Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2019

Drugi numer ZNSA z 2019 r. otwiera opracowanie autorstwa prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, zatytułowane U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej. Autor poświęcił w tym opracowaniu uwagę 100 rocznicy powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie oraz początkom kształtowania się polskiego sądownictwa.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2019

Pierwszy numer ZNSA z 2019 r. otwiera artykuł prof. dr. hab. J.P. Tarno oraz dr hab. Moniki A. Król, zatytułowany Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6/2018

Ostatni numer ZNSA z 2018 r. otwiera opracowanie autorstwa prof. dr hab. Roberta Stefanickiego, zatytułowane Desygnaty rękojmi należytego sprawowania funkcji zarządczych w instytucjach finansowych w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Państwo i Prawo 11/2018

Hubert Izdebski, Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi szczególną sposobność, by podjąć próbę odpowiedzi na pytanie nie tyle czy, ale co z dorobku myśli prawnej i prawniczej okresu następującego po odzyskaniu niepodległości, czyli z okresu II Rzeczypospolitej, zachowuje znaczenie po prawie stu latach.

Państwo i Prawo 10/2018

Dariusz Świecki, Rola i znaczenie rozprawy głównej w procesie karnym (rozważania o forach orzekania). Rozprawa główna z założenia powinna stanowić podstawowe forum orzekania w sprawach karnych.

Państwo i Prawo 9/2018

Marian Grzybowski, Władza wykonawcza w Konstytucji RP z 1997 r. (w kręgu zwątpień natury semantycznej). W rozważaniach nad art. 10 oraz treścią rozdziałów V i VI Konstytucji za pewnik przyjmuje się przeświadczenie, że zawarte tam unormowania dotyczą „organów władzy wykonawczej”.

Państwo i Prawo 8/2018

Krzysztof Wojtyczek, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną. Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Art. 77 Konstytucji formułuje prawo podmiotowe do uzyskania adekwatnego naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej, które zapewni zrekompensowanie doznanego uszczerbku stosownie do jego charakteru.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4/2018

Nowy numer Zeszytów otwiera artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej zatytułowany Postępowanie uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Państwo i Prawo 7/2018

Witold Kulesza, „Polskie obchody” rocznicy urodzin Hitlera w świetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski. W Polsce grupa osób zebrała się w współcześnie w lesie po to, żeby uczcić rocznicę urodzin Hitlera (20.04.1889 r.) - Führera III Rzeszy Niemieckiej.

Strona 1 z 67

Please publish modules in offcanvas position.