Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Co nowego w wakacyjnych FK

Jak co roku ten numer miesięcznika jest zdominowany danymi statystycznymi dotyczącymi kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych. W tekście „Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.” Małgorzata Natoniewska-Stasiak szczegółowo analizuje realizację budżetów JST, dynamikę poziomu dochodów budżetowych, ich strukturę, oraz realizację i strukturę wydatków budżetowych, a także wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania czy poziom zadłużenia jednostek samorządowych.

Co nowego w wakacyjnym numerze ST?

Podwójny numer „Samorządu Terytorialnego” tym razem zdominowały kwestie gospodarki komunalnej, a w szczególności rządzących nią mechanizmów prawnych. Numer otwiera tekst prof. Michała Kuleszy, powstały na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji pt. „Finanse komunalne a Konstytucja”, zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny i Uczelnię Łazarskiego.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (117)/2012

Porozumienie ACTA jest po Porozumieniu TRIPS oraz dyrektywie 2004/48/WE kolejną inicjatywą legislacyjną, która z założenia ma doprowadzić do poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Ratyfikacja Porozumienia ACTA przez Polskę i UE została odłożona ad acta. Konfrontacja wymogów przewidzianych w Porozumieniu z obowiązującym prawem polskim, przeprowadzona po opadnięciu największych emocji wywołanych przez ACTA, może prowadzić do nie całkiem spodziewanych konkluzji.

Przegląd Podatkowy - 7/2012

 

Tematem miesiąca w numerze lipcowym jest artykuł Rafała Zajączkowskiego, Czy świadczenie pomocy prawnej nieodpłatnie rzeczywiście rodzi ryzyko w VAT?

PPH 6/2012

Zasada jednakowego traktowania udziałowców (art. 20 kodeksu spółek handlowych) wyznacza jedną z ważniejszych dyrektyw determinujących treść stosunku korporacyjnego spółki kapitałowej. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie o umiejscowienie tej zasady w systemie instytucji prawa spółek, istotę mechanizmu ochronnego jednakowego traktowania oraz relację wobec zasady proporcjonalności.

Co nowego w czerwcowych FK

Numer czerwcowy „Finansów Komunalnych” otwiera artykuł dotyczący bardzo istotnej i dyskutowanej obecnie kwestii zamówień publicznych, a w szczególności ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców łącznie. Autorka - Joanna Wiak - analizuje punkt po punkcie warunki udziału w postępowaniu przez jednego, wszystkich lub niektórych wykonawców oraz związanej z tym dopuszczalności ich łączenia lub sumowania.

Co nowego w czerwcowym ST?

W czerwcowym „Samorządzie Terytorialnym” polecamy tekst Cezarego Nowakowskiego i Arkadiusza Ptaka pt. „Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych”, w którym autorzy biorąc jako przedmiot badań władze lokalne z 1990 i 2002 r. szczegółowo opisują ich strukturę, podając przy tym przyczyny takiego stanu.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (115)/2012

Czy współautorstwo może polegać na usunięciu z utworu niektórych zdań? W tym właśnie duchu orzekł Sąd Najwyższy
w wyroku z 25.05.2011 r., uznając wkład twórczy trzech lekarzy, którzy z artykułu naukowego usunęli kilka tez nieznajdujących potwierdzenia w obecnej wiedzy medycznej.

Przegląd Podatkowy - 6/2012

Tematem miesiąca czerwcowego numeru Przeglądu Podatkowego jest artykuł sędziego Sylwestra Golca, Opodatkowanie podatkiem dochodowym akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych – zagadnienia problemowe

PPH 5/2012

W kodeksie spółek handlowych ustawodawca daje podmiotom stosującym przepisy prawa spółek pewne „wskazówki" dotyczące celowości wyboru lub eliminacji określonej metody wyceny. W artykule przeprowadzono analizę systemową tych zagadnień na przykładzie 65 § 1 k.s.h., który reguluje problem wyceny udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej występującego ze spółki albo udziału kapitałowego spadkobierców zmarłego wspólnika tej spółki.

Strona 62 z 65

Please publish modules in offcanvas position.