Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  2001 – Profesor nauk prawnych

  1991 – Doktor habilitowany; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne”
  1982 – Doktor nauk prawnych; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym”
  1976 – Magister prawa; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; „Nadużycie prawa podmiotowego w świetle art. 5 Kodeksu cywilnego"
  2012 – obecnie: Redaktor Naczelny Miesięcznika “Państwo I Prawo”
  2015 – obecnie: Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN
  2017– obecnie: Sędzia Sądu Najwyższego 
  2010 – 2019: Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN
  2011–2017: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
  1994–2011: Sędzia Sądu Najwyższego 
  2005–2012: Redaktor Naczelny Miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”
  2009–2010: Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN
  2003–2006: Członek Rady Legislacyjnej

  Wybrane publikacje w językach obcych:
  1. Andrzej Wróbel, 2017, Unangemessene Dauer der Verfahren vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof. Möglichkeiten des Rechtsschutzes bei fehlender Regelung, [w:] Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, red. G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy, M. Siebeck, Tübingen: 124-135.
  2. Andrzej Wróbel, 2015, Application and Interpretation of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. W: Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. Conference organized by the Ministry of Foreign Affairs: 223-227.
  3. Andrzej Wróbel, 2013, Die Grenzen der europäischen Integration im Lichte jüngerer Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichts, ERA FORUM 13: 491-510.
  4. Andrzej Wróbel, 2012; Wiedergutmachung durch Restitution im deutsch polnischen Verhaltnis – im Lichte der Rechtssprechung des EGMR und des Obersten Gerichtshofs, [w:] Eigentumsrecht und Enteignungsrecht. Analysen und Beitrage zur Vergangenheitsbewaltigung. Teol 3, G.H. Gornig, H-D. Horn, D. Murswiek (eds.), Berlin: 175-193.
  5. Andrzej Wróbel, 2011, Entwicklung der polnischen Verwaltungsverfahrensrechts, [w:] 35 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz – Bilanz und Perspektiven, H. Hill, K-P. Sommermann, U. Stelkens, J. Ziekow (eds.), Berlin: 171-189 .
  6. Andrzej Wróbel, 2011, Le contentieux des contrats publics en Europe – Pologne, Revue française de droit administratif 1: 66-76.
  7. Andrzej Wróbel, 2008, Algunas reflexiones sobre la libertad legislativa de los Estados miembros a la luz del Tratado de LIsboa, [w :] Los ordenamientos juridicos polaco e espanol en la proceso de integracion Europea, M.A. Zurilla Carinana, M. Supera-Markowska, Cuenca: 17-27.

