Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Podatkowy - 4/2012

 

W kwietniowym numerze Przeglądu Podatkowego tematem miesiąca jest artykuł Joanny Rudzkiej i Michała Borowskiego, Zielona księga VAT, czyli nad jakimi zmianami w systemie VAT pracuje obecnie Komisja Europejska

Glosa 3/2012

Pod wpływem kryzysu gospodarczego z lat 2008–2009, na forum zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, prowadzona jest dyskusja na temat mechanizmów ładu (nadzoru) korporacyjnego (ang. corporate governance), obowiązujących w spółkach kapitałowych. Z jednej strony, centralnym zagadnieniem w ramach tej debaty jest kwestia rozumienia pojęcia „interes spółki”, a konkretnie – jakim podmiotom spółka powinna służyć. Z drugiej zaś strony, w polskiej doktrynie trwa ożywiona wymiana poglądów odnośnie do kształtu przyszłej regulacji prawa grup spółek (prawa holdingowego). Na tle tej problematyki istotne kontrowersje wzbudza zwłaszcza interpretacja pojęcia „interes grupy spółek”, którego prawne wyodrębnienie postulowane jest przez liczną grupę autorów. W najnowszym, sierpniowym numerze „Glosy” dr Paweł Błaszczyk prezentuje rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczące wykładni pojęcia „interes spółki handlowej”.

Tags:

PPH 3/2012

Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych zaimplementowała do polskiego prawa postanowienia dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 r. dotyczącej usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wraz z wejściem w życie tej ustawy nastąpiło wiele zmian w pozycji prawnej dostawców usług płatniczych, których głównymi dostawcami są banki. Zmiany te omawiają i poddają krytycznej ocenie prof. dr. hab. Wojciech Pyzioł oraz prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł. Artykuł ich autorstwa przeczytasz w marcowym numerze PPH.

IV konferencja Finansów Komunalnych

W środę 10 października na Zamku Książ k. Wałbrzycha rozpocznie swoje obrady IV konferencja „Finansów Komunalnych” pt. „SYSTEM (?) NADZORU I KONTROLI NAD FINANSAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, merytorycznie zaś przygotowują ją miesięcznik „Finanse Komunalne” oraz Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, a medialny Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dolnego Śląska oraz serwis informacyjny www.samorzad.LEX.pl. Finansowo zaś wsparły to wydarzenie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Dragon Partners i Rekord.

Przegląd Podatkowy - 3/2012

Tematem miesiąca w marcowym numerze Przeglądu Podatkowego jest artykuł Małgorzaty Militz, Programy lojalnościowe na gruncie przepisów o VAT - model unijny i model krajowy.

Glosa 2/2012

Zagadnienie zdolności rejestrowej, jako wzoru przemysłowego, części składowej wytworu złożonego, mogącej być przedmiotem samodzielnego obrotu (art. 102 ust. 3 prawa własności przemysłowej) jest tematem, który w drugim tegorocznym numerze „Glosy” analizuje prof. dr hab. Ryszard Skubisz.

Tags:

Przegląd Podatkowy 2/2012

Tematem miesiąca w lutowym numerze Przeglądu Podatkowego jest artykuł Ireneusza Krawczyka, Niekonstytucyjne odsetki za zwłokę.
Autor omawia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r., SK 2/10, w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne zróżnicowanie sytuacji prawnej podatników w zależności od tego, jaki organ dokonuje weryfikacji podatkowej. Zatem możliwy jest zwrot zapłaconych odsetek za zwłokę naliczonych w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej.

PPH 2/2012

Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów to zagadnienie, które w lutowym numerze PPH analizuje dr Artur Nowacki. Autor analizuje kodeksowy model reprezentacji spółki partnerskiej i zwraca uwagę na możliwość modyfikacji tego modelu. Wnioski będące wynikiem rozważań nad spółkami partnerskimi są w wielu przypadkach adekwatne również w stosunku do reprezentacji innych spółek osobowych.

Glosa 1/2012

Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku jest jednym z tematów poruszanych w Glosie 1/2012. Sąd Najwyższy w wyroku z 19.02.2010 r. odniósł się do art. 105 ust. 5 prawa bankowego jako podstawy odpowiedzialności banku za szkody będące wynikiem ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku. Przedmiotem wyroku było ustalenie czy odpowiedzialność banku za omawiane szkody ma charakter absolutny, czy też dopuszcza się ograniczenie jej zakresu przez odwołanie się do przesłanek egzoneracyjnych. Więcej na ten temat do przeczytania w artykule dr. Mariusza Krzysztofka.

Tags:

Edycja 2012 Konkursu PPH rozstrzygnięta

Edycja 2012 Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” rozstrzygnięta
Kolejna edycja konkursu ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2010/2011 – została rozstrzygnięta.

Strona 64 z 65

Please publish modules in offcanvas position.