Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Ryszard Paweł Krawczyk

  dr Ryszard Paweł Krawczyk
  Uniwersytet Łódzki
  ORCID – 0000-0002-7068-0676.

  Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
  Odbył staże naukowe: Kijów (1991 r. – 6 miesięcy), Szeged (1993 r. – 2 miesiące). Trzykrotny laureat nagrody I stopnia z publikacje naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2010–2018).
  Zainteresowania to: prawo konstytucyjne, finansowe oraz samorządowe.

  Publikacje (2016–2018)
  1. Ryszard P. Krawczyk, Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, red A. Domańska i A. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2018, ss. 79–115
  2. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red naukowa M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, ss.394, [w:] „Finanse Komunalne” 2018/12, s. 74–78.
  3. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki Tomasz Srokosz, „Koncesja komunalna”, Warszawa 2016. s. 232 [w:] „Finanse Komunalne” 2017/ 1–2
  4. Ryszard P. Krawczyk, Parlamentinė Ministrų Tarybos kontrolė, vykdyta Lenkijos seimo plenarinių posėdžiųmetu, atsižvelgiant į 1997 metų Lenkijos Respublikos Konstituciją
  5. Ryszard P. Krawczyk, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE [w:] Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVIII, z. 2, część I, Łódź-Warszawa 2017
  6. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, red. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2017, s. 59–85.
  7. Ryszard P. Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2017, s. 85–100.
  8. Ryszard P. Krawczyk – Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest, s. 225–255 [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
  9. Ryszard P. Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016/12, s. 5–20.
  10. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, s. 1–423.
  11. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 43–97 [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016.
  12. Ryszard P. Krawczyk, Lenkijos Seimo plenariniu posedziu metu vykdyta parlamentine Ministru Tarybos kontrole pagal 1997 metu Lenkijos Respublikos Konstitucją, s. 58–86 [w:] Lietuvos IR Lenkijos Konstituciones Teises Aktualijos: Parlamentas, Vilniaus Universitetas 2016.

  Udział w konferencjach międzynarodowych w 2018 r.
  1. Medzinarodna vedecka konferencja – „Organizacja sudnej moci v Polskiej republike, Ceskej republike a Slovenskej republike (ustavne vychodiska a ich presadzovanie v ustano-politickej praxi)”, organizator: Prevnicka fakulteta Univwrsity Pavla Jozefa Safarika w Kosicach oraz Facultas Iuridica Universitas Comeniana Bratislaviensis, Kosice 17–18 maja 2018 r.
  Artykuł do publikacji: Kariera zawodowa sędziego w Polsce po roku 2017.
  2. Konferencja polsko-litewska, Łódź 24–27 czerwca 2018 r., organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ.
  Artykuł do publikacji: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem.

  Udział w konferencjach krajowych w 2018 r.
  1. Ogólnopolska Konferencja naukowa, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 19–20 października 2018 r.; wygłoszenie referatu: Zasada pomocniczości
  Artykuł złożony do publikacji: Konstytucyjna zasada pomocniczości.
  2. Konferencja organizowana przez: „Finanse Komunalne”, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego UŁ, Warszawa, 8 października 2018 r.
  Wygłoszenie referatu: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
  Artykuł do publikacji: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych, opublikowany w: „Finanse Komunalne” 2019/3.
  3. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Łódź, 19 listopada 2018 r.
  Publikacja: Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, red A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018, ss. 79 – 115.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Stec

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec
  Uniwersytet Jagielloński
  Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
  Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

  Jest współtwórcą reform ustrojowych w sferze samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W latach 1990–1991 był delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie krakowskim, a następnie (1991–1994) wiceministrem w rządzie Hanny Suchockiej, odpowiedzialnym za samorząd i terytorialną administrację rządową. Współtwórca (1992) regionalnych izb obrachunkowych. Ekspert Komisji Konstytucyjnej (1996–1997) w zakresie samorządu terytorialnego. Kierownik zespołu, który przygotował w latach 1997–1998 dla rządu Jerzego Buzka koncepcję i projekty ustaw tworzących ustrój nowych województw. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej od początku jej istnienia i członek Rady Szkoły, a w latach 2011–2016 jej przewodniczący. W latach 1999–2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej, a w latach 2008–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2011–2018 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 

