Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Glosa 4/2017

Teresa Stecyk, Prawo do uzyskania informacji o działalności organów samorządu zawodowego zawodów prawniczych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej – przegląd orzecznictwa. Mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 2001 r., to zrozumienie istoty tej ustawy nadal nastręcza prawnikom trudności. W niniejszym przeglądzie zostały przedstawione orzeczenia, które pozwalają na wyodrębnienie problemów związanych z interpretacją przepisów tej ustawy.

Tags:

Przegląd Prawa Handlowego 11/2017

Dominika Wajda, Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym. W Polsce istnieją jedynie szczątkowe regulacje prawne w odniesieniu do grup spółek, mimo że większość spółek kapitałowych funkcjonuje właśnie jako zgrupowania. Problematyka ta jest jednak coraz częściej przedmiotem zainteresowania judykatury, która stara się wypełniać „legislacyjną białą plamę”.

Europejski Przegląd Sądowy 11/2017

Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika delegowanego – kilka uwag krytycznych. Rzetelna informacja jest cenioną wartością w prawie pracy, gdyż jest ona warunkiem koniecznym swobody nawiązania stosunku prawnego, włączając w to wybór podstawy zatrudnienia, a ponadto swobody kształtowania treści i relacji pomiędzy stronami. Stan wiedzy wynikający z dostępnych bądź udzielonych informacji wpływa na świadomość istniejących praw i zakresu obowiązków będących następstwem podjętych czynności prawnych.

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2017

W tym numerze polecamy następujące decyzje, orzeczenia i omówienia:

1) Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. (U 3/17) z omówieniem Mirosława Steca;
2) Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w kontekście naliczenia opłat za usunięcie drzew
lub krzewów – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 czerwca 2017 r. (SKO 4131/38/17);

Państwo i Prawo 11/2017

Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Grzybowski, Argumentum a contrario
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z wnioskowaniem a contrario. Autorzy zwracają uwagę, że ten typ rozumowania prawniczego nie został wyczerpująco opracowany w polskim prawoznawstwie. W tym kontekście dokonują kilku podstawowych ustaleń dotyczących charakteru i głębokiej struktury ww. argumentu.

Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2017

W numerze 11 Redakcja poleca lekturę glosy Agnieszki Jurzec-Jasieckiej i Andrzeja Jasieckiego do uchwały SN z 8.10.2015 r., III CZP 57/15, w której autorzy omówili propozycję rozwiązania pojawiającego się często w praktyce problemu pozywania wspólnoty mieszkaniowej przez członka jej zarządu. Zaproponowane przez Sąd rozwiązanie oparte na analogicznym stosowaniu art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie wydaje się według glosatorów prawidłowe.

Państwo i Prawo 10/2017

Marek Zubik, O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia
Artykuł zawiera konstytucyjnoprawne refleksje dotyczące zmian politycznych zachodzących w Polsce. Zmian, które można uznać za naruszające niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Artykuł koncentruje się na problemach związanych z obowiązkami pracowników akademickich i etycznym wymiarze działalności prawników w takich okolicznościach.

Przegląd Prawa Publicznego 11/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/11 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania w oparciu o ustawę o zmianie ustawy − Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 11.03.2016 r.” Artykuł koncentruje się przede wszystkim na odnalezieniu, a także zbadaniu rzeczywistego celu, który przyświecał autorom projektu ustawy. Głównym skutkiem omawianego projektu była zmiana brzmienia przepisu art. 168a kodeksu karnego. Po nowelizacji umożliwiał on uznanie dowodu za dopuszczalny, nawet w sytuacji uzyskania go z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. W niniejszym artykule autor brał pod uwagę nie tylko treść projektów ustaw i ich uzasadnień, ale uwzględniono również opinie doktryny oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejny ciekawy artykuł autorstwa Anny Kasperskiej „Problemy zastosowania sztucznych sieci neuronalnych w praktyce prawniczej” prezentuje problematykę sztucznej sieci neuronalnej, wykorzystywanej przez prawników, a nie informatyków, jako narzędzia informatycznego znajdującego zastosowanie i wykorzystanie w przetwarzaniu informacji w zakresie stosowania rozwiązań prawniczych oraz samego stosowania prawa. Celem tego opracowania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronalnej w rozumowaniach prawniczych. Autorka skupia się na szczególnych problemach występujących jedynie na gruncie rozumowań prawniczych oraz na trudnościach z zastosowaniem sztucznej sieci neuronalnej w praktyce w przyszłości.

Andrzej Marian Świątkowski w tekście „Prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy bez uzasadnionego powodu a kwestia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Część II – Odpowiednie wynagrodzenie szkody” pisze o tym, że art. 24 ZEKS gwarantuje pracownikom zwolnionym z pracy bez uzasadnionego powodu prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia lub do innego odpowiedniego wynagrodzenia szkody. Według „judykatury” EKPS państwa członkowskie nie dopełniają wymagania dostosowania krajowych przepisów prawa pracy do art. 24 ZEKS wtedy, gdy zagwarantowana w krajowych przepisach prawa pracy wysokość odszkodowania była równa 6,12 oraz 24-miesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Zdaniem EKPS jakikolwiek pułap ograniczający wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu pracownikowi nie może być uznany za odpowiednie wynagrodzenie wyrządzonej szkody. Z tego względu ustalona w przepisach Kodeksu pracy w Polsce kwota odszkodowania nieprzekraczająca 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę nie może być uznana za zgodną z wymaganiami określonymi przez EKPS – instytucję Rady Europy nadzorującą przestrzeganie międzynarodowych standardów prawa pracy przez państwa członkowskie, które ratyfikowały ZEKS.

Ponadto polecamy lekturze:
– Jolanta Pacian, Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na czynność medyczną
– Aleksander Gołębiewski, Postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
– Magdalena Gurdek, Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę (część 1)
– Monika Adamczyk, Prejudycjalne ustalanie bezprawności aktów władzy publicznej jako ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów publicznych
– Anna Gross, Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych
– Renata Płaszowska, Analiza zasad realizacji zadań z zakresu promocji gminy i powiatu w świetle orzecznictwa sądowego

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego

Ogłoszenie konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2016/2017.

Przegląd Prawa Handlowego 10/2017

Andrzej Szumański, Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przedmiotem opracowania jest analiza szczególnych regulacji prawnych sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zamieszczonych w różnych ustawach, pojawiających się w polskim ustawodawstwie począwszy od końca XX wieku.

Strona 7 z 65

Please publish modules in offcanvas position.