Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Europejski Przegląd Sądowy 10/2017

Leszek Mitrus, Modernizacja rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”. Opracowanie dotyczy wymiaru socjalnego strategii „Europa 2020”. Autor prezentuje założenia dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy oraz efektywności systemu ubezpieczeń społecznych. Wskazuje zalecenia adresowane w ostatnich latach do Polski w ramach tzw. semestru europejskiego.

Przegląd Sądowy 10/2017

Z dniem 1.01.2017 r. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została zastąpiona przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dotychczasowe zadania PGSP zostały przejęte przez PGRP. Oprócz tego Prokuratorii Generalnej RP zostały powierzone liczne nowe zadania, m.in. w zakresie zastępstwa osób prawnych.

Finanse Komunalne 10/2017

Teresa Lubińska, Finansowanie zadań samorządowych w świetle zasady adekwatności oraz wymogów stabilności finansów publicznych
Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego stanowi w Polsce stały dylemat zmiany modelu decentralizacji Sektora Finansów Publicznych. Dylemat ten skoncentrowany jest na zasadzie adekwatności źródeł dochodów odpowiednio do zadań oraz na szeroko rozumianej zasadzie samodzielności finansowej samorządów.

Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2017

W numerze 10 Redakcja poleca lekturę glosy Pawła Mazura do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 19.10.2016 r., III CZP 5/16 na temat rękojmi za wady fizyczne po darowiźnie udziału we współwłasności przedmiotu sprzedaży. W omawianym wyroku SN stwierdził, że uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady fizycznej przechodzi na następców prawnych kupującego jedynie w wyjątkowych przypadkach (takich jak darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Znaki towarowe i ich ochrona

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Katedra Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest poruszenie problematyki ochrony znaków towarowych w szerokiej perspektywie.

Nowe instytucje podatkowe. Pierwsze doświadczenia 2017 r. Zmiany na 2018 r. - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zmianom wprowadzonym w 2017 r. w zakresie VAT, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. W trakcie konferencji zostaną poruszone m.in. problemy związane z centralizacją rozliczenia VAT samorządów oraz kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych realizowanych za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Samorząd Terytorialny 10/2017

„Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Przegląd Podatkowy 10/2017

Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło, Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
Artykuł został poświęcony zagadnieniu dochowania należytej staranności (które to pojęcie nie zostało ustawowo zdefiniowane) przez podatnika w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów, w celu uwolnienia się przez niego od zarzutu udziału w oszustwie podatkowym, a tym samym ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT.

UW uruchamia jedyne w Polsce studia podyplomowe z sukcesji w biznesie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nabór na podyplomowe studia „Sukcesja w biznesie”. Partnerem merytorycznym studiów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego oraz odniesienia sukcesu biznesowego w przyszłości.

Przegląd Prawa Publicznego 10/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/10 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego, „Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy uchylającego pierwszy próg ostrożnościowy i ocena jego realnego wpływu na obniżenie państwowego długu publicznego”. Autor koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie zbadaniu realnego, rzeczywistego celu przyświecającego autorom projektu ustawy, którego zadaniem było usunięcie z porządku prawnego pierwszej z trzech procedur ostrożnościowych.

Strona 8 z 65

Please publish modules in offcanvas position.