  Jest redaktorem naczelnym „Finansów Komunalnych” (od 1995 r.) i „Przeglądu Legislacyjnego” (2011–2018), członkiem kolegiów redakcyjnych: „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego”, „Casusu” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”. 
  Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Zainteresowania naukowe to: prawo samorządu terytorialnego, ustrojowe prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, a także: prawo handlowe, prawo papierów wartościowych, prawo umów gospodarczych oraz prawo transportowe.
  Jest autorem 3 monografii, blisko 100 artykułów naukowych, redaktorem tomów Systemu Prawa Handlowego: t. 4 – Prawo instrumentów finansowych i t. 5 Prawo umów handlowych, współredaktor podręcznika Prawo gospodarcze prywatne. 

  Publikacje (2015-2018)

  1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

  2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

  3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

  4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

  5. Mirosław Stec, Konosament [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

  6. Mirosław Stec, Dowody składowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

  7. Mirosław Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

  8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

  9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

  10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

  11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

  12. Mirosław Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

  13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

  14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77. 

  15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

  16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

  17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

  18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

  19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

  20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509. 

  21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

  22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Cybulski

  dr Bogdan Cybulski
  doktor nauk prawnych; w latach 1972–1995 pracownik naukowy w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ok. 100 publikacji naukowych dotyczących ustroju i prawa II Rzeczpospolitej oraz filii KL Gross Rosen, jak również dotyczących nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 1993–2010 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (w latach 1998–2006 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych); współzałożyciel „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” i „Finansów Komunalnych” – członek kolegiów redakcyjnych obu czasopism; w latach 1997–2010 współpraca z sejmowymi i senackimi komisjami przy ustawach dotyczących nadzoru i kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego; współpraca z Kancelarią Prezydenta RP (w latach 2008–2010) przy prezydenckich projektach zmian ustaw samorządowych; od 2011 r. doradca Prezydenta Wrocławia.

  Czytaj więcej
 • Tomasz Judecki

  Tomasz Judecki
  magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2006 pracownik Oddziału Nadzoru nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2004 r. pozaetatowy, a od 2006 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”; nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Czytaj więcej
 • Leon Kieres

  prof. dr hab. Leon Kieres

  profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2012 r.), wcześniej – kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, senator IV i VII kadencji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczący i radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczący Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

  Afiliacja - Uniwersytet Wrocławski (emerytowany profesor)

  Wykaz publikacji z lat 2016-2018:

  Kieres Leon, Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 598-631
  Kieres Leon, Bożena Popowska – ku profesurze i przez profesurę [w:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, red. Katarzyna Kokocińska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 17-23
  Kieres Leon, Dopuszczalny zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 86-99
  Kieres Leon, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa :2018, s. 99-120
  Kieres Leon, Gospodarka komunalna: ujęcie ogólne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 60-86
  Kieres Leon, Instytucje prawa samorządu terytorialnego w publicznym prawie gospodarczym [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, red. Arwid Mednis, Presscom, Wrocław 2016, t. 1, s. 191-210
  Kieres Leon, Prawo karne i publiczne prawo gospodarcze wobec działalności gospodarczej [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach: zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, t. 2, s. 113-124
  Kieres Leon, Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273-305
  Kieres Leon, Przedsiębiorcy zagraniczni [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 233-273
  Kieres Leon, Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 898-936
  Kieres Leon, Skarga konstytucyjna: zdolność skargowa [w:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 487-505
  Kieres Leon, Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 881-897
  Kieres Leon, Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. Jerzy Korczak, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 193-216
  Kieres Leon, Umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 120-139
  Kieres Leon, Wolność działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 90-113
  Kieres Leon, Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego [w:] Ubi ius, ibi remedium: księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, red. Bartłomiej Krzan, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 239-256
  Kieres Leon, Zarząd mieniem publicznym [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 743-768

