Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Państwo i Prawo 9/2017

Leszek Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji
Reformy ustrojowe podejmowane w obecnej kadencji parlamentu mają tak zasadniczy charakter, że nie dziwi pojawienie się w debacie politycznej propozycji przystąpienia do prac nad nową konstytucją. Powstaje więc pytanie, czy Polska znajduje się obecnie w tzw. „momencie konstytucyjnym”, dającym szanse na stworzenie konstytucji zdolnej do pełnienia roli ustawy zasadniczej.

Przegląd Sądowy 9/2017

Magdalena Wilejczyk w artykule Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku przedstawia uzasadnienie aksjologiczne zachowku. Wskazuje przy tym na dążenie ustawodawcy do stworzenia mechanizmów umożliwiających majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny.

Finanse Komunalne 9/2017

Daniel Jurewicz, Zadłużenie a zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego
Równoważenie rozwoju i jego rozpatrywanie w wielu aspektach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Efektem niezrównoważenia finansowego w okresie ostatnich kilkunastu lat jest znaczący rozmiar zadłużenia polskich jednostek samorządu terytorialnego.

Przegląd Prawa Handlowego 9/2017

Numer 9 „Przeglądu Prawa Handlowego” w całości został poświęcony konferencji naukowej Forum Prawa Spółek, która odbyła się 19.05.2017 r. w Łodzi. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana ochrona wierzycieli w spółkach handlowych. Problematyka ta stanowi jedno z kluczowych zagadnień będących przedmiotem analiz i dociekań teoretycznych, jak również zajmuje ważne miejsce w dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Europejski Przegląd Sądowy 9/2017

W numerze polecamy następujące artykuły:
Paweł Marcisz, Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy w polskiej sprawie cywilnej o charakterze kasacyjnym obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego jest jedynie Sąd Najwyższy, czy również sąd drugiej instancji.

Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską

Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XV doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.
Zobacz szczegóły

Samorząd Terytorialny 9/2017

Numer 9 z 2017 r. „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Aleksandra Panasiuka pt. Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013, w którym autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych.

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2017

Trzeci numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:
1) uchwał spółki wodnej i stwierdzenia ich nieważności – tu wyrok TK z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) wraz z omówieniem Mirosława Steca;
2) zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi – wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (decyzja SKO w Krakowie 10 lutego 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;

Przegląd Podatkowy 9/2017

dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
W artykule zostały przeanalizowane wybrane zmiany w zakresie prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego (są nimi: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej), która jest rezultatem obowiązywania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przegląd Prawa Publicznego 9/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 9/2017 szczególną część numeru stanowią teksty referatów wygłoszonych na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, jaki odbył się pod hasłem „Prawo – polityka – sfera publiczna” w dniach 18−21.09.2016 r. we Wrocławiu.
Jednym z elementów Zjazdu był panel pt. „Prawo jako instrument realizacji celów partykularnych”, prowadzony pod patronatem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.

Strona 9 z 65

Please publish modules in offcanvas position.