Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Kazimierz Jaśkowski

  dr Kazimierz Jaśkowski

  Doktor nauk prawnych od 1975 r. W latach 1967–1990 był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy), natomiast w latach 1990–1994 pracował jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W latach 1994–2014 był sędzią Sądu Najwyższego – orzekał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; od 2014 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

  Publikacje (2016–2018):
  1. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016 (tom I w wersji papierowej w języku polskim, tom II Europejskie prawo pracy w wersji elektronicznej w językach polskim i angielskim).
  2. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019.
  3. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX, wersja elektroniczna, komentarz wydawany co kwartał od ok. 10 lat.
  4. Kazimierz Jaśkowski, Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 3, s. 21–27.
  5. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, nr 2, s. 22–28.
  6. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Wolne niedziele w handlu – podstawowe zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018/9, s. 29–34.
  7. Kazimierz Jaśkowski, Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 12, s. 25–31.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Kabat

  dr hab. Andrzej Kabat
  ORCID 0000-0002-0574-9411

  doktor habilitowany, jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; od 1.10.2010 r. jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 pracował jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, był kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego.

  Publikacje (2016–2018) 

  Współautor 3 komentarzy:
  1. Ordynacja Podatkowa, Komentarz, Warszawa 2017.
  2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018.
  3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2018.

  Artykuły naukowe (2017–2018):
  1. A. Kabat, Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania [w:] IUS EST A IUSTITIA APPELLATUM, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017.
  2. A. Kabat, Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Przemysław Jan Kalinowski

  dr Przemysław Kalinowski

  doktor nauk prawnych; od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Karnej. Studia prawnicze ukończył w 1973 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1974–1976 był asystentem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; w 1976 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w latach 1976–1983 pracował jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Badania Prawa Sądowego. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w 1986 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, a w 1994 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego.

  Czytaj więcej
 • Maksymilian Pazdan

  prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
  ORCID-0000-0001-6799-7392

  Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Academie International de Droit Comparé) w Paryżu, członkiem wielu komisji kodyfikacyjnych, członkiem kolegiów redakcyjnych lub rad programowych czasopism.
  Został odznaczony Złoty Krzyżem zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej Premier Republiki Francuskiej dekretem z 21.07.1987 r. mianował go kawalerem Orderu Palm Akademickich. W 1995 r. Uniwersytet w Rostowie nad Donem nadał mu godność doktora honoris causa. Godność doktora honoris causa nadał mu również Uniwersytet Śląski (2011). Jest laureatem Nagrody Pro Scientia et Arte (2006), Śląskiego Oskara (2008), Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie (2016), lauru Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego (2017) i Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji (2018).

