Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Finanse Komunalne 10/2017

Teresa Lubińska, Finansowanie zadań samorządowych w świetle zasady adekwatności oraz wymogów stabilności finansów publicznych
Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego stanowi w Polsce stały dylemat zmiany modelu decentralizacji Sektora Finansów Publicznych. Dylemat ten skoncentrowany jest na zasadzie adekwatności źródeł dochodów odpowiednio do zadań oraz na szeroko rozumianej zasadzie samodzielności finansowej samorządów.

Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2017

W numerze 10 Redakcja poleca lekturę glosy Pawła Mazura do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 19.10.2016 r., III CZP 5/16 na temat rękojmi za wady fizyczne po darowiźnie udziału we współwłasności przedmiotu sprzedaży. W omawianym wyroku SN stwierdził, że uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady fizycznej przechodzi na następców prawnych kupującego jedynie w wyjątkowych przypadkach (takich jak darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Znaki towarowe i ich ochrona

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Katedra Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest poruszenie problematyki ochrony znaków towarowych w szerokiej perspektywie.

Nowe instytucje podatkowe. Pierwsze doświadczenia 2017 r. Zmiany na 2018 r. - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zmianom wprowadzonym w 2017 r. w zakresie VAT, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. W trakcie konferencji zostaną poruszone m.in. problemy związane z centralizacją rozliczenia VAT samorządów oraz kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych realizowanych za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Samorząd Terytorialny 10/2017

„Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Przegląd Podatkowy 10/2017

Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło, Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
Artykuł został poświęcony zagadnieniu dochowania należytej staranności (które to pojęcie nie zostało ustawowo zdefiniowane) przez podatnika w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów, w celu uwolnienia się przez niego od zarzutu udziału w oszustwie podatkowym, a tym samym ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT.

UW uruchamia jedyne w Polsce studia podyplomowe z sukcesji w biznesie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nabór na podyplomowe studia „Sukcesja w biznesie”. Partnerem merytorycznym studiów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego oraz odniesienia sukcesu biznesowego w przyszłości.

Przegląd Prawa Publicznego 10/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/10 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego, „Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy uchylającego pierwszy próg ostrożnościowy i ocena jego realnego wpływu na obniżenie państwowego długu publicznego”. Autor koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie zbadaniu realnego, rzeczywistego celu przyświecającego autorom projektu ustawy, którego zadaniem było usunięcie z porządku prawnego pierwszej z trzech procedur ostrożnościowych.

Państwo i Prawo 9/2017

Leszek Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji
Reformy ustrojowe podejmowane w obecnej kadencji parlamentu mają tak zasadniczy charakter, że nie dziwi pojawienie się w debacie politycznej propozycji przystąpienia do prac nad nową konstytucją. Powstaje więc pytanie, czy Polska znajduje się obecnie w tzw. „momencie konstytucyjnym”, dającym szanse na stworzenie konstytucji zdolnej do pełnienia roli ustawy zasadniczej.

Przegląd Sądowy 9/2017

Magdalena Wilejczyk w artykule Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku przedstawia uzasadnienie aksjologiczne zachowku. Wskazuje przy tym na dążenie ustawodawcy do stworzenia mechanizmów umożliwiających majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny.

Strona 9 z 67

Please publish modules in offcanvas position.