  Czytaj więcej
 • Magdalena Raguszewska

  Magdalena Raguszewska

  wieloletni współpracownik oraz członek kolegium redakcyjnego „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2001 r. pozaetatowy, a od 2002 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu – specjalista w sprawach dotyczących: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, pomocy społecznej, dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa transportowego i przewozowego, szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska (prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie zwierząt itd.); we wrocławskim SKO pełni funkcję koordynatora do spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony środowiska (prawo emisyjne), ustawy – Prawo wodne, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ochrony zwierząt, a także spraw dotyczących zatrzymań prawa jazdy ze względu na przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

  Czytaj więcej
 • Krystyna Sieniawska

  Krystyna Sieniawska

  adwokat; w latach 1989–1993 radna Miasta Krakowa, a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego; od 1990 r. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; od 1996 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika KRSKO „Casus”. Prowadziła zajęcia na kierunku administracja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest autorką licznych artykułów na temat samorządowych kolegiów odwoławczych oraz prawa administracyjnego, pod jej redakcją ukazały się dwie prace zbiorowe: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, 14-17 stycznia 2009 r.), Warszawa 2009 i Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, Kraków 2011.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Stec

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec

  Jagiellonian University

  Department of Private Economic Law

  Head of the Department of Local Self-Government Law

  Co-author of political reforms in the sphere of local self-government and public administration. In the years 1990–1991, delegate of the Government Plenipotentiary for Local Self-Government in the Cracow Voivodeship, and then (1991–1994), Deputy Minister in the government of Hanna Suchocka, responsible for local self-government and territorial government administration. Co-creator (1992) of Regional Chambers of Audit. Expert of the Constitutional Committee (1996–1997) in the field of local self-government. Head of the team that prepared the concept and draft bills creating the system of new voivodeships for the government of Jerzy Buzek in the years 1997–1998. Lecturer at the National School of Public Administration since its inception, member of the School Council, and its chairman in the years 2011–2016. In the years 1999–2005, Chairman of the Civil Service Council, whereas in the years 2008–2017, member of the Council of the Supreme Audit Office. In the years 2011–2018, chairman of the Legislative Council of the Prime Minister.

  Editor-in-chief of 'Finanse Komunalne' (as of 1995) and 'Przegląd Legislacyjny' (2011–2018), member of the editorial boards of ‘Kwartalnik Prawa Prywatnego’, ‘Samorząd Terytorialny”, ‘Casus” & ‘Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych’. 

  Awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.

  Scientific interests include: local self-government law, structural administrative law, public economic law, as well as commercial law, securities law, commercial contract law and transport law.

  Author of three monographs, nearly 100 scientific articles, editor of volumes of ‘System Prawa Handlowego’: vol. 4 - ‘Prawo instrumentów finansowych’ & vol. 5 - ‘Prawo umów handlowych’, co-editor of the textbook ‘Private Economic Law’ (‘Prawo Gospodarcze Prywatne’).

  Publications (2015-2018)

  1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

  2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

  3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (ed.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

  4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

  5. Mirosław Stec, Konosament [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

  6. Mirosław Stec, Dowody składowe [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

  7. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

  8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

  9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (ed.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

  10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, vol. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

  11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

  12. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego vol . 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

  13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

  14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77. 

  15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

  16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [in:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

  17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

  18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

  19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

  20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509. 

  21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

  22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (ed.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

   

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec

  Jagiellonian University

  Department of Private Economic Law

  Head of the Department of Local Self-Government Law

  Co-author of political reforms in the sphere of local self-government and public administration. In the years 1990–1991, delegate of the Government Plenipotentiary for Local Self-Government in the Cracow Voivodeship, and then (1991–1994), Deputy Minister in the government of Hanna Suchocka, responsible for local self-government and territorial government administration. Co-creator (1992) of Regional Chambers of Audit. Expert of the Constitutional Committee (1996–1997) in the field of local self-government. Head of the team that prepared the concept and draft bills creating the system of new voivodeships for the government of Jerzy Buzek in the years 1997–1998. Lecturer at the National School of Public Administration since its inception, member of the School Council, and its chairman in the years 2011–2016. In the years 1999–2005, Chairman of the Civil Service Council, whereas in the years 2008–2017, member of the Council of the Supreme Audit Office. In the years 2011–2018, chairman of the Legislative Council of the Prime Minister.

