Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Prawa Handlowego 2/2018

Andrzej Szumański, Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk 
Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego tylko do części związanej z zarządzaniem instytutem, a nie zaś z wykonywaniem funkcji pracownika naukowego instytutu, a także zakresu prawa do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę w instytucie.

Europejski Przegląd Sądowy 2/2018

Grzegorz Kozieł, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C 106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o.
W glosie odniesiono się do stanowiska TS zawartego w wyroku z 25.10.2017 r., w bardzo doniosłej – zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia – sprawie C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., dopuszczającego tzw. transgraniczne przeniesienie statutowej siedziby polskiej spółki z o.o. do innego państwa członkowskiego UE w celu jej przekształcenia w inną spółkę podlegającą prawu tego innego państwa członkowskiego UE.

Glosa 1/2018

Marcin Sokołowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.02.2014 r., V CSK 129/13 
Komentowane orzeczenie dotyczy nabywania przez cudzoziemców nieruchomości znajdujących się w Polsce. W wyroku tym sprecyzowano wymagania, jakie stawia polski ustawodawca wobec cudzoziemców planujących zakup nieruchomości.

Tags:

Przegląd Prawa Handlowego 1/2018

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego 
Przedmiotem publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Europejski Przegląd Sądowy 1/2018

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski, Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 1)
Równolegle do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie praworządności, poprzedzającego zainicjowanie procedury z art. 7 TUE, Komisja wszczęła przeciwko Polsce precedensowe postępowanie z art. 258 TFUE ze względu na zagrożenie dla niezależności sądów krajowych.

Przegląd Sądowy 1/2018

Formalizm procesowy jest cechą cywilnego prawa procesowego. Zapewnia przejrzystość oraz przewidywalność działalności jurysdykcyjnej sądów, jak również chroni przed uznaniowością, dowolnością i ryzykiem nierównego traktowania uczestników postępowania sądowego. W judykaturze zwraca się uwagę na szczególną rolę i znaczenie zasady formalizmu jako zjawiska koniecznego i pożytecznego w prawie procesowym cywilnym.

Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2018

W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

Zapraszamy na konferencję

Krajowa Rada Sądownictwa 4/2017

W numerze 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” Państwa lekturze szczególnie polecamy sprawozdanie Krzysztofa Sobczaka z debaty redakcyjnej „Krajowa Rada Sądownictwa właściwie broni niezależności sądów – nieprzemyślane zmiany mogą to zepsuć”. Debata z udziałem zaproszonych gości odbyła się 7.09.2017 r. w siedzibie Wolters Kluwer Polska S.A. Jej tematyką była dotychczasowa działalność Krajowej Rady Sądownictwa i projektowane zmiany ustawodawcze dotyczące tego konstytucyjnego organu.

Przegląd Podatkowy 1/2018

dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz, Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

Autorzy obszernie analizują zagadnienie zasady zakazu nadużycia prawa w VAT w kontekście dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, rozważając m.in. kwestię konfliktu tej zasady z zasadą pewności prawa, omawiając przesłanki niezbędne do wystąpienia nadużycia w VAT oraz konsekwencje wystąpienia takiego nadużycia.

Strona 5 z 66

Please publish modules in offcanvas position.