– Monika Augustyniak, The committees in decision-making body of the province in Poland and France in the light of the principle of openness and forms of its realization [Komisje w organie stanowiącym województwa w Polsce i we Francji w świetle zasady jawności i form jej realizacji]