„Przegląd Prawa Publicznego” 1/2017 to numer jubileuszowy – czasopismo obchodzi 10-lecie istnienia. Z tej okazji Redaktor Naczelny prof. Paweł Chmielnicki dzieli się z Czytelnikami krótką historią powstania czasopisma, dziękując Pani Wandzie Dukanowić-Prauzińskiej za przychylność i pomoc w pojawieniu się periodyku na rynku wydawniczym, a zastępca Redaktora Naczelnego dr Andrzej Adamczyk podkreśla, że „Przegląd Prawa Publicznego” nie jest przedsięwzięciem konkretnej korporacji prawniczej, lecz tworem idealistów przekonanych o sensowności tworzenia forum wymiany myśli naukowej w dziedzinie prawa publicznego. Komitet Redakcyjny – przy okazji swojego dziesięciolecia – deklaruje chęć kontynuowania debaty nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi stanu prawa publicznego, jego tworzenia i stosowania, prowadzoną z różnych perspektyw badawczych.

Numer jubileuszowy ukazuje się pod tytułem „Sankcje prawne: nowe otwarcie”. Autorzy tekstów realizują cele poznawcze w odniesieniu do zagadnienia sankcji oraz podejmują próbę weryfikacji istniejącego już na tym polu dorobku. Proponują nowe zdefiniowanie sankcji prawnej, która ma mieć charakter uniwersalny, wspólny dla wszystkich gałęzi prawa, dla całego prawoznawstwa, by można było stosować jednolity standard ochrony praw jednostki, wobec której władza stosuje sankcję, niezależnie od tego, czy władza zechce formalnie nazwać swoje działania sankcją, czy też nie. Ponadto autorzy artykułów proponują sformułowanie katalogu cech klasyfikacyjnych sankcji prawnych, które pozwalają porządkować sankcje w określone kategorie.

Polecamy zatem lekturę numeru 1, w którym znalazło się wiele ciekawych artykułów:
– Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, O wielowymiarowości i niejednoznaczności sankcji w prawie. Teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne zagadnienia sankcji prawnej
– Katarzyna Grotkowska, Jarosław Niesiołowski, Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka
– Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Sankcje w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia prawa i doktryny
– Wojciech Dadak, Sankcje pozytywne w prawie karnym. Rzeczywistość czy wyobrażenie
– Ewelina Żelasko-Makowska, Sankcje administracyjne
– Robert Frey, Sankcje w prawie pracy
– Joanna Witkowska, Pojęcie ulgi podatkowej jako sankcji pozytywnej
– Małgorzata Stefaniuk, Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
– Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych, sankcji w prawie upadłościowym
– Jerzy Paśnik, O celowości nowego spojrzenia na istotę sankcji
– Paweł Chmielnicki, Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji