Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

PPH 4/2014

Ogłoszenie upadłości wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółek osobowych nie budziło wątpliwości pod rządami kodeksu handlowego i w okresie obowiązywania kodeksu spółek handlowych do wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego. Obowiązujące wówczas przepisy przez upadłość rozumiały bowiem tylko i wyłącznie taki stan prawny, który się kończył likwidacją majątku upadłego.

VI konferencja Finansów Komunalnych

VI konferencja Finansów Komunalnych "Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania" 29-30 września 2014 r., Serock

Finanse Komunalne nr 4/2014

Kwietniowy numer „Finansów Komunalnych” jest wielowątkowy. Obok tekstów stricte finansowych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje analiza dra Marcina Wiśniewskiego „Dług samorządowy i jego limity w świetle wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”, znalazły się bowiem m.in. artykuł dotyczący możliwości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego procesu zarzadzania ryzykiem wg standardu COSO II, będący wynikiem badania własnego tekst opisujący relację pomiędzy poziomem gospodarczym gmin a zakresem prowadzonej polityki przestrzennej oraz artykuł dotyczący rozwiązań prawnych regulujących naprawę finansów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego w Norwegii, USA, RPA i na Węgrzech, wśród których autor szuka wzorców możliwych do wykorzystania w warunkach Polski.

XI Konkurs ST rozstrzygnięty

Jury XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, organizowanego przez Redakcję „Samorządu Terytorialnego” i Wydawcę – Wolters Kluwer SA, zakończyło prace.

Samorząd Terytorialny w kwietniu: Problemy planowania i gospodarki przestrzennej

Kwietniowy „Samorząd Terytorialny” niemal w całości został poświęcony problematyce planowania i gospodarki przestrzennej w Polsce. Numer otwiera powstały na bazie raportu tekst o społecznych i ekonomicznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji. Kolejne materiały związane z tą tematyką dotyczą kwestii nadużywania władztwa planistycznego gminy, dyskusji społecznej w procedurze podejmowania decyzji planistycznych i dostępności dokumentów planistycznych, wywłaszczenia planistycznego oraz wydawania decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa.

Konferencja VAT

Wpływ VAT unijnego na praktykę krajową – rozważania z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

20 maja 2014 r., Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

KRS 3/2014

Trzeci numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” to kolejna porcja interesujących artykułów i informacji na tematy dotyczące wymiaru sprawiedliwości i środowiska sędziowskiego. Numer jak zwykle rozpoczynają teksty o charakterze naukowym. Tym razem jest to glosa dr. Andrzeja Pogłódka i dr. Bogusława Przywory do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym Trybunał ocenił m.in. konstytucyjność przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej (Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka), zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu i konstytucyjność braku formalnego zaopiniowania projektu przez Krajową Radę Sądownictwa.

KRS 2/2014

Najnowszy numer Kwartalnika, nr 2/2014, otwierają cztery glosy. Pierwsza, autorstwa prof. Pawła Sarneckiego, dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.03.2013 (K 27/12), w którym TK rozważał kwestię, czy minister, będący organem władzy wykonawczej, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości, czy też powinno być to regulowane ustawą. Druga glosa, napisana przez dr Agnieszkę Gajdę, została poświęcona części wyroku TK z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym TK wypowiedział się na temat dopuszczalnego w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami oraz wynikającej z przyjętego modelu relacji dwóch organów sądu – prezesa sądu i dyrektora sądu.

Krajowa Rada Sądownictwa 2/2014

Najnowszy numer Kwartalnika, nr 2/2014, otwierają cztery glosy. Pierwsza, autorstwa prof. Pawła Sarneckiego, dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.03.2013 (K 27/12), w którym TK rozważał kwestię, czy minister, będący organem władzy wykonawczej, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości, czy też powinno być to regulowane ustawą. Druga glosa, napisana przez dr Agnieszkę Gajdę, została poświęcona części wyroku TK z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym TK wypowiedział się na temat dopuszczalnego w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami oraz wynikającej z przyjętego modelu relacji dwóch organów sądu – prezesa sądu i dyrektora sądu.

PPH 3/2014

Akcja jako papier wartościowy powstaje z chwilą wydania dokumentu akcji do rąk akcjonariusza, materialnie uprawnionego. Dla powstania papieru wartościowego konieczne jest zatem wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie akcji – prawa podmiotowego, inkorporowanie tego prawa w dokumencie (wystawienie dokumentu akcji przez spółkę, zgodnie z wymogami określonymi w art. 328 kodeksu spółek handlowych) oraz wydanie dokumentu do rąk uprawnionego – akcjonariusza.

Strona 51 z 65

Please publish modules in offcanvas position.