  Editor-in-chief of 'Finanse Komunalne' (as of 1995) and 'Przegląd Legislacyjny' (2011–2018), member of the editorial boards of ‘Kwartalnik Prawa Prywatnego’, ‘Samorząd Terytorialny”, ‘Casus” & ‘Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych’. 

  Awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.

  Scientific interests include: local self-government law, structural administrative law, public economic law, as well as commercial law, securities law, commercial contract law and transport law.

  Author of three monographs, nearly 100 scientific articles, editor of volumes of ‘System Prawa Handlowego’: vol. 4 - ‘Prawo instrumentów finansowych’ & vol. 5 - ‘Prawo umów handlowych’, co-editor of the textbook ‘Private Economic Law’ (‘Prawo Gospodarcze Prywatne’).

  Publications (2015-2018)

  1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

  2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

  3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (ed.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

  4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

  5. Mirosław Stec, Konosament [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

  6. Mirosław Stec, Dowody składowe [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

  7. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

  8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

  9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (ed.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

  10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, vol. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

  11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

  12. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego vol . 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

  13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

  14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77. 

  15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

  16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [in:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

  17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

  18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

  19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

  20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509. 

  21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

  22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (ed.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Ryszard Paweł Krawczyk

  dr Ryszard Paweł Krawczyk
  University of Lodz
  ORCID: 0000-0002-7068-0676.
  Senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Lodz. As of 1993, President of the Regional Chamber of Audit in Lodz. In the years 2007–2012, President of the National Council of Regional Chambers of Audit. Author of over 160 scientific papers, articles and glosses.
  Scientific internship: Kiev (1991 - 6 months), Szeged (1993 - 2 months). Three times Ist Degree Prize winner of the Provost of the University of Lodz for scientific publications (2010–2018).
  Interest areas: constitutional, financial and local self-government law.
  Publications (2016-2018)
  1. Ryszard P. Krawczyk, Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [in:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, ed A. Domańska i A. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2018, ss. 79–115
  2. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red naukowa M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, ss.394, [in:] „Finanse Komunalne” 2018/12, s. 74–78.
  3. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki Tomasz Srokosz, „Koncesja komunalna”, Warszawa 2016. s. 232 [in:] „Finanse Komunalne” 2017/ 1–2
  4. Ryszard P. Krawczyk, Parlamentinė Ministrų Tarybos kontrolė, vykdyta Lenkijos seimo plenarinių posėdžiųmetu, atsižvelgiant į 1997 metų Lenkijos Respublikos Konstituciją
  5. Ryszard P. Krawczyk, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE [in:] Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, vol. XVIII, z. 2, część I, Łódź-Warszawa 2017
  6. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, ed. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2017, s. 59–85.
  7. Ryszard P. Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2017, s. 85–100.
  8. Ryszard P. Krawczyk – Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest, s. 225–255 [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
  9. Ryszard P. Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016/12, s. 5–20.
  10. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, s. 1–423.
  11. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 43–97 [in:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016.
  12. Ryszard P. Krawczyk, Lenkijos Seimo plenariniu posedziu metu vykdyta parlamentine Ministru Tarybos kontrole pagal 1997 metu Lenkijos Respublikos Konstitucją, s. 58–86 [in:] Lietuvos IR Lenkijos Konstituciones Teises Aktualijos: Parlamentas, Vilniaus Universitetas 2016.
  International conferences 2018:
  1. Medzinarodna vedecka konferencja – „Organizacja sudnej moci v Polskiej republike, Ceskej republike a Slovenskej republike (ustavne vychodiska a ich presadzovanie v ustano-politickej praxi)”, host: Prevnicka fakulteta Univwrsity Pavla Jozefa Safarika in Kosice & Facultas Iuridica Universitas Comeniana Bratislaviensis, Kosice, May 17–18, 2018
  Article for publication: Kariera zawodowa sędziego w Polsce po roku 2017.
  2. Polish-Lithuanian Conference, Lodz, June 24–27, 2018, held by: Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ.
  Article submitted for publication: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem.
  National conferences 2018:
  1. Polish National Scientific Conference, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, October 19th–20th, 2018 r.; paper delivered: Zasada pomocniczości
  Article submitted for publication: Konstytucyjna zasada pomocniczości.
  2. Conference held by: „Finanse Komunalne”, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ, Warsaw, October 8th, 2018
  Paper delivered: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
  Article submitted for publication: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych, published in: „Finanse Komunalne” 2019/3.
  3. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Łódź, November 19th, 2018
  Publication: Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [in:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, ed A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018, ss. 79–115.

