Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Finanse Komunalne 1–2/2018

Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński, Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych

Możliwość zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych od dawna budziła pewne wątpliwości. Skłoniły one ustawodawcę do nowelizacji ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przegląd Podatkowy 2/2018

Michał Thedy, Michalina Opoka, Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1.01.2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono podział na dwa źródła przychodów: przychody z tytułu zysków kapitałowych i przychody z pozostałej działalności. Podatnicy muszą zakwalifikować osiągnięty przychód do jednego z tych źródeł przychodów oraz odpowiednio rozdzielić koszty uzyskania przychodów.

Trwa VII edycja konkursu Lider Księgowości 2018

W dniu 2 listopada 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości. Jego organizator – Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska już po raz siódmy zaprosiło wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł Lidera Księgowości.

Przegląd Prawa Publicznego 2/2018

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/2 polecamy lekturę artykułu Haliny Zięby-Załuckiej „Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat”.
W artykule autorka wskazuje na potrzebę wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który sam nie stanowi prawa. Dlatego do przywrócenia stanu konstytucyjności potrzebna jest reakcja prawodawcy, który uzupełnia system prawny o normy zgodne z Konstytucją. Wówczas stan konstytucyjności konkretnego aktu normatywnego zostaje przywrócony.

Państwo i Prawo 1/2018

Marek Zubik, O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej

Idee oświeceniowej epoki rozumu nie zamknęły poszukiwania głębszego sensu ludzkiej egzystencji – skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zaczęły się jednak niewątpliwie rozchodzić drogi ratio oraz fides. Co więcej, zaczęto je sobie przeciwstawiać czy wręcz podążać w kierunku pełnej laicyzacji całego życia społecznego, nie wyłączając z tego nauki.

Przegląd Prawa Handlowego 2/2018

Andrzej Szumański, Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk 
Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego tylko do części związanej z zarządzaniem instytutem, a nie zaś z wykonywaniem funkcji pracownika naukowego instytutu, a także zakresu prawa do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę w instytucie.

Europejski Przegląd Sądowy 2/2018

Grzegorz Kozieł, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C 106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o.
W glosie odniesiono się do stanowiska TS zawartego w wyroku z 25.10.2017 r., w bardzo doniosłej – zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia – sprawie C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., dopuszczającego tzw. transgraniczne przeniesienie statutowej siedziby polskiej spółki z o.o. do innego państwa członkowskiego UE w celu jej przekształcenia w inną spółkę podlegającą prawu tego innego państwa członkowskiego UE.

Glosa 1/2018

Marcin Sokołowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.02.2014 r., V CSK 129/13 
Komentowane orzeczenie dotyczy nabywania przez cudzoziemców nieruchomości znajdujących się w Polsce. W wyroku tym sprecyzowano wymagania, jakie stawia polski ustawodawca wobec cudzoziemców planujących zakup nieruchomości.

Tags:

Przegląd Prawa Handlowego 1/2018

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego 
Przedmiotem publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Europejski Przegląd Sądowy 1/2018

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski, Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 1)
Równolegle do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie praworządności, poprzedzającego zainicjowanie procedury z art. 7 TUE, Komisja wszczęła przeciwko Polsce precedensowe postępowanie z art. 258 TFUE ze względu na zagrożenie dla niezależności sądów krajowych.

Strona 4 z 65

Please publish modules in offcanvas position.