  Urodził się 18.05.1936 r. w Zagórzycach (Małopolska). W latach 1953–1957 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; od 1.10.1956 r. był zastępcą asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, kierowanej przez prof. Kazimierza Przybyłowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po uzyskaniu magisterium, od 1.07.1957 r. pracował jako asystent w tej Katedrze, następnie zaś jako starszy asystent, a po doktoracie – adiunkt. Od 15.08.1959 r. do 31.10.1961 r. był radcą prawnym do spraw zastępstwa sądowego w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Od 1.12.1961 r. do 31.12.1963 r. odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim, złożonym w grudniu 1963 r. z wynikiem bardzo dobrym.
  Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym, 27.04.1964 r. po złożeniu egzaminów doktorskich i publicznej obronie przed Radą Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego Rada ta uchwałą z tej samej daty nadała mu stopień doktora nauk prawnych. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. Kazimierz Przybyłowski.
  W latach 1966–1968 był delegatem adiunktów i asystentów do Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1.10.1968 r. – adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Obrotu Wewnętrznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a od 1991 r. do 2006 r. – kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego. Na tym Uniwersytecie pracował na pełnym etacie do 2015 r. Od 1.10.2007 r. jest zatrudniony jako profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1974 r. mocą uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa pt. Dziedziczenie ustawowe w prawie prywatnym międzynarodowym. Metody regulacji właściwości prawa, Katowice 1973, ss. 192.
  W 1979 r. uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r. – profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Śląskim.
  Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, prawie cywilnym i międzynarodowym prawie handlowym. Jego podręcznik prawa prywatnego międzynarodowego ma już 16 wydań. W latach 2014–2015 ukazał się pod jego redakcją trzytomowy System Prawa Prywatnego Międzynarodowego, a w 2018 r. Komentarz obejmujący prawo prywatne międzynarodowe obowiązujące w Polsce.
  Na Uniwersytecie Śląskim pełnił różne funkcje, m.in. kierownika Zawodowego Studium Administracyjnego (1970–1972), prodziekana (1972–1978) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1980), prorektora (1981–1987), a w latach 1990–1996 rektora tej uczelni. W kadencji 2002–2005 był członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego.
  W latach 1999–2002 był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
  Od 1978 r. jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (do 1989 r. – Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego) w Warszawie; był też wybierany arbitrem w arbitrażu ad hoc.
  Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Jako członek Komisji Ekspertów do opracowania projektu kodeksu handlu zagranicznego, powołanej przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (1977), uczestniczył w pracach, które doprowadziły do powstania takiego projektu (1981). Był członkiem tzw. Komisji Resicha, która przygotowała projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (1980–1981), członkiem powołanej w 1988 r. Komisji do spraw reformy prawa cywilnego (przygotowała ona nowelizację Kodeksu cywilnego z 1990 r.), przez dwie kadencje uczestniczył w pracach Rady Legislacyjnej (1987–1992); w latach 1990–1991 przewodniczył Komisji do spraw reformy prawa górniczego i geologicznego, która przygotowała projekt stosownej ustawy uchwalonej następnie przez Sejm, a od 22.10.1996 r. do 17.12.2015 r. był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W Komisji tej przewodniczył Zespołom Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Prawa Spadkowego.
  Wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Ministrze Sprawiedliwości (1986–1990) oraz Rady Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w Krakowie (od 1978 r.). Od 1999 r. do 2018 r. był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  W latach 1984–1989 oraz 1997–2012 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
  Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności dnia 23.06.2001 r. wybrało go na członka korespondenta. Od kwietnia 2003 r. jest członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Academie International de Droit Comparé) w Paryżu.
  Odbył dłuższe staże zagraniczne – we Francji jako stypendysta rządu francuskiego (Université Paris I – 1973, 1978) oraz w Niemczech jako stypendysta DAAD i Max Planck Gesellschaft (instytuty Maxa Plancka w Hamburgu – 1984 i w Monachium – 1984, 1986, 1989).
  Był członkiem kolegiów redakcyjnych lub rad programowych czasopism: „Studia Cywilistyczne”, „Droit Polonais Contemporain”, „Polish Yearbook of International Law”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Nowe Prawo”, „Państwo i Prawo”. Obecnie zaś w tej roli występuje w czasopismach: „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Rejent”. W latach 1987–2000 pod jego redakcją ukazywały się „Problemy Prawa Handlu Zagranicznego” (łącznie 20 zeszytów), obecnie zaś ukazują się „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”.
  Jest członkiem Sekcji Polskiej Towarzystwa Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej im. Henri Capitant (Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française), Stowarzyszenia Polskich Arbitrów, Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

  Publikacje (2017–2019)
  1. W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie [w:] M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 140–146.
  2. Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 343–350.
  3. Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1047–1055.
  4. Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata i de lege ferenda [w:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017, s. 99–108.
  5. Aspekty kolizyjnopprawne odpowiedzialności za długi spadkowe, „Rejent” 2017/9 (317), s. 11–24.
  6. Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017, ss. 551.
  7. Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Danko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory i B. Sołtys, Warszawa 2018, s. 885–894.
  8. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018, redakcja tomu oraz autorstwo stron 3–11, 15–19, 37–48, 55–58, 81–83, 106–111, 177–190, 195–202, 173–283, 327–333, 361–372, 508–523, 535–547, 583–619, 1147–1213, 1220–1225, 1239–1249, 1275–1280.
  9. Objaśnienie do art. 7091–70918 i 922–1088 [w:] Kodeks cywilny. T. II. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 616–647, 1002–1288.
  10. Objaśnienie do art. 8–43, 89–116 [w:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 79–190, 412–480.
  11. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie prawa rodzinnego [w:] Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, red. J. Gołaczyński, W. Popiołek, Warszawa 2019, s. 127–135.
  12. Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych [w:] Prawo spółek handlowych, t. 2A, red. A. Szumański, Warszawa 2019, s. 323–378.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Wiśniewski

  prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
  ORCID 0000-0002-8703-7476

  profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; specjalistą z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego materialnego. Od października 1969 r. do maja 2016 r. pracował w sądownictwie – w pierwszym etapie w sądownictwie powszechnym (jako aplikant sądowy, asesor sądowy, sędzia sądu powiatowego, sądu rejonowego i sądu wojewódzkiego), poczynając zaś od 1.07.1990 r. jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, przy czym od 1998 r. także na stanowisku przewodniczącego Wydziału. Od 1.10.2002 r. obowiązki sędziego łączył z pracą naukową i dydaktyczną na uczelni wyższej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Orzecznictwa Sądów Polskich” oraz komitetu redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, recenzentem w kilku czasopismach prawniczych. 

