Ewelina Żelasko-Makowska i Patrycja Sołtysiak, Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla dorosłych
W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016/12 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie naukowym „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Jest to artykuł autorstwa Eweliny Żelasko-Makowskiej i Patrycji Sołtysiak, „Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla dorosłych”, który zajął trzecie miejsce. Tematem rozważań jest analiza stanu prawnego w przedmiocie dotacji oświatowych dla niepublicznych szkół dla dorosłych. W ostatnich latach przepisy określające zasady przyznawania dotacji tym podmiotom znacznie ewoluowały, natomiast autorki skupiły uwagę przede wszystkim na określeniu faktycznego celu, jaki legł u podstaw zmian w analizowanym zakresie. Przedstawiły podmioty, na które regulacja miała bezpośredni wpływ, i ustaliły schemat działania służący osiągnięciu założonego przez prawodawcę celu.

Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa produktów leczniczych
Ciekawy temat podnosi także Agnieszka Rabiega-Przyłęcka w publikacji „Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa produktów leczniczych”. Artykuł przedstawia problematykę odpowiedzialności za niezapewnienie bezpieczeństwa produktów leczniczych z uwzględnieniem różnych zasad odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej, karnej, a w przypadku określonych podmiotów również zawodowej. Jak zauważa autorka, odpowiedzialność może ponosić wiele podmiotów uczestniczących w badaniach klinicznych tych produktów, w procesie ich wytwarzania, dopuszczania do obrotu czy prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Joanna Witkowska, GAAR as a solution to the problem of tax avoidance − the threats and benefits
W anglojęzycznym tekście zatytułowanym „GAAR as a solution to the problem of tax avoidance − the threats and benefits” [„Generalna klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego jako metoda przeciwko unikaniu opodatkowania – zagrożenia i korzyści”] Joanna Witkowska pisze o tym, że unikanie opodatkowania, które wpływa bezpośrednio na dochody budżetu państwa, stało się przedmiotem rozważań wielu przedstawicieli doktryny, gdyż w ostatnich latach zjawisko unikania opodatkowania jest istotnym problemem na skalę światową. W wielu krajach zdecydowano się na wprowadzenie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, ale według Joanny Witkowskiej wprowadzenie takiej klauzuli nie gwarantuje pełnego sukcesu w zakresie zwalczania zjawiska, jakim jest unikanie opodatkowania.

W numerze polecamy także następujące artykuły:
– Klaudia Chciuk, Zarys rozwoju uregulowania przestępstwa oszustwa pospolitego w polskim ustawodawstwie karnym
– Justyna Kurek, Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda
– Bogusław Przywora, Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
– Monika Augustyniak, Crisis management in the commune [Zarządzanie kryzysowe w gminie]
– Artur Kotowski, Raz jeszcze o normatywnym statusie preambuły – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Karnej z 25.02.2016 r. (I KZP 17/15) – glosa aprobująca