Michał Krakowiak, Wykaz majątku dłużnika składany przed komornikiem sądowym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r.
Skuteczność postępowania egzekucyjnego w egzekucji świadczeń pieniężnych jest determinowana majątkiem dłużnika, do którego można skierować środki przymusu w celu uzyskania należności pieniężnej stwierdzonej tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym.

Celem egzekucji świadczeń pieniężnych jest ich zaspokojenie przez wypłatę wierzycielowi odpowiedniej kwoty. Czynności komornika sądowego jako organu egzekucyjnego sprowadzają się do wyszukania odpowiedniej sumy pieniężnej w majątku dłużnika. Ustawodawca, wprowadzając w 2015 r. do postępowania egzekucyjnego regulację dotyczącą gromadzenia informacji o majątku dłużnika, w zasadniczej części przeniósł do czynności dłużnika podejmowanej przed komornikiem rozwiązania prawne funkcjonujące dotychczas w sądowym postępowaniu o wyjawienie majątku. Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł Michała Krakowiaka, Wykaz majątku dłużnika składany przed komornikiem sądowym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r.

Paweł Suski, Sytuacja prawna stowarzyszeń po zmianach dokonanych ustawą z 25.09.2015 r.
Autor omawia zmiany stanu prawnego dotyczące zatrudniania członków stowarzyszenia, zmiany liczby założycieli stowarzyszenia, zarządu, terenowych jednostek organizacyjnych, siedziby stowarzyszenia, wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego, nadzoru nad stowarzyszeniami oraz stowarzyszeń zwykłych. W ocenie autora jest to największa i najistotniejsza nowelizacja od czasu uchwalenia ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Mirosław Nesterowicz, Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2014–2015 – wybrane orzeczenia)
Autor prezentuje najistotniejsze rozstrzygnięcia sądów europejskich dotyczące m.in. takich zagadnień jak: odpowiedzialność i wina lekarza, prawa pacjenta, kompensacja szkody, wrongful birth, zastępcze macierzyństwo, dawstwo krwi, prawo do godnej śmierci, odpowiedzialność zakładu farmaceutycznego oraz zapłodnienie in vitro i dysponowanie embrionami.