  Czytaj więcej
 • Mateusz Błachucki

  dr hab. Mateusz Błachucki
  ORCID: 0000-0001-5805-048X

  doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego. W latach 2012–2018 (dwie kadencje) był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej INP PAN, jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

  Aktywnie uczestniczy w programach i grantach badawczych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W pierwszej kolejności należy wymienić projekt badawczy Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji). W projekcie tym jest kierownikiem i głównym wykonawcą. Projekt jest realizowany i finansowany w ramach konkursu NCN Opus 12 (umowa nr UMO-2016/23/B/HS5/03605). Rozpoczął się w lipcu 2017 r., a planowane zakończenie ma nastąpić w czerwcu 2020 r.
  Dr Mateusz Błachucki jest wykonawcą w trzech krajowych projektach badawczych:
  1) Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie decyzji nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 i zrealizowany w latach 2013–2016;
  2) Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej – projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji nr N N110 129540, zrealizowany w latach 2011–2014;
  3) Transformacja systemowa w Polsce – projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji nr N112041 32/2685, zrealizowany w latach 2007–2009.
  Jest także wykonawcą w dwóch międzynarodowych projektach badawczych:
  1) Comparison of Sino-Foreign Administrative Litigation Systems – projekt prowadzony przez Wydział Prawa Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu, Rotterdam (Holandia) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Wuhan (ChRL) i zrealizowany w latach 2012–2014;
  2) The rise of EU law enforcement authorities – Protecting fundamental rights and liberties in a transnational law enforcement area – projekt był finansowany przez Komisję Europejską/OLAF w ramach Progamu Hercules III 2016 oraz Holenderską Organizację Badań Naukowych w ramach Programu Zachęt do Badań Innowacyjnych (VIDI scheme 2015). Projekt ten został zrealizowany w latach 2016–2017.
  Bierze aktywny udział w życiu naukowym w Polsce i zagranicą. Jest autorem 31 referatów, z których 8 wygłoszonych zostało podczas konferencji międzynarodowych, autorem, współautorem oraz redaktorem i współredaktorem 83 prac, z czego 58 opublikowanych zostało po uzyskaniu stopnia doktora. Na dorobek po uzyskaniu stopnia naukowego doktora składają się przede wszystkim: 2 monografie, redakcja jednej i współredakcja 4 monografii, 54 artykuły, raporty, rozdziały w pracach zbiorowych, komentarze, glosy oraz 2 publikacje innego typu (sprawozdania). W tym dorobku mieści się 7 artykułów w języku angielskim (opublikowane w czasopismach: „European Competition Law Review”, „Global Competition Litigation Review”, „Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht”, „Revista de Concorrência e Regulação”, „e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público”, „Studia Prawnicze”, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”) oraz 7 rozdziałów w języku angielskim opublikowanych w pracach zbiorowych (wydanych przez wydawnictwa m.in: Ashgate, Wolters Kluwer International czy Wolters Kluwer Polska).
  Za swoje osiągnięcia naukowe dr Mateusz Błachucki otrzymał II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2011 r., organizowanym przez miesięcznik „Państwo i Prawo”. Ponadto uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2011–2013.
  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz ekspertem i współpracownikiem Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

  Wykaz najważniejszych publikacji naukowych:
  Monografie
  1. System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 1–472.
  2. Polish Competition Law – Commentary, Case law and Texts, Warszawa 2013, s. 1–180.
  Redakcja naukowa
  1. Aktualne problemy rozgraniczania właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–236.
  2. Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga, Warszawa 2012 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–248.
  3. Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014 (w tym wstęp, wspomnienie i jeden z rozdziałów), s. 1–319.
  4. Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, red. M. Błachucki, Warszawa 2015 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–237.
  5. Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–648.

