Katarzyna Grotkowska, Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r.)
W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016/11 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie naukowym „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Jest to artykuł autorstwa Katarzyny Grotkowskiej „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r.)”, który zajął drugie miejsce. Najważniejszą zmianą proponowaną w projekcie – jak pisze autorka nagrodzonej pracy – jest uchylenie art. 62a u.p.n., który w określonych przypadkach pozwalał na umorzenie postępowania wobec osoby posiadającej nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek. W artykule zostały zweryfikowane dwie hipotezy robocze:
1) niemożność osiągnięcia celu prewencyjnego poprzez eliminację art. 62a; 2) rozbieżność pomiędzy deklarowanymi przyczynami sformalizowania reguł dotyczących narkomanii na gruncie badanej ustawy a przyczynami rzeczywistymi.

Michał Ulasiewicz, Prywatność jednostki w kontekście dostępu do informacji publicznej 
Autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje między dwiema konstytucyjnie chronionymi wartościami, tradycyjnie umieszczanymi w opozycji do siebie – dostępem do informacji publicznej i prywatnością jednostki. W artykule zostały omówione zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla tej problematyki, takie jak: treść prawa do prywatności, gwarancje ochrony tego prawa oraz granice ochrony – wszystkie w kontekście dostępu do informacji publicznej.

Jerzy Serwacki, Kompetencje organów gmin w zakresie wykonywania przepisów prawa podatkowego
Autor pisze o tym, że skuteczna polityka podatkowa gmin wymaga nie tylko korzystania z kompetencji o charakterze prawotwórczym, ale także racjonalnego spełniania kompetencji związanych z wykonywaniem przepisów prawa podatkowego. Ostatnio wymienione kompetencje wynikają głównie z przepisów ordynacji podatkowej i przysługują najczęściej wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Jerzy Serwacki zauważa, że prowadzona przez te osoby polityka podatkowa, dla której wcześniej wyznaczono cele i wskazano środki ich realizacji, polega głównie na konsekwencji działania w sprawach podatkowych, bazującego na dobrej orientacji w istniejących możliwościach i trafnej ocenie skutków podejmowanych decyzji. Efekty tego mogą mieć zarówno charakter fiskalny, oznaczając utrzymanie dochodów gmin na zakładanym poziomie, jak i pozafiskalny, oznaczając osiąganie celów o znaczeniu społecznym czy gospodarczym.

W numerze polecamy także następujące artykuły:
– Bolesław Kurzępa, Elżbieta Kurzępa, Wątpliwości dotyczące pojęcia „zwierzę bezdomne” użytego w ustawie o ochronie zwierząt
– Joanna Wegner-Kowalska, Koncepcja włączenia instytucji mediacji do kodeksu postępowania administracyjnego
– Sebastian Gajewski, Tryb i forma rozstrzygania sporów o właściwość na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego oraz jego sądowoadministracyjna kontrola
– Monika Augustyniak, The committees in district councils in Poland and France [Komisje w radzie powiatu w Polsce i we Francji]
– Monika Adamczyk, Teoria dwoistego charakteru działań państwa jako uzasadnienie braku odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania władzy publicznej
– Marcin Rulka, Unieważnienie wyborów samorządowych. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 19.03.2015 r. (V ACz 195/15 i V ACz 285/15)