W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu następujące książki:

1. Izabela Adrych-Brzezińska, Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym
2. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych
3. Michał Bieniak, Odpowiedzialność karna menadżerów

4. Joanna Buchalska, Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim
5. Magdalena Budyn-Kulik, Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa
6. Joanna Derlatka, Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
7. Piotr Górecki , Violetta Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz
8. Redakcja naukowa: Mateusz Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska, Uzasadnienia decyzji stosowania prawa
9. Marek Jaśkowski, Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej
10. Sebastian Koczur, Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego
11. Redakcja naukowa: Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Adam Zdunek, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym
12. Redakcja naukowa: Dominik Lubasz, Monika Namysłowska, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz
13. Adam Malinowski, Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Komentarz praktyczny
14. Redakcja naukowa: Andrzej Marciniak, Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce
15. Aneta Mendrek, Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
16. Wojcicech Piątek, Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego.
17. Piotr Rodziewicz, Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym
18. Agnieszka Sołtys, Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej
19. Dariusz Strzelec, Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym

Organizator Konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał Sąd konkursowy VIII edycji w składzie:

1. prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
3. prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Uniwersytet Warszawski
4. prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki, Uniwersytet Łódzki, sędzia Sądu Najwyższego,
5. prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski sędzia Sądu Najwyższego
6. Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
7. Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
8. Klaudia Szawłowska-Milczarek, sekretarz Redakcji „Przeglądu Sądowego” (sekretarz)

Zgodnie z § 8 regulaminu Konkursu wynik zostanie ogłoszony do dnia 28 lutego 2017 r.