  Czytaj więcej
 • Leon Kieres

  prof. dr hab. Leon Kieres
  professor of legal sciences, judge of the Constitutional Tribunal (as of 2012), earlier on - head of the Department of Public Economic Law at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw, senator of the 4th and 7th term, President of the Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Felony against the Polish Nation, chairman of the Presidium of the Local Self-Government Council in Wroclaw, chairman and councillor of the Lower Silesian Council, member of the Presidium of the National Council of the Local Self-Government, Vice-President of the Chamber of Regions in the Congress of Local and Regional Authorities of Europe in Strasbourg; awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.
  Affiliation - University of Wroclaw (retired professor)
  List of publications from 2016-2018:
  Kieres Leon, Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 598-631
  Kieres Leon, Bożena Popowska – ku profesurze i przez profesurę [in:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, ed. Katarzyna Kokocińska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 17-23
  Kieres Leon, Dopuszczalny zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 86-99
  Kieres Leon, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa :2018, s. 99-120
  Kieres Leon, Gospodarka komunalna: ujęcie ogólne [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 60-86
  Kieres Leon, Instytucje prawa samorządu terytorialnego w publicznym prawie gospodarczym [in:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, ed. Arwid Mednis, Presscom, Wrocław 2016, vol. 1, s. 191-210
  Kieres Leon, Prawo karne i publiczne prawo gospodarcze wobec działalności gospodarczej [in:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach: zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, vol. 2, s. 113-124
  Kieres Leon, Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273-305
  Kieres Leon, Przedsiębiorcy zagraniczni [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 233-273
  Kieres Leon, Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 898-936
  Kieres Leon, Skarga konstytucyjna: zdolność skargowa [in:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, ed. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 487-505
  Kieres Leon, Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 881-897
  Kieres Leon, Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [in:] Administracja publiczna pod rządami prawa: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, ed. Jerzy Korczak, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 193-216
  Kieres Leon, Umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 120-139
  Kieres Leon, Wolność działalności gospodarczej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 90-113
  Kieres Leon, Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego [in:] Ubi ius, ibi remedium: księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, ed. Bartłomiej Krzan, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 239-256
  Kieres Leon, Zarząd mieniem publicznym [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 743-768

  Czytaj więcej
 • Bogdan Cybulski

  dr Bogdan Cybulski
  PhD degree holder in legal sciences; in the years 1972–1995, researcher at the Institute of State and Law History of the Faculty of Law and Administration of the University of Wroclaw. Author of approx. 100 scientific publications on the system and law of the Second Republic of Poland and a branch of KL Gross Rosen, as well as on the supervision and control of regional chambers of audit over local self-government units. In the years 1993–2010, President of the Regional Chamber of Audit in Wroclaw (in the years 1998–2006 Chairman of the National Council of Regional Chambers of Audit); co-founder of “Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” & “Finanse Komunalne” - member of editorial boards of both journals; in the years 1997–2010 cooperated with the Parliament and Senate committees on acts and bills regarding supervision and control over the finances of local self-government units; cooperated with the Chancellery of the President of the Republic of Poland (in the years 2008–2010) on presidential draft amendments to local self-government acts; as of 2011 adviser to the Mayor of Wroclaw.

