Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Finanse Komunalne we wrześniu

Dr Ewa Markowska-Bzducha w artykule „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości”  opisując zasygnalizowaną w tytule problematykę, koncentruje uwagę na finansowych instrumentach oddziaływania samorządu. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia uwarunkowania prawne i praktyczne możliwości samorządu  we wspieraniu przedsiębiorczości.

Samorząd Terytorialny we wrześniu

Wrześniowy numer „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł prof. Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej i dr Katarzyny Feldo pt. „Podatek od towarów i usług w związku z działalnością jednostek samorządu terytorialnego”. Autorki podjęły w nim budzącą wiele kontrowersji problematykę opodatkowania podatkiem od towarów usług działań jednostek samorządu terytorialnego.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (121)/2013

Nie ulega wątpliwości, że od chwili wynalezienia druku żadna technologiczna zmiana nie może być zrównywana z Internetem, z punktu widzenia znaczenia osiągnięcia technicznego dla kształtu prawa autorskiego. Przy czym chodzi tu nie tylko o niedostosowanie aktualnego prawa autorskiego do potrzeb społeczeństwa informacyjnego, lecz także o zasadnicze wzmocnienie możliwości wpływu konsumentów (użytkowników utworów) na kształt regulacji prawnych.

PPH 8/2013

W myśl zasady jedności prawa cywilnego prawo spółek przyporządkowane jest do obszaru prawa cywilnego. Niemniej jednak w wielu aspektach przejawia się specyfika prawa korporacyjnego będąca wyrazem jego ograniczonej autonomii. Przejawem szczególnego charakteru prawa spółek są m.in. zasady rządzące wykładnią oświadczeń woli dotyczących umów spółek, statutów oraz papierów wartościowych z pierwiastkiem korporacyjnym.

Łączony numer Finansów Komunalnych: W trosce o przyzwoitą legislację

Aktualny numer „Finansów Komunalnych” otwiera niezmiernie istotny tekst Mirosława Paczochy „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji”, w którym autor punkt po punkcie wytyka błędy w tytułowej ustawie, wskazując przy tym, w jaki sposób nieprawidłowo skonstruowane przepisy wpływają na krytyczną ocenę rozwiązań przyjętych w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W konkluzji autor postuluje uchwalenie nowej ustawy regulującej zagadnienia utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zasady tworzenia tekstów prawnych.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (119)/2013

Zmiana modelu ochrony znaków towarowych, jaka nastąpiła w ostatnich latach, skłania do postawienia pytania: czy posłużenie się cudzym znakiem towarowym w wypowiedzi komercyjnej może stanowić naruszenie prawa ochronnego? Rezygnacja z wymogu stwierdzenia niebezpieczeństwa konfuzji jako przesłanki naruszenia prawa wyłącznego w przypadku znaków renomowanych oraz tzw. podwójnej identyczności wywołuje obawy, że prawo ochronne na znak towarowy może stanowić przeszkodę dla swobodnego wyrażania opinii i poglądów, jeśli wypowiedź taka łączy się z użyciem chronionego oznaczenia.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 (120)/2013

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w jednym z przepisów reguluje odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych. W związku z tym powstaje pytanie: czy w przypadkach bezprawnego wkroczenia w monopol prawnoautorski uzasadnione jest stosowanie ogólnych przepisów prawa cywilnego dotyczących instytucji deliktowych?
Ewa Laskowska szeroko omawia trzy koncepcje, stanowiące konkurencyjne odpowiedzi na to pytanie.

Restrukturyzacja działalności oraz centralizacja funkcji zakupowych w kontekście cen transferowych - konferencja

Redakcja Przeglądu Podatkowego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji tematycznej Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych, nad którym objęła patronat honorowy. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom restrukturyzacji działalności i centralizacji funkcji zakupowych z punktu widzenia regulacji dotyczących cen transferowych.

PPH 7/2013

Kwestia trybu, w jakim dochodzi do zmiany celu spółki akcyjnej nie jest wprost uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Mimo że niezbyt często dochodzi do zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna, warto się zastanowić, jaki jest obecnie właściwy tryb zmiany celu spółki akcyjnej wskazanego w statucie spółki.

Łączony numer Samorządu Terytorialnego: Od pojęcia adresata decyzji administracyjnej do samorządu w Albanii

W liczącym blisko 200 stron podwójnym numerze „Samorządu Terytorialnego” znalazło się kilkanaście artykułów.
Pierwszym jest tekst „Mit o adresacie decyzji administracyjnej”, w którym prof. Zbigniew R. Kmiecik i dr Eliza Kosieradzka zastanawiają się, czy rzeczywiście „zewnętrzność” adresata decyzji administracyjnej – pojmowana jako jego niepodporządkowanie organizacyjne ani służbowe wydawcy aktu – wobec podmiotu, który wydaje decyzję stanowi jeden
z elementów konstytuujących pojęcia decyzji administracyjnej i administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego.

Strona 55 z 65

Please publish modules in offcanvas position.