Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

IX edycja konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłasza IX edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Przegląd Sądowy 7-8/2017

W dniu 1.09. września 2017 r. przypada kolejna rocznica utworzenia Sądu Najwyższego, a tym samym powstania sądownictwa polskiego w XX w. Setna rocznica powstania Sądu Najwyższego, która jest jednocześnie rocznicą wznowienia działalności sądów polskich, stanowi istotny punkt odniesienia dla polskiej tradycji wymiaru sprawiedliwości. Robert Jastrzębski w artykule Stulecie Sądu Najwyższego – geneza, organizacja, działalność przedstawia w zarysie genezę, organizację oraz działalność Sądu Najwyższego – najważniejszej instytucji sądowej państwa polskiego. 

Przegląd Prawa Publicznego 7-8/2017

Wakacyjny numer „Przeglądu Prawa Publicznego” 2017/7–8 ukazuje się pod hasłem „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”. Jak zauważa Redaktor Naczelny prof. Paweł Chmielnicki, tworzenie prawa jest zawsze, w większym czy mniejszym zakresie, funkcją gry politycznej.

Państwo i Prawo 7/2017

Jan Galster, Dorota Lis-Staranowicz, Doktryna point of no return w prawie Unii Europejskiej. Ratione materiae wobec ratione temporis
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o istotę doktryny point of no return obecnej w nauce prawa europejskiego. Point of no return to punkt krytyczny, którego przekroczenie uruchamia proces dezintegracji.

Przegląd Podatkowy 7/2017

Małgorzata Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
Od 1.01.2017 r. znowelizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, wprowadzając katalog nowych sytuacji (przypadków), których zaistnienie upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia danego podmiotu – bez konieczności powiadamiania podatnika o dokonaniu tej czynności (tak jak w poprzednio obowiązujących przepisach w tym względzie). Autorka analizuje znowelizowane przepisy, odnosząc się m.in. do praktyki organów podatkowych w tym zakresie.

Przegląd Prawa Handlowego 7/2017

W numerze 7 polecamy m.in. następujące artykuły:

Marek Krzysztof Kolasiński, Ugody patentowe o odwróconej płatności jako porozumienia o antykonkurencyjnym celu 
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dopuszczalności traktowania ugód patentowych o odwróconej płatności jako porozumień mających antykonkurencyjny cel. Autor przedstawia pojęcie porozumień o antykonkurencyjnym celu oraz zarysowuje aktualną linię unijnej judykatury w tej kwestii.

Europejski Przegląd Sądowy 7/2017

Lipcowy numer EPS, trzeci już tegoroczny numer jednotematyczny, jest poświęcony ochronie powietrza i środowiska. Smog zalegający nad polskimi miastami i miasteczkami w zimowych miesiącach przełomu lat 2016/2017 był impulsem dla jego powstania, a numer zawiera interesujące artykuły omawiające różne uwarunkowania prawne ochrony powietrza ukształtowane przez prawo UE.

Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8/2017

W wakacyjnym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Krystiana Markiewicza do uchwały SN z 13.05.2016 r. (III CZP 6/16) na temat podziału majątku wspólnego. Autor zauważa, że obowiązkiem sądu w sprawach działowych, w których zawarto wniosek o ustalenie nierównych udziałów, jest rozstrzyganie o tym dziale w sentencji orzeczenia, zarówno w sposób pozytywy, jak i negatywny. Rozstrzygnięcie takie musi przybrać formę wyraźnej i wyodrębnionej jednostki. Zdaniem glosatora brak orzeczenia oznacza, że sąd nie rozstrzygnął o żądaniu, a tym samym uczestnik powinien złożyć wniosek o uzupełnienie orzeczenia w zakresie ustalenia nierównych udziałów.

Państwo i Prawo 6/2017

Maria Kruk, Język polski jako narzędzie komunikacji prawodawcy i prawnika
Artykuł jest referatem wygłoszonym na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN 29 września 2016 r., poświęconym problematyce języka polskiego, jako instrumentu komunikacji między prawodawcą i prawnikami a społeczeństwem. Przedstawia genezę i istotę pojęć języka prawnego jako języka norm prawnych oraz języka prawniczego, oznaczającego język opisu i wykładni prawa, język orzecznictwa sądowego i stosowania prawa, a współcześnie – także doktryny prawniczej.

Przegląd Sądowy 6/2017

Artykuł Piotra Tulei, Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny, przedstawia ustrojowe podstawy pytań prawnych, charakterystykę pytań prawnych oraz znaczenie przesłanki funkcjonalnej dla rozgraniczenia kompetencji sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Autor wskazuje na wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozstrzygania spraw przez Trybunał Konstytucyjny i szuka odpowiedzi na pytanie, czy przesłanka funkcjonalna ma wpływ na wybór rodzaju wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Strona 12 z 67

Please publish modules in offcanvas position.