Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Prawa Publicznego 6/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/6 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA: Sylwia Banaś, Analiza ustawy z 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Samorząd Terytorialny 6/2017

Numer czerwcowy „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Janusza T. Hryniewicza pt. Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później, którego przedmiotem jest weryfikacja hipotezy o stabilności czynników lokalnego rozwoju gospodarczego w latach 1994–2014. Wskaźnikiem rozwoju gospodarczego gmin były dochody własne gmin per capita, a badaniu podlegały następujące czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego: mobilizacja społeczna, infrastruktura, kapitał zagraniczny, współpraca władz gminy z przedsiębiorcami, regiony historyczne, podział wieś–miasto oraz nierówności dochodów gminnych.

Finanse Komunalne 6/2017

Paweł Dziekański, Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej
Gospodarowanie posiadanymi zasobami przez podmioty sektora publicznego charakteryzuje się złożonością i niestabilnością wpływów otoczenia, wielością i niejednoznacznością celów, dlatego Autor zwraca uwagę w artykule na przestrzenne zróżnicowanie i ocenę kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Do oceny kondycji finansowej miast wykorzystał wiele zmiennych przeliczonych na mieszkańca w obszarze relacji budżetowych oraz wskaźnik syntetyczny. 

Przegląd Prawa Handlowego 6/2017

W numerze 6 polecamy m.in. następujące artykuły:

Krzysztof Felchner, Anna Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego 
Karnoprawna ochrona unijnych praw własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa polskiego jest zagadnieniem złożonym i kontrowersyjnym. Nie doczekała się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa.

Przegląd Podatkowy 6/2017

Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński, Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem – pakiet przewozowy na polskich drogach
Z dniem 18.04.2017 r. na przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem i transportem niektórych towarów (tzw. towarów wrażliwych) nałożono dodatkowe obowiązki, wprowadzone ustawą z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708) – tzw. pakiet przewozowy.

Poznaliśmy LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2017!

Justyna Bartela z Dąbrowy Górniczej została Liderem Księgowości 2017. O ten prestiżowy tytuł walczyło w trzech etapach ponad 400 osób z całej Polski. W piątek 2.06.2017 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych o cechach liderów, pokazanie nowoczesnego oblicza księgowości i biur rachunkowych, a także promowanie dobrej współpracy z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2017

W numerze 2 z 2017 roku Kwartalnika uwadze Czytelnika polecamy w szczególności następujące orzeczenia wraz z omówieniami: postanowienie SKO w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. dot. odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska); decyzję SKO we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. dot. zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska);

Europejski Przegląd Sądowy 6/2017

W czerwcowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu dr. Jakuba Kociubińskiego pt. „Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej”. Stosowanie efektów zachęty w kontroli pomocy państwa w prawie unijnym zawsze budziło kontrowersje. Zagadnienie to nabiera na znaczeniu w związku z reformą systemu pomocy publicznej, która wprowadziła obowiązek oceny niemal wszystkich środków pomocowych pod kątem występowania efektów zachęty.

Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2017

W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Anety Łazarskiej do uchwały SN z 11.12.2013 r. (III CZP 78/13), która dotyczy doniosłej kwestii, jaką jest problematyka nadużycia praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Uchwała SN wprawdzie dotyczy oceny przez sąd wniosku o odroczenie rozprawy, ale ma tym większe znaczenie, że przesądza możliwość odwołania się przez sąd wprost do konstrukcji nadużycia prawa w celu oceny czynności procesowej strony, nawet w sytuacji, gdy przepisy szczególne nie przewidują konkretne sankcji za takie naruszenie.

Przegląd Prawa Publicznego 5/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/5 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA: Monika Iwaniec, Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Strona 13 z 67

Please publish modules in offcanvas position.