Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2017

W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Teresy Liszcz do wyroku SN z 13.09.2016 r. (III PK 146/15), która aprobuje oficjalną tezę glosowanego wyroku, że o odpowiedzialności deliktowej pracodawcy za skutki wypadku przy pracy w postaci napadu rabunkowego decyduje brak wdrożenia efektywnych mechanizmów ochronnych pracownika. Nie zgadza się natomiast z rozstrzygnięciem sprawy, w której zapadł glosowany wyrok i z jego uzasadnieniem.

Państwo i Prawo 4/2017

Paweł Złamańczuk, Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania w procesach medycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Zgodnie z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie.

Europejski Przegląd Sądowy 5/2017

Majowy numer EPS jest kolejnym tegorocznym numerem specjalnym (po numerze lutowym o 25-leciu Polski w Radzie Europy), tym razem poświęconym nowemu prawu unijnemu o ochronie danych osobowych. Zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ostatnich latach, integracja społeczno-gospodarcza w ramach rynku wewnętrznego i konieczność podejmowania skutecznych działań w celu walki z przestępczością międzynarodową wymusiły podjęcie działań zmierzających do pilnej reformy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Przegląd Sądowy 4/2017

Hanna Kuczyńska w artykule O modelowym podejściu do postępowania karnego analizuje dokonane w ostatnich latach zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczące istoty całego procesu karnego i stawia pytanie o to, czy w Polsce uległ zmianie model postępowania karnego, czy też nadal funkcjonuje ten sam model od 1997 r. Na tle tych rozważań Autorka definiuje znaczenie pojęcia „model” w kontekście postępowania karnego.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2017

Numer 2(71) 2017 ZNSA otwiera artykuł dr. hab. Wojciecha Piątka na temat Wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonuje w nim analizy nowego brzmienia art. 188 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi argumentując, że z uwagi na szybkość oraz efektywność postępowania sądowego powinien on znajdować częste zastosowanie w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przegląd Podatkowy 4/2017

dr Małgorzata Sęk, Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
Od 1.01.2017 r. pełnomocnik, który złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego, ponosi solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe tego podatnika powstałe w pierwszych sześciu miesiącach działalności. Jest to jedno z rozwiązań wprowadzonych w celu uszczelnienia systemu VAT.

Samorząd Terytorialny 4/2017

Numer 4 z 2017 r. zawiera niezwykle ciekawe artykuły: Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych Marka Ćwiklickiego oraz Michała Kudłacza; Komunikacja społeczna w procesach multilevel governance na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukasza Damurskiego i Małgorzaty Polak;

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2017

W pierwszym numerze ZNSA, który ukazał się w 2017 r., została przedstawiona problematyka z zakresu szeroko pojmowanego prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, zarówno w ujęciu prawnomaterialnym, jak i procesowym.

Przegląd Prawa Handlowego 4/2017

W numerze 4 polecamy m.in. następujące artykuły:
Anna Zbiegień-Turzańska, Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni 
W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze problemy prawne, jakie wiążą się z wykonywaniem szczególnych zasad reprezentacji w prawie spółdzielczym.

Przegląd Prawa Publicznego 4/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/4 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA: Jakub Sukiennik, Ustawa z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii. W artykule podjęto próbę przedstawienia ścieżki przeobrażeń i kształtowania się regulacji rynku narkotyków w Polsce.

Strona 15 z 67

Please publish modules in offcanvas position.