Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Finanse Komunalne nr 3/2014. To już 20 lat!

Numer 3/2014 „Finansów Komunalnych” jest numerem szczególnym, rozpoczyna bowiem trzecią dekadę ukazywania się pisma. Poniżej publikujemy w całości tekst, jaki ukazał się z tej okazji.

ZAWARTOŚĆ NUMERU 3/2014

Na kolejnych stronach pisma pojawiły się (jak zwykle) artykuły naukowe oraz pochodzące od praktyków teksty specjalistyczne, dotyczące bieżących problemów w działalności jednostek samorządu terytorialnego.

XI Konkurs ST: prace do 21.02.2014 r.

Komisja Konkursowa XI Edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie
i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, którego organizatorem jest Wydawca
i Redakcja „Samorządu Terytorialnego”, przedłużyła termin składania prac do 21 lutego 2014 r.

Samorząd Terytorialny w marcu

W marcowym numerze „Samorządu Terytorialnego” nie ma jednego, wiodącego tematu. Na plan pierwszy wysunęła się kwestia powierzania przez gminy prowadzenia szkół podmiotom prywatnym, które pozwala gminom na uniknięcie likwidacji najmniejszych placówek i ograniczenie wydatków oświatowych. Kwestią tą zajął się dr Dawid Sześciło z Uniwersytetu Warszawskiego.

Glosa 3/2014

W unijnej strategii ochrony konsumenta coraz większą wagę przywiązuje się do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcą
za pomocą alternatywnych, wobec sądów powszechnych, instrumentów. Jednak poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego stanowić ma wyraz rzeczywistej autonomii woli stron. Jednostronne narzucanie konsumentowi tego modelu rozstrzygania konfliktów przez przedsiębiorcę narusza istotę arbitrażu i stanowi warunek nieuczciwy, a tym samym niewiążący słabszego uczestnika obrotu. Polubowne środki nie mogą jednak zamykać drogi do sądu gwarantowanej Konstytucją RP oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE. Zagadnienie to zgłębia prof. dr hab. Robert Stefanicki  w artykule pt. „Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG)”, opublikowanym w najnowszym numerze kwartalnika „Glosa”.

Tags:

PPH 2/2014

Często się zdarza, że uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale zysku (również w zakresie „przesunięcia” dywidendy) zostaje zaskarżona, a sąd zabezpiecza powództwo poprzez ustanowienie zakazu wypłaty dywidendy. Rodzi to pytanie o wpływ takiego zabezpieczenia na wymagalność roszczeń o wypłatę dywidendy.

Łączony numer Finansów Komunalnych (1-2/2014)

Szanowni Państwo, od 2010 r. pierwsze numery miesięcznika „Finanse Komunalne” poświęcamy corocznym ogólnopolskimkonferencjom, których tematyka dotyczy finansów samorządowych. Z inicjatywy Redakcji „Finansów Komunalnych” przywydatnym wsparciu i zaangażowaniu wydawcy czasopisma – Wolters Kluwer SA – od 2009 r. spotykają się na nich przedstawiciele nauki, samorządowcy, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych oraz sędziowie sądów administracyjnych i debatują nadskomplikowanymi, podlegającymi ciągłym zmianom legislacyjnym, zagadnieniami dotyczącymi prawa budżetowego, gospodarkifinansowej, nadzoru i kontroli; poddają również analizie orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego.

Partycypacja obywatelska na celowniku - łączony numer ST

Numer 1-2/2014 „Samorządu Terytorialnego” niemal w całości poświęcamy partycypacji obywatelskiej w życiu jednostek samorządu terytorialnego. Partycypacja to temat i proces bardzo ważny nie tylko w rozwiniętych krajach o ukształtowanych strukturach demokratycznych, ale i u nas - w Polsce, bo przecież rzecz idzie o autentyczny wpływ społeczeństwa na bieg spraw publicznych, tych wielkich i małych, sprowadzających się często do dyskusji nad remontem osiedlowego chodnika.

Konferencja

VAT 2014. Przegląd najważniejszych zmian oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniło się wiele kluczowych zasad rozliczania VAT. Zmiany obejmują m.in. moment powstania obowiązku podatkowego. Zmieniona została także definicja podstawy opodatkowania. Podatnicy zyskali również możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. Modyfikacje dotyczą podstawowych elementów rozliczenia VAT, są zatem ważne dla każdego podatnika.

Glosa 2/2014

Sąd Najwyższy w uchwale z 22.05.2013 r. stwierdził, że pełnomocnikiem w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie osoba wymieniona art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, nawet gdy wniosek o wpis został zamieszczony przez notariusza w akcie notarialnym. Przedmiotowa uchwała SN będzie miała zatem ogromne znaczenie  w obrocie prawnym nieruchomościami, w szczególności z uwagi na fakt, że w dotychczasowej praktyce pełnomocnicy niespełniający wymogów z art. 87 k.p.c. stawali do aktu w celu rozporządzenia nieruchomością i podpisując się pod aktem składali wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Robert Makowski w glosie do uchwały SN z 22.05.2013 r. (III CZP 17/13), opublikowanej w najnowszym, majowym numerze kwartalnika „Glosa” ukazuje skutki prawne i aspekty praktyczne nie tylko w odniesieniu do przeniesienia własności nieruchomości, lecz także w zakresie ustanowienia hipoteki, która powstaje dopiero z momentem wpisu do księgi wieczystej.

Tags:

Strona 52 z 65

Please publish modules in offcanvas position.