Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Finanse Komunalne 12/2017

Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodowe
W artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją tych planów.

Zaproszenie na debatę "Jaka demokracja?"

Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” prof. Andrzej Wróbel oraz Wolters Kluwer Polska S.A.

zapraszają
na debatę „Państwa i Prawa”

„Jaka demokracja?”

w której udział wezmą 
prof. dr hab. Henryk Domański 
prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz 
prof. dr hab. Marcin Król 

Finanse Komunalne 11/2017

Marek Dylewski, Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczenia
Od początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo krytycznych uwag płynących zarówno ze strony naukowców, jak i praktyków samorządowych nowy system funkcjonuje niezmiennie od momentu jego wprowadzenia.

Transakcje finansowe - konferencja Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencę poświęconą zagadnieniu transakcji finansowych, która odbędzie się 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Intercontinental (Warszawa, ul. Emilii Plater 49)

Sesje konferencji poprowadzą przedstawiciel OECD, Krajowej Administracji Skarbowej, praktycy biznesu oraz profesjonaliści z międzynarodowym doświadczeniem:

Przegląd Podatkowy 11/2017

Filip Majdowski, Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia pięciu instrumentów prawnych przeciwko tzw. zjawisku agresywnego planowania podatkowego na rynku wewnętrznym.

Glosa 4/2017

Teresa Stecyk, Prawo do uzyskania informacji o działalności organów samorządu zawodowego zawodów prawniczych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej – przegląd orzecznictwa. Mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 2001 r., to zrozumienie istoty tej ustawy nadal nastręcza prawnikom trudności. W niniejszym przeglądzie zostały przedstawione orzeczenia, które pozwalają na wyodrębnienie problemów związanych z interpretacją przepisów tej ustawy.

Tags:

Przegląd Prawa Handlowego 11/2017

Dominika Wajda, Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym. W Polsce istnieją jedynie szczątkowe regulacje prawne w odniesieniu do grup spółek, mimo że większość spółek kapitałowych funkcjonuje właśnie jako zgrupowania. Problematyka ta jest jednak coraz częściej przedmiotem zainteresowania judykatury, która stara się wypełniać „legislacyjną białą plamę”.

Europejski Przegląd Sądowy 11/2017

Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika delegowanego – kilka uwag krytycznych. Rzetelna informacja jest cenioną wartością w prawie pracy, gdyż jest ona warunkiem koniecznym swobody nawiązania stosunku prawnego, włączając w to wybór podstawy zatrudnienia, a ponadto swobody kształtowania treści i relacji pomiędzy stronami. Stan wiedzy wynikający z dostępnych bądź udzielonych informacji wpływa na świadomość istniejących praw i zakresu obowiązków będących następstwem podjętych czynności prawnych.

Państwo i Prawo 11/2017

Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Grzybowski, Argumentum a contrario
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z wnioskowaniem a contrario. Autorzy zwracają uwagę, że ten typ rozumowania prawniczego nie został wyczerpująco opracowany w polskim prawoznawstwie. W tym kontekście dokonują kilku podstawowych ustaleń dotyczących charakteru i głębokiej struktury ww. argumentu.

Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2017

W numerze 11 Redakcja poleca lekturę glosy Agnieszki Jurzec-Jasieckiej i Andrzeja Jasieckiego do uchwały SN z 8.10.2015 r., III CZP 57/15, w której autorzy omówili propozycję rozwiązania pojawiającego się często w praktyce problemu pozywania wspólnoty mieszkaniowej przez członka jej zarządu. Zaproponowane przez Sąd rozwiązanie oparte na analogicznym stosowaniu art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie wydaje się według glosatorów prawidłowe.

Strona 7 z 66

Please publish modules in offcanvas position.