Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

PPH 6/2013

Kwestia możliwości wprowadzenia bankowych papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego od dłuższego czasu pozostaje nierozstrzygnięta w polskiej doktrynie prawa. Wiąże się to z niejednoznacznym unormowaniem tej kategorii papierów wartościowych w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego.

Finanse Komunalne w czerwcu: Nie tylko o dotacjach

Czerwcowy numer pisma otwiera artykuł dra Wojciecha Goneta „Dotacja w systemie finansów publicznych – wybrane zagadnienia”, w którym Autor podjął się m.in. analizy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących dotacji jako wydatku budżetowego i jednocześnie dochodu beneficjenta, a także kwestii przyszłości tej instytucji wydatkowej w systemie finansów publicznych i kierunków jej ewolucji.

Samorząd Terytorialny w maju: Zarządzanie przestrzenią i demokracja partycypacyjna

Dorota Mantey w artykule „Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi” systematyzuje wiedzę dotyczącą zintegrowanego zarządzania przestrzenią, podejmując przy tym próbę uporządkowania nowych pomysłów na rozwiązywanie dobrze nam znanych problemów rozwojowych miast i regionów miejskich.

PPH 5/2013

Globalizacja gospodarki spowodowała, że arbitraż handlowy rozwinął się na całym świecie. Przekształcił się on w zorganizowany, zinstytucjonalizowany, profesjonalnie zarządzany i ulegający procesom komercjalizacji system rozstrzygania sporów gospodarczych. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera etos arbitrażu determinujący jego naturę, o którym w najnowszym, majowym PPH pisze prof. dr hab. Jerzy Rajski.

Finanse Komunalne w maju

Zadłużenie jest nie tylko przyczyną, lecz także skutkiem określonej sytuacji ekonomiczno-finansowej samorządu terytorialnego. Analiza zależności w tym zakresie pozwala na rozpoznanie czynników determinujących konieczność sięgania po zwrotne źródła finansowania zadań publicznych przez władze samorządowe, a jednocześnie na rozpoznanie przyczyn i mechanizmów nadmiernego zadłużenia JST.

Samorząd Terytorialny w maju

Konkurs miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji został rozstrzygnięty. Finał Konkursu odbędzie się 29 maja 2013 r.
w Kancelarii Premiera Rady Ministrów podczas uroczystej części obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

IV edycja cyklu konferencji dla doradców podatkowych

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego

Zapraszamy doradców podatkowych do udziału w programie szkoleniowym organizowanym przez Wolters Kluwer Polska oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych obejmującym prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego.

KRS 4/2013

Numer 4/2013 Kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” skupia się głownie na problemie związanym z reorganizacją sadów, a w szczególności skuteczności decyzji przenoszących sędziów w trybie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 p.u.s.p., które zostały wydane przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie przez Ministra Sprawiedliwości.

PPH 4/2013

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, pomyślana w swoim założeniu jako odformalizowanie wielu dziedzin aktywności przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym też w kodeksie spółek handlowych.

V konferencja FK

Ruszyła V Konferencja „Finansów Komunalnych”
Od 23 do 24 września potrwa V Konferencja „Finansów Komunalnych”, które tym razem zajmie się szeroko pojętą problematyką samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja będzie się toczyła wg załączonego programu. Dorobek Konferencji tradycyjnie już zostanie opublikowany w numerze 1-2 (tym razem 2014 r.) „Finansów Komunalnych”

Strona 56 z 65

Please publish modules in offcanvas position.