  Artykuły, rozdziały i inne (2016–2018)
  1. Judicial Control Of Guidelines On Antimonopoly Fines In Poland, “Revista de Concorrência e Regulação” 2016, nr 25, s. 35–70.
  2. Komentarz do art. 17, 31a, 31b, 31c, 31d, 73a [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. E. Stawicki, A. Stawicki, Warszawa 2016, s. 481–486, 733–758, 923–931, 1088–1098.
  3. Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek [w:] Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, Warszawa 2016 (współautorstwo G. Sibiga), s. 213–298.
  4. The role of the OECD in development and enforcement of competition law, “e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público” 2016, Vol. 3, Nr 3, s. 169–200.
  5. Współdziałanie organów administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim w świetle nowelizacji KPA, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017/2(11), s. 33–55.
  6. Postępowanie skargowe jako próba zastępczej regulacji ochrony interesów faktycznych osób trzecich w postępowaniu administracyjnym po likwidacji instytucji osoby zainteresowanej [w:] Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017, s. 289–314.
  7. Działalność samorządu radców prawnych i jego członków w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądowego, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 3 (12), s. 9–33.
  8. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 listopada 2016 r., VI ACz 2293/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 10, s. 132–142.
  9. Rola i właściwość sądów powszechnych i administracyjnych w sprawach antymonopolowych w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian normatywnych, „Studia Prawnicze” 2017, nr 3, s. 115–147.
  10. Poland [w:] Report - Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB), red. M. Luchtman, J. Vervaele, Utrecht 2017, s. 165–188 (współautorstwo C. Nowak).
  11. Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) 2017, Vol. LXIV, 2, s. 157–166.
  12. Commentary on the Polish competition law [w:] Competition Law in Western Europe and the USA, red. Y. Hofhuis, Amsterdam 2018, s. PO.C.1 – PO.C.104 (współautorstwo A. Falecki).
  13. New act on contractual advantage in the trade in agricultural and food products in Poland, “European Competition Law Review” 2018, nr 4 (39), s. 152–160, (współautorstwo S. Jóźwiak).
  14. Przenikanie się cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych elementów w nowych procedurach administracyjnych na przykładzie postępowania w sprawie ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, „Opolskie Studia Prawno-Administracyjne” 2018, Nr XVI/1[1], s. 21–32 (współautorstwo G. Sibiga).
  15. Implementation of Damages Directive and the Prospects for Private enforcement in Poland, “Global Competition Litigation Review” 2018, nr 2 (11), s. 47–55 (współautorstwo R. Stankiewicz).
  16. Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej, a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie administracji antymonopolowej) [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 341–349.
  17. The evolution of competition authorities networks and the future of cooperation between NCA’s in Europe, “Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht” 2018/4, s. 119–127.
  18. Razem czy osobno? Specjalizacja i integracja organów antymonopolowych, ochrony konsumentów i regulacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 7–51.
  19. The Consistency of Polish Competition Law with ICN Recommendations – the Example of Merger Notification Obligation, “Studia Prawnicze” 2018, nr 3, s. 103–129.

