„Przegląd Prawa Publicznego” 10/2016 otwiera tekst Dobrochny Minich dotyczący uroczystego zamknięcia konkursu naukowego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Współorganizatorem konkursu było między innymi Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.


W niniejszym numerze została opublikowana praca, która zajęła pierwsze miejsce: „Analiza instytucjonalna ustawy z 19.04.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. poz. 777)”, a jej autorkami są Katarzyna Kurzępa-Dedo i Elżbieta Kurzępa. W następnych numerach czasopisma zostaną opublikowane kolejne nagrodzone teksty.
Uwagi warty jest także artykuł Krzysztofa Otręby „Odrzucenie »mitu« o apolityczności Trybunału Konstytucyjnego – czy możliwe i czy pożądane?”, w którym poruszono problem założenia dotyczącego apolityczności sądów konstytucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Autor przedstawił zagadnienie politycznego uwikłania orzecznictwa sądów konstytucyjnych oraz silnie upolityczniony schemat powoływania sędziów Sądu Najwyższego USA, rozważając, czy transpozycja amerykańskich rozwiązań na grunt polski jest możliwa.
Joanna Wegner-Kowalska natomiast w artykule „Idea mediacji w postępowaniu administracyjnym” przedstawia koncepcję mediacji jako instrumentu rozwiązywania sporów między jednostką a administracją. W artykule zaprezentowano zalety korzystania z mediacji w administracji, uwzględniając zagrożenia płynące z ryzyka nadużycia władzy w toku prowadzenia negocjacji czy wydłużenia – i to niekiedy znacznego – czasu trwania postępowania.

W numerze polecamy także lekturze następujące artykuły:
– Witold Górny, Rozmaite oblicza doskonałej niedoskonałości. Rozważania nad wpływem sposobu postrzegania prawa na proces jego interpretacji,
– Przemysław Szustakiewicz, Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– Renata Cybulska, dr Jarosław Rokicki, Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne,
– Rafał Bernat, Stosowanie zasady in dubio pro tributario. Komentarz do Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29.12.2015 r. (PK4.8022.44.2015),
– Agata Barczewska-Dziobek, Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną jako realizacja konstytucyjnej zasady subsydiarności.