Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

16-17 kwietnia 2018 r.
DAGO Centrum, Rondo ONZ 1, Warszawa

II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan to dwudniowe forum dyskusyjne nt. prawa podatkowego czyli:

  • Konferencja Perspektywa Zmian w Systemie i Prawie Podatkowym,
  • Warsztaty Podatkowe Wiosna 2018.

Państwo i Prawo 3/2018

Jerzy Skorupka, O niekonstytucyjności art. 258 § 2 k.p.k.

Celem opracowania jest wykazanie, że przepis art. 258§2 KPK rozumiany zgodnie z uchwałą SN (7) z 19.01.2012 r., I KZP 18/11, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP. Art. 258§2 KPK zezwala na stosowanie tymczasowego aresztowania jedynie z powodu grożącej lub wymierzonej oskarżonemu kary, co powoduje, że wymieniony środek stosowany jest nie dla ochrony procesu karnego, ale ze względów ogólnoprewencyjnych, a zatem, dla spełnienia funkcji nieprocesowych.

Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2018

W numerze 4/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Roberta Zawłockiego do wyroku Sądu Najwyższego z 21.06.2017 r., II KK 98/17, która dotyczy właściwej oceny przestępstwa wypadku mniejszej wagi i właściwego w tym celu użycia instytucji społecznej szkodliwości czynu.

Przegląd Sądowy 4/2018

Maciej Giaro w artykule „Zarys koncepcji posłannictwa biernego” przybliża germańską koncepcję posłannictwa biernego w odniesieniu do polskiego prawa cywilnego. Autor zwraca uwagę, że mimo jej dostrzeżenia w polskim piśmiennictwie prawniczym, pozostaje ona nienaświetlona nawet w jej głównych zrębach.

Znamy finalistów Lidera Księgowości 2018!

Trwa VII edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości – organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  konkursu skierowanego do osób fizycznych zawodowo związanych z dziedziną rachunkowości i podatków.

Do walki o prestiżowy tytuł Lidera Księgowości można było przystąpić do 31 stycznia 2018 r. W tym celu należało rozwiązać liczący 50 pytań test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy. Swój udział zarejestrowało ponad 400 osób!

Przegląd Prawa Handlowego 3/2018

Artur Nowacki, Uzależnienie dopuszczalności podwyższenia od opłacenia dotychczasowego kapitału zakładowego. Przedmiotem artykułu jest analiza art. 431 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który uzależnia dopuszczalność podwyższenia kapitału zakładowego od całkowitego wpłacenia co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

Europejski Przegląd Sądowy 3/2018

Numer 3 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” został poświęcony zagadnieniom dotyczącym prawa azylowego i imigracyjnego.
Polecamy w szczególności:
Barbara Mikołajczyk, Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV. Artykuł dotyczy bardzo aktualnej sprawy opracowywanego nowego rozporządzenia ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (tzw. Dublin IV).

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego "Kierunki reform w prawie podatkowym – dokąd zmierza ustawodawca?"

W dniach 24-25 marca 2018 r. odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego pod tytułem "Kierunki reform w prawie podatkowym – dokąd zmierza ustawodawca?" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2018

Numer 1(76)/2018 ZNSA otwiera artykuł prof. dr. hab. Wojciecha Chróścielewskiego zatytułowany Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W opracowaniu tym dokonana została analiza charakteru prawnego Komisji, w tym zagadnień związanych z jej powołaniem i funkcjonowaniem.

Przegląd Podatkowy 3/2018

Błażej Kuźniacki, Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału
Autor przeprowadza wnikliwą i obszerną analizę zmian w przepisach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (controlled foreign companies − CFC), obowiązujących od 1.01.2018 r., a wynikających z implementacji postanowień dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Strona 3 z 67

Please publish modules in offcanvas position.