  Czytaj więcej
 • Maksymilian Pazdan

  prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
  ORCID-0000-0001-6799-7392
  Professor at the Kozminski University in Warsaw, arbitrator adjudicating at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, associate member of the International Academy of Comparative Law (Academie International de Droit Comparé) in Paris, member of numerous codification commissions, member of numerous editorial boards or programme councils of journals.
  Awarded the Gold Cross of Merit (1975), the Knight’s Cross (1980), the Officer's Order of Polonia Restituta (1987) and the Knight’s Order of Academic Palms (by the decree of the Prime Minister of the Republic of France of July 21st, 1987) – the latter for his contribution to the development of Polish-French cooperation. Awarded the title of doctor honoris causa by the University of Rostov-on-Don in 1995 and by the University of Silesia in 2011. Laureate of the Pro Scientia et Arte Award (2006), the Silesian Oscar (2008), the Award of the Society of Friends of Silesia in Warsaw (2016), the laurel of the Student University of Silesia (2017) and the Crystal Laurel of Skills and Competence (2018).
  Born on May 18th,1936 in Zagorzyce (Malopolska). In the years 1953–1957, studied law at the Faculty of Law of the Jagiellonian University in Cracow; as of October 1st, 1956, deputy assistant at the Department of Civil Law and Private International Law, headed by prof. Kazimierz Przybyłowski at the Jagiellonian University. Upon obtaining his master's degree, as of July 1st, 1957, assistant in this Department, then senior assistant, and upon obtaining his PhD degree - assistant professor. From August 15th, 1959 until October 31st, 1961, legal advisor for legal representation in the Organizational and Legal Department of the Presidium of the Provincial National Council in Cracow. From December 1st, 1961 until December 31st, 1963, completed extra-tenure judge training at the Voivodeship Court in Cracow and in December 1963, passed a judicial exam with the “very good” result.
  On April 27th, 1964, on the basis of his PhD dissertation entitled “Capacity for Legal Action of Natural Persons in Polish Private International Law”, and upon positive assessment of his PhD examinations and public thesis defence before the Faculty Board of the Jagiellonian University, the Board, by resolution of the same date, awarded him a PhD degree in legal sciences. The supervisor of the PhD dissertation was prof. Kazimierz Przybyłowski.
  In the years 1966–1968, delegate of assistant professors and assistants to the Board of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. As of October 1st, 1968 - assistant professor at the Department of Civil Law of Internal and International Trade at the University of Silesia in Katowice, and from 1991 until 2006 - head of the Department of Civil Law and Private International Law of the University of Silesia. He held tenure at this University until 2015. As of October 1st, 2007, employed as professor at the Kozminski University in Warsaw.
  He obtained a postdoctoral degree in legal sciences in 1974 by the resolution of the Board of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. The habilitation process was based on his post-doctoral dissertation entitled “Statutory Succession in Private International Law. Methods of Regulating the Properties of Law”, Katowice 1973, pp. 192. In 1979, obtained the academic title of associate professor, and in 1990 - professor at the University of Silesia.
  Professor dr hab. Maksymilian Pazdan specializes in private international law, civil law and international commercial law. His textbook on private international law has had 16 editions so far. In the years 2014–2015, the three-volume “Private International Law System” was published under his editorship, and in 2018 – a commentary covering private international law currently in force in Poland.
  At the University of Silesia he held numerous positions, including Head of the Administrative Vocational Study (1970–1972), Vice-Dean (1972–1978) and Dean of the Faculty of Law and Administration (1978–1980), Vice-Provost (1981–1987), and in 1990–1996 – the Provost of the University. In the 2002–2005 term, member of the Senate of the University of Silesia.
  In the years 1999–2002, Vice-Chairman of the Main Council of Tertiary Education.
  As of 1978, arbitrator adjudicating at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (until 1989 - Polish Chamber of Foreign Trade) in Warsaw; also elected arbitrator in ad hoc arbitration.