  Czytaj więcej
 • Tomasz Judecki

  Tomasz Judecki
  Master of Law; graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Wroclaw, in the years 2000–2006, employee of the Department of Supervision over Local Self-Government Units in the Lower Silesian Voivodeship Office in Wroclaw, from 2004 non-headcount & since 2006 in ordinary member of the Local Self- Government Appeal Board in Wroclaw; member of the editorial board of the quarterly „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”; academic lecturer conducting post-graduate courses at the Faculty of Law and Administration of the University of Wroclaw.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Raguszewska

  Magdalena Raguszewska
  long-time collaborator and member of the editorial board of „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”; graduate of the Faculty of Law of the University of Wroclaw; from 2001 non-headcount, and since 2002 in ordinary member of the Local Self-Government Appeal Board in Wroclaw - specialist in matters related to: updating perpetual usufruct fees, social assistance, public roads, traffic regulations, transport and traffic law, broadly understood environmental protection law (water law, the Act on Environmental Protection, the Act on Waste, the Act on Protection of Agricultural and Forest Land, the Act on Animal Protection etc.); in the Local Self-Government Appeal Board in Wroclaw, she acts as coordinator for matters in the scope of the Act - Environmental Protection Law (Emission Law), the Act - Water Law, environmental conditions for the implementation of a given project, animal protection, as well as matters related to seizing of driving license due to speeding / exceeding the speed limit in a built-up area by over 50 kph

  Czytaj więcej
 • Krystyna Sieniawska

  Krystyna Sieniawska
  Solicitor; in the years 1989–1993, councillor of the City of Cracow, as well as delegate to the Cracow Voivodeship Local Self-Government Council; as of 1990, the President of the Local Self-Government Appeal Board in Cracow and the Chairperson of the National Representation of Local Self-Government Appeal Boards; as of 1996, editor-in-chief of the National Representation of Local Self-Government Appeal Boards’ quarterly "Casus". She conducted academic courses in administration at the Faculty of Humanities of the Pedagogical University of KEN in Cracow. Author of numerous publications and articles on local self-government appeal boards and administrative law, she published two collective works: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, January 14-17th, 2009), Warszawa 2009 & Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, Kraków 2011.

  Czytaj więcej
 • Dariusz R. Kijowski

  prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski

  Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994–1997 oraz 2010–2018, autor ok. 200 publikacji naukowych, w tym 5 monografii, kilkudziesięciu artykułów w naukowych czasopismach prawniczych oraz redaktor naukowy i współautor kilkudziesięciu monografii wielo autorskich i 2 wydań komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych są podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego. W latach 2006–2008 kierował zespołem ekspertów, którzy opracowali na zamówienie RPO trzeci projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem. Od 1990 r. praktyk administracji publicznej, związany z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku jako jego organizator i pierwszy przewodniczący, wieloletni prezes, a obecnie – wiceprezes tego organu.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Roman Hauser

  profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor ponad 11 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 25 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 200 artykułów, opinii, komentarzy, glos i monografii naukowych.

  Wybrane publikacje:
  R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009
  R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
  R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz , Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2
  R. Hauser, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000
  R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administarcyjnego, Państwo i Prawo 1999 r., z. 11
  R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 r., nr 2
  R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
  R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Roman Hauser

  professor of legal sciences, judge, in the years 1992-2004 and 2010-2015 the President of the Supreme Administrative Court, lecturer at the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University in Poznan; specialist in administrative proceedings, substantive administrative law and administrative judicature; supervisor of over 11 PhD dissertations and reviewer in over 25 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of over 200 articles, opinions, commentaries, glosses and scientific monographs.
  Selected publications:
  R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009
  R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
  R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz , Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2
  R. Hauser, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000
  R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administarcyjnego, Państwo i Prawo 1999 r., z. 11
  R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 r., nr 2
  R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
  R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.