Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Państwo i Prawo 11/2018

  Hubert Izdebski, Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi szczególną sposobność, by podjąć próbę odpowiedzi na pytanie nie tyle czy, ale co z dorobku myśli prawnej i prawniczej okresu następującego po odzyskaniu niepodległości, czyli z okresu II Rzeczypospolitej, zachowuje znaczenie po prawie stu latach.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 10/2018

  Dariusz Świecki, Rola i znaczenie rozprawy głównej w procesie karnym (rozważania o forach orzekania). Rozprawa główna z założenia powinna stanowić podstawowe forum orzekania w sprawach karnych.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 9/2018

  Marian Grzybowski, Władza wykonawcza w Konstytucji RP z 1997 r. (w kręgu zwątpień natury semantycznej). W rozważaniach nad art. 10 oraz treścią rozdziałów V i VI Konstytucji za pewnik przyjmuje się przeświadczenie, że zawarte tam unormowania dotyczą „organów władzy wykonawczej”.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 8/2018

  Krzysztof Wojtyczek, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną. Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Art. 77 Konstytucji formułuje prawo podmiotowe do uzyskania adekwatnego naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej, które zapewni zrekompensowanie doznanego uszczerbku stosownie do jego charakteru.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 7/2018

  Witold Kulesza, „Polskie obchody” rocznicy urodzin Hitlera w świetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski. W Polsce grupa osób zebrała się w współcześnie w lesie po to, żeby uczcić rocznicę urodzin Hitlera (20.04.1889 r.) - Führera III Rzeszy Niemieckiej.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 6/2018

  Monika Florczak-Wątor, Piotr Radziewicz, Marcin M. Wiszowaty, Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r. Artykuł omawia wyniki Ankiety konstytucyjnej rozesłanej przez autorów w 2017 r. do 186 przedstawicieli polskiej nauki prawa konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 5/2018

  Krzysztof Kaleta, Sądownictwo konstytucyjne a teoria demokracji

  Zagadnienie demokratycznej legitymizacji władzy sędziów konstytucyjnych od zarania idei sądowej kontroli konstytucyjności prawa stanowi przedmiot niegasnącego sporu. Spór ten toczy się równolegle w dyskursie teoretycznym i praktycznym, jednakowo zajmuje konstytucjonalistów, filozofów prawa oraz teoretyków demokracji.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 4/2018

  Jan Barcz, Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat „2+4”

  Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (podpisany 12.09.1990 r.) uregulował zasadnicze sprawy związane ze zjednoczeniem Niemiec (3.10.1990 r.): wycofanie wojsk radzieckich z terytorium ówczesnego NRD, zagwarantowanie, że zjednoczone Niemcy znajdą się (bez żadnych ograniczeń) w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz we Wspólnocie Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 3/2018

  Jerzy Skorupka, O niekonstytucyjności art. 258 § 2 k.p.k.

  Celem opracowania jest wykazanie, że przepis art. 258§2 KPK rozumiany zgodnie z uchwałą SN (7) z 19.01.2012 r., I KZP 18/11, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP. Art. 258§2 KPK zezwala na stosowanie tymczasowego aresztowania jedynie z powodu grożącej lub wymierzonej oskarżonemu kary, co powoduje, że wymieniony środek stosowany jest nie dla ochrony procesu karnego, ale ze względów ogólnoprewencyjnych, a zatem, dla spełnienia funkcji nieprocesowych.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 2/2018

  Ryszard M. Małajny, Pojęcie konstytucji

  Autor rozpoczyna swe rozważania od analizy etymologii i znaczeń nazwy „konstytucja”. Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego czasownika constituere, oznaczającego ustanawianie, urządzanie, uporządkowywanie, nadawanie określonej formy; w domyśle – podstawom ustrojowym państwa.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 1/2018

  Marek Zubik, O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej

  Idee oświeceniowej epoki rozumu nie zamknęły poszukiwania głębszego sensu ludzkiej egzystencji – skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zaczęły się jednak niewątpliwie rozchodzić drogi ratio oraz fides. Co więcej, zaczęto je sobie przeciwstawiać czy wręcz podążać w kierunku pełnej laicyzacji całego życia społecznego, nie wyłączając z tego nauki.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na debatę "Jaka demokracja?"

  Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” prof. Andrzej Wróbel oraz Wolters Kluwer Polska S.A.

  zapraszają
  na debatę „Państwa i Prawa”

  „Jaka demokracja?”

  w której udział wezmą 
  prof. dr hab. Henryk Domański 
  prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz 
  prof. dr hab. Marcin Król 

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 11/2017

  Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Grzybowski, Argumentum a contrario
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z wnioskowaniem a contrario. Autorzy zwracają uwagę, że ten typ rozumowania prawniczego nie został wyczerpująco opracowany w polskim prawoznawstwie. W tym kontekście dokonują kilku podstawowych ustaleń dotyczących charakteru i głębokiej struktury ww. argumentu.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 10/2017

  Marek Zubik, O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia
  Artykuł zawiera konstytucyjnoprawne refleksje dotyczące zmian politycznych zachodzących w Polsce. Zmian, które można uznać za naruszające niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Artykuł koncentruje się na problemach związanych z obowiązkami pracowników akademickich i etycznym wymiarze działalności prawników w takich okolicznościach.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 9/2017

  Leszek Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji
  Reformy ustrojowe podejmowane w obecnej kadencji parlamentu mają tak zasadniczy charakter, że nie dziwi pojawienie się w debacie politycznej propozycji przystąpienia do prac nad nową konstytucją. Powstaje więc pytanie, czy Polska znajduje się obecnie w tzw. „momencie konstytucyjnym”, dającym szanse na stworzenie konstytucji zdolnej do pełnienia roli ustawy zasadniczej.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 8/2017

  Jan Zimmermann, Kilka refleksji o nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego
  Z dniem 1.06.2017 r. weszła w życie ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu unowocześnienie kodeksu, jego rekonstrukcję i dostosowanie do nowych warunków i potrzeb administracji publicznej.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 7/2017

  Jan Galster, Dorota Lis-Staranowicz, Doktryna point of no return w prawie Unii Europejskiej. Ratione materiae wobec ratione temporis
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o istotę doktryny point of no return obecnej w nauce prawa europejskiego. Point of no return to punkt krytyczny, którego przekroczenie uruchamia proces dezintegracji.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 6/2017

  Maria Kruk, Język polski jako narzędzie komunikacji prawodawcy i prawnika
  Artykuł jest referatem wygłoszonym na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN 29 września 2016 r., poświęconym problematyce języka polskiego, jako instrumentu komunikacji między prawodawcą i prawnikami a społeczeństwem. Przedstawia genezę i istotę pojęć języka prawnego jako języka norm prawnych oraz języka prawniczego, oznaczającego język opisu i wykładni prawa, język orzecznictwa sądowego i stosowania prawa, a współcześnie – także doktryny prawniczej.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 5/2017

  Andrzej Malinowski, Pomiar czytelności polskiego tekstu prawnego
  Artykuł przedstawia problemy związane z oceną czytelności tekstu prawnego. Omówiona została konstrukcja wybranych miar czytelności tekstów języka ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem miar dostosowanych do własności języka polskiego.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 4/2017

  Paweł Złamańczuk, Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania w procesach medycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  Zgodnie z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.