  For a number of years involved in legislative work and processes. As a member of the Expert Committee to develop a draft code of foreign trade, appointed by the Minister of Foreign Trade and Maritime Economy (1977), he actively participated in the efforts that led to the development of such a draft (1981). Member of the so-called Resich Commission, which prepared a draft law on tertiary education (1980–81), member of the Civil Law Reform Commission established in 1988, which formulated the amendment of the Civil Code of 1990; for two consecutive terms participated in the activities of the Legislative Council (1987 -1992); in the years 1990–1991, chaired the Commission for the Reform of Mining and Geological Law, which developed a draft of the relevant act subsequently adopted by the Parliament, and from October 22nd, 1996 until December 17th, 2015, member of the Civil Law Codification Commission. Within the Commission, he chaired the Private International Law Section and the Inheritance Law Section.
  Member of the Scientific Council of the Ministry of Justice’s Institute for Judicial Law Research (1986–1990) and the Council of the Interuniversity Institute of Inventiveness and Intellectual Property Protection in Cracow (as of 1978). From 1999 until 2018, member of the Scientific Council of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
  In the years 984–1989 and 1997–2012, member of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences.
  Elected associate member by the Congregation of the Polish Academy of Learning on June 23, 2001. As of April 2003, associate member of the International Academy of Comparative Law (Academie International de Droit Comparé) in Paris.
  He did long-term internships abroad - in France as a scholarship holder of the French government (Université Paris I - 1973, 1978) and in Germany as a scholarship holder of DAAD and Max Planck Gesellschaft (Max Planck Institutes in Hamburg - 1984 and in Munich - 1984, 1986, 1989).
  Previously, member of editorial boards or programme councils of journals: „Studia Cywilistyczne”, „Droit Polonais Contemporain”, „Polish Yearbook of International Law”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Nowe Prawo”, „Państwo i Prawo”. Currently, member of editorial boards or programme councils of the following journals: „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Rejent”. In 1987–2000, he edited „Problemy Prawa Handlu Zagranicznego" (20 issues in total), whereas "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" are currently being published.
  Member of the Polish Section of the Henri Capitant Association of Friends of French Legal Culture (Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française), the Association of Polish Arbitrators, the Association of Friends of the University of Silesia and the Polish Association of European Law.
  Publications (2017-2019)
  1. W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie [in:] M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 140–146.
  2. Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. [in:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 343–350.
  3. Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. [in:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1047–1055.
  4. Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata i de lege ferenda [in:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017, s. 99–108.
  5. Aspekty kolizyjnopprawne odpowiedzialności za długi spadkowe, „Rejent” 2017/9 (317), s. 11–24.
  6. Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017, ss. 551.
  7. Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu [in:] Ius est ars boni et aequi. Księga dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Danko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory i B. Sołtys, Warszawa 2018, s. 885–894.
  8. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018, volume editor & author of pages 3–11, 15–19, 37–48, 55–58, 81–83, 106–111, 177–190, 195–202, 173–283, 327–333, 361–372, 508–523, 535–547, 583–619, 1147–1213, 1220–1225, 1239–1249, 1275–1280.
  9. Objaśnienie do art. 7091–70918 i 922–1088 [in:] Kodeks cywilny. T. II. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 616–647, 1002–1288.
  10. Objaśnienie do art. 8–43, 89–116 [in:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 79–190, 412–480.
  11. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie prawa rodzinnego [in:] Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, red. J. Gołaczyński, W. Popiołek, Warszawa 2019, s. 127–135.
  12. Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych [in:] Prawo spółek handlowych, t. 2A, red. A. Szumański, Warszawa 2019, s. 323–378.

  Czytaj więcej
 • Mateusz Błachucki

  dr hab. Mateusz Błachucki
  ORCID: 0000-0001-5805-048X
  Postdoctoral degree holder, employee of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences; Assistant Professor in the Department of Administrative Law. In the years 2012–2018 (for two consecutive terms), member and secretary of the Scientific Council of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences, member of the Scientific Council of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences Publishing House. He specializes in administrative proceedings, antitrust law and transnational administrative law.
  He actively participates in research programmes and grants - both domestic and international. First and foremost, one should mention here the research project called “Transnational Networks of Public Administration Bodies and their Impact on the National Legal Order (case study of the network of competition protection authorities) – supervisor & main executor of the project. The project is run and financed within the framework of the competition NCN Opus 12 (contract no. UMO-2016/23 / B / HS5 / 03605). It was launched in July 2017 and is scheduled to draw to an end in June 2020.
  Dr Mateusz Błachucki is the main executor of three national research projects:
  1) Model of regulation of openness and its limitations in a democratic state ruled by law - project financed by the National Centre for Research and Development on the basis of Decision No. DOBR / 0075 / R / ID2 / 2013/03 and implemented in the years 2013-2016;
  2) Main issues of the right to information in the light of international and European law and standards, as well as those of selected European Union countries - a project financed by the Ministry of Science and Higher Education on the basis of Decision No. N N110 129540, implemented in the years 2011–2014;
  3) Systemic transformation in Poland - a project financed by the Ministry of Science and Higher Education based on Decision No. N112041 32/2685, implemented in the years 2007–2009.
  He is also involved in two international research projects:
  1) Comparison of Sino-Foreign Administrative Litigation Systems - a project conducted by the Faculty of Law of the Erasmus University of Rotterdam, Rotterdam (the Netherlands) and the Faculty of Law of the Wuhan University (PRC) and implemented in the years 2012–2014;
  2) The rise of EU law enforcement authorities - Protecting fundamental rights and liberties in a transnational law enforcement area - the project was financed by the European Commission / OLAF within the framework of the Hercules III 2016 Program and the Dutch Organization for Scientific Research as part of the Innovative Research Incentives Program (VIDI scheme 2015). This project was implemented in the years 2016-2017.
  He actively participates in the academic life in Poland and abroad. Author of 31 scentific papers, eight of which have been delivered at international conferences, author, co-author, editor and co-editor of 83 publications, of which 58 were published after he had obtained a PhD degree in legal sciences. The latter publications include: two monographs, editing one and co-editing four monographs, 54 articles, reports, chapters in joint publications, commentaries, glosses and two publications of a different kind (relations/accounts). His academic achievement includes as well seven articles in English (published in the journals: : „European Competition Law Review”, „Global Competition Litigation Review”, „Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht”, „Revista de Concorrência e Regulação”, „e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público”, „Studia Prawnicze”, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”) and 7 chapters in English in joint publications (by such renowned publishers as: Ashgate, Wolters Kluwer International or Wolters Kluwer Poland).
  For his scientific achievements, Dr. Mateusz Błachucki was awarded the second prize in the competition for the best PhD dissertation defended in 2011, held by the monthly "Państwo i Prawo". Additionally, he was granted scholarship of the Minister of Science and Higher Education for outstanding young scientists in the years 2011–2013.
  Member of the Polish Legislation Association, the Polish Economic Society and an expert and collaborator of the Centre for Studies and Legislation of the National Council of Legal Advisors.
  List of the most important scientific publications:
  Monographs
  1. System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 1–472.
  2. Polish Competition Law – Commentary, Case law and Texts, Warszawa 2013, s. 1–180.
  Scientific Editing
  1. Aktualne problemy rozgraniczania właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011 (including the introduction and one of the chapters), s. 1–236.
  2. Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga, Warszawa 2012 (including the introduction and one of the chapters), s. 1–248.
  3. Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014 (including the introduction, memento and one of the chapters), s. 1–319.
  4. Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, red. M. Błachucki, Warszawa 2015 (including the introduction and one of the chapters), s. 1–237.
  5. Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017 (including the introduction and one of the chapters), s. 1–648.
  Articles, chapters and others (2016–2018)
  1. Judicial Control Of Guidelines On Antimonopoly Fines In Poland, “Revista de Concorrência e Regulação” 2016, nr 25, s. 35–70.
  2. Komentarz do art. 17, 31a, 31b, 31c, 31d, 73a [in:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. E. Stawicki, A. Stawicki, Warszawa 2016, s. 481–486, 733–758, 923–931, 1088–1098.
  3. Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek [in:] Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, Warszawa 2016 (co-authored by: G. Sibiga), s. 213–298.
  4. The role of the OECD in development and enforcement of competition law, “e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público” 2016, Vol. 3, Nr 3, s. 169–200.
  5. Współdziałanie organów administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim w świetle nowelizacji KPA, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017/2(11), s. 33–55.
  6. Postępowanie skargowe jako próba zastępczej regulacji ochrony interesów faktycznych osób trzecich w postępowaniu administracyjnym po likwidacji instytucji osoby zainteresowanej [in:] Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017, s. 289–314.
  7. Działalność samorządu radców prawnych i jego członków w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądowego, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 3 (12), s. 9–33.
  8. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 listopada 2016 r., VI ACz 2293/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 10, s. 132–142.
  9. Rola i właściwość sądów powszechnych i administracyjnych w sprawach antymonopolowych w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian normatywnych, „Studia Prawnicze” 2017, nr 3, s. 115–147.
  10. Poland [in:] Report - Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB), red. M. Luchtman, J. Vervaele, Utrecht 2017, s. 165–188 (co-authored by C. Nowak).
  11. Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) 2017, Vol. LXIV, 2, s. 157–166.
  12. Commentary on the Polish competition law [in:] Competition Law in Western Europe and the USA, red. Y. Hofhuis, Amsterdam 2018, s. PO.C.1 – PO.C.104 (co-authored by A. Falecki).
  13. New act on contractual advantage in the trade in agricultural and food products in Poland, “European Competition Law Review” 2018, nr 4 (39), s. 152–160, (co-authored by S. Jóźwiak).
  14. Przenikanie się cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych elementów w nowych procedurach administracyjnych na przykładzie postępowania w sprawie ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, „Opolskie Studia Prawno-Administracyjne” 2018, Nr XVI/1[1], s. 21–32 (co-authored by Sibiga).
  15. Implementation of Damages Directive and the Prospects for Private enforcement in Poland, “Global Competition Litigation Review” 2018, nr 2 (11), s. 47–55 (co-authored by R. Stankiewicz).
  16. Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej, a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie administracji antymonopolowej) [in:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 341–349.
  17. The evolution of competition authorities networks and the future of cooperation between NCA’s in Europe, “Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht” 2018/4, s. 119–127.
  18. Razem czy osobno? Specjalizacja i integracja organów antymonopolowych, ochrony konsumentów i regulacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 7–51.
  19. The Consistency of Polish Competition Law with ICN Recommendations – the Example of Merger Notification Obligation, “Studia Prawnicze” 2018, nr 3, s. 103–129.

  Czytaj więcej
 • Kazimierz Jaśkowski

  dr Kazimierz Jaśkowski
  PhD degree holder as of 1975. In the years 1967–1990, academic at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Faculty of Law and Administration, Department of Labour Law), while in the years 1990–1994, judge at the Court of Appeal in Gdansk and in the years 1994–2014, judge of the Supreme Court - adjudicating in the Chamber of Labour, Social Security and Public Affairs; retired Supreme Court judge as of 2014.
  Publications (2016-2018):
  1. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016 (volume I – paper-based, in Polish; volume II European Labour Law – electronic-based, in Polish and in English).
  2. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019.
  3. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX, electronic-based, commenatry issued every quarter for ca. 10 years.
  4. Kazimierz Jaśkowski, Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 3, s. 21–27.
  5. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, nr 2, s. 22–28.
  6. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Wolne niedziele w handlu – podstawowe zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018/9, s. 29–34.
  7. Kazimierz Jaśkowski, Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 12, s. 25–31.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Kabat

  dr hab. Andrzej Kabat
  ORCID 0000-0002-0574-9411
  postdoctoral degree holder, retired judge of the Supreme Administrative Court; as of October 1st, 2010, associate professor at the Kozminski University in Warsaw. In the years 2001–2010, associate professor at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, head of the Department of Administrative and Administrative & Judicial Proceedings. Author of over 100 publications, mainly in the field of administrative, administrative & judicial and tax proceedings.
  Publications (2016-2018)
  Co-author of 3 commentaries:
  1. Ordynacja Podatkowa, Komentarz, Warszawa 2017.
  2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018.
  3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2018.
  Scientific Papers (2017–2018):
  1. A. Kabat, Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania [in:] IUS EST A IUSTITIA APPELLATUM, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017.
  2. A. Kabat, Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego [in:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Przemysław Jan Kalinowski

  dr Przemysław Kalinowski
  PhD degree holder in legal sciences; as of 1997 judge of the Supreme Court, adjudicating in the Criminal Law Division of the Supreme Court. In 1973, graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; in 1974–1976, assistant at the Main School of Planning and Statistics in Warsaw; in 1976, completed post-graduate studies at the Faculty of Economics and Social Sciences of the Main School of Planning and Statistics in Warsaw, in the years 1976–1983, senior assistant and then assistant professor at the Institute of Judicial Law Research. In 1980, obtained a PhD degree in legal sciences at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. In 1983, appointed a judge of the District Court for the Capital City of Warsaw; in 1986, appointed a judge of the Voivodeship Court in Warsaw, and in 1994, appointed a judge of the Court of Appeal in Warsaw. As of 1997, judge of the Supreme Court.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Wiśniewski

  prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
  ORCID 0000-0002-8703-7476
  professor and postdoctoral degree holder; retired judge of the Supreme Court, professor at the College of Law of the Kozminski University in Warsaw; specialist in the fields of civil proceedings and substantive civil law. From October 1969 until May 2016 worked in the judiciary - at common courts at first (as a judge’s trainee, associate judge, judge of a poviat court, regional court and voivodeship court), and then as of July 1st, 1990, as a judge of the Civil Law Division of the Supreme Court, since 1998 also as the Chairman of the Division. As of October 1st, 2002, successfully combined the duties of a judge with academic and didactic work at university. Member of the editorial board of „Orzecznictwo Sądów Polskich” and the editorial committee of " Studia Prawnicze", a reviewer in several law journals.
  In the years 2008–2010, member of the Civil Law Codification Commission of the Minister of Justice; as of January 1st, 2011, until the present, member of the Scientific Council of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences.
  Author of several dozen scientific studies and research papers in the field of law and civil proceedings. Supervisor of eleven PhD students, reviewer in numerous PhD & postdoctoral programmes, as well as in those for the award of the academic title of professor.
  Publications (2016-2018)
  1. System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, tom 8, red. nacz. S. Włodyka, red. tomu A. Szumański; rozdziały 9–10 (co-author M. Hauser-Morel), Warszawa 2015.
  2. System prawa procesowego cywilnego, tom II, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, część 2, red. naczelny T. Ereciński, red. naukowy T. Wiśniewski, dział II, rozdziały 1–14, Warszawa 2016.
  3. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, tom IV, red. J. Gudowski, art. 7091–70918, Warszawa 2017.
  4. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, Tom V, red. J. Gudowski, art. 758–773, Warszawa 2017.
  5. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, tom III, red. J. Gudowski, art. 353–3651, 450–508, Warszawa 2018.
  6. O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym [in:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa, Warszawa 2017.
  7. Kolizyjność zasad procesu cywilnego [in:] Sine Ira Et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
  8. Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego, „Polski Proces Cywilny” 2016/3.
  9. LEX Navigator Postępowanie cywilne. Prawo cywilne materialne (red. nauk.), available on-line (ca. 1300 interactive diagrams).

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.