  Wybrane publikacje w języku polskim:
  1. Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz , Warszawa 2018.
  2. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 9 listopada 2017 r., C-499/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 1 s. 91-96.
  3. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-500/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 2 s. 99-107.
  4. Wróbel Piotr Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2017 r., C-403/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 1 s. 96-102.
  5. Wróbel Andrzej, Warto chronić państwo prawa. Warszawa 2017.
  6. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 7 marca 2017 r., C-390/15. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 3 s. 113-122.
  7. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 23 listopada 2016 r., C-442/14. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 1 s. 81-101.
  8. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2017 r., C-37/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 2 s. 111-116.
  9. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r., C-38/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 4 s. 109-117.
  10. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 26 lipca 2017 r., C-386/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 5 s. 93-102.
  11. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 21 września 2017 r., C-605/15. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 6 s. 65-71.
  12. Wróbel Andrzej, Application and Interpretation of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. W: Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez... s. 223-227.
  13. Wróbel Andrzej, Prawo do zmiany religii w wymiarze kolektywnym i indywidualnym. Zarys problemu. W: Demokratyczne państwo prawa... s. 243-253.
  14. Wróbel Andrzej, Krótki szkic o metaforze w dyskursie prawniczym. Teka Komisji Prawniczej 2014 t. 7 s. 120-129.
  15. Wróbel Andrzej, Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europ.Prz.Sądowy 2015 nr 12 s. 4-7.
  16. Wróbel Andrzej, 2015, Prawo podmiotowe publiczne [w:] System prawa administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, red R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 325-413.
  17. Wróbel Andrzej, 2014, Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, red R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 1-54, 91-120.
  18. Wróbel Andrzej, 2014; O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad, Europejski Przegląd Sądowy 1: 104 -108.
  19. Wróbel Andrzej, 2014; O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad, Europejski Przegląd Sądowy 1: 104 -108.
  20. Wróbel Andrzej, Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych). Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 9 s. 33-40.
  21. Wróbel Andrzej, O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad. Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 1 s.104-108.
  22. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 27.03.2013 r. I OSK 932/12. [Dot. zakresu kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego]. OSP 2014 nr 2 poz. 14a.
  23. Wróbel Andrzej, 2013, Komentarz do art. 1, 2 pkt I-II, art. 12, 21-22, 47 akapitu 1, art. 51-54, zdania wstępnego, Preambuły oraz tytułów I, III i VII, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 1453.
  24. Wróbel Andrzej, Usytuowanie kolegiów odwoławczych jako organów wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. nie jest oparte na zasadzie biurokratycznej hierarchii, lecz na konstytucyjnej zasadzie, czyli zapewnieniu ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wywiad. Casus 2013 nr 67 s. 3-5.
  25. Wróbel Andrzej, Trybunały Konstytucyjne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań... t. 5 s. 262-275.
  26. Wróbel Andrzej, Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W: Efektywność europejskiego systemu... t. 2 s. 74-88.
  27. Wróbel Andrzej, Konwencyjne gwarancje proceduralne w sprawach uchodźców. W: Uchodźcy w Polsce... s. 86-97.
  28. Wróbel Andrzej, Europeizacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym a autonomia proceduralna państw członkowskich Unii Europejskiej. W: Europeizacja prawa... s. 24-36.
  29. Wróbel Andrzej, Zasady (naczelne) Konstytucji w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W: Zasady naczelne Konstytucji RP... s. 167-192.
  30. Wróbel Andrzej, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym. Red. Andrzej Wróbel. Wwa 2011 Wolters Kluwer ss. 974.
  31. Wróbel Andrzej, "As far as possibile" - granice aktywizmu sędziowskiego czy alibi dla pasywizmu sędziowskiego, czyli o niektórych problemach wykładni prawa krajowego zgodnie z dyrektywami. W: Dyskrecjonalność w prawie... s. 105-128.
  32. Wróbel Andrzej, Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010 nr 5/6 s. 474-496.
  33. Wróbel Andrzej , Rekonstrukcja pojęcia "dyskryminacja"? Uwagi na tle dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. W: Księga pamiątkowa A. Kijowskiego... s. 337-345.
  34. Wróbel Andrzej, Zmierzch (publicznego) prawa podmiotowego? Kilka refleksji na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W: Samorządowe Kolegia Odwoławcze... s. 132-139.
  35. Wróbel Andrzej, Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W: Procedury w ubezpieczeniach... s. 39-48.
  36. Wróbel Andrzej, O niektórych problemach sądowego stosowania Karty Praw Podstawowych. W: Karta Praw Podstawowych... s. 83-104.
  37. Wróbel Andrzej, Naruszenie wspólnotowego obowiązku notyfikacji i zasady stadnstill jako przesłanka odmowy zastosowania przepisów technicznych przez sąd krajowy. W: Ius et amicitia... s. 153-167.
  38. Wróbel Andrzej, Konsekwencje przystąpienia UE do EKPCz dla umocnienia ochrony jednostki w UE i dla umocnienia europejskiego systemu ochrony człowieka. Wprowadzenie. W: Ochrona praw podstawowych w UE... s. 189-203.
  39. Wróbel Andrzej, Kilka refleksji o swobodzie prawodawczej państw członkowskich UE w świetle Traktatu Lizbońskiego. W: Polsko-hiszpańskie stosunki... s. 13-21.
  40. Wróbel Andrzej, Kilka refleksji o stosowaniu przez Sąd Najwyższy umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnoty Europejskie. W: Umowy zawarte... s. 47-52.
  41. Wróbel Andrzej, Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do rozpoznawania pytań prawnych w sprawach określonych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej. W: Współpraca sądowa... s. 471-479.
  42. Wróbel Andrzej, Komentarz do wyroku ETS z 29.04.2004 r. w sprawach połączonych C-482/01 i C-493/01. [Dot. wydalenia obywatela UE z terytorium państwa członkowskiego na podstawie wspólnotowej klauzuli porządku publicznego]. Casus 2006 nr 41 s. 14-18.
  43. Wróbel Andrzej, "Odroczenie" przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją. Zagadnienia wybrane. W: Ratio est anima... s. 105-126.
  44. Wróbel Andrzej, Wybrane zagadnienia samorządu sędziowskiego (na przykładzie samorządu sędziów Sądu Najwyższego). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006 nr 3 s. 27-40.
  45. Wróbel Andrzej, Wpływ prawa europejskiego na prawo o postępowaniu administracyjnym. W: Administracja... s. 147-164.
  46. Wróbel Andrzej, Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej a wolność zgromadzania się. Kilka uwag na marginesie sprawy Eugen Schmidberger C-112/00. W: Prawo w XXI wieku... s. 1084-1094.
  47. Wróbel Andrzej, Stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez sądy RP. W: Otwarcie konstytucji... s. 207-232.
  48. Wróbel Andrzej, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procedurze stanowienia prawa polskiego. Prz.Legisl. 2006 nr 1 s. 135-137.
  49. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 20.07.2005 r. SA/Bd 275/05, wyrok niepublikowany. [Dot. dopuszczalności odmowy zastosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej przez krajowe organy administracji publicznej i sądy]. Europ.Prz.Sądowy 2006 nr 1 s. 48-53.
  50. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 1 s. 125-127.
  51. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy przedstawiania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2005 nr 1 s. 33-50.
  52. Wróbel Andrzej, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie). W: Prawo europejskie w polskim... s. 37-57.
  53. Wróbel Andrzej, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej. Ruch PES 2005 nr 1 s. 35-58.
  54. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 5 s. 79-82.
  55. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 2 s. 130-132.
  56. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 5 s. 115-117.
  57. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 3 s. 131-133.
  58. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 2 s. 101-107.
  59. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy wykładni prawa Wspólnot Europejskich. Cz. 2. Casus 2004 nr 32 s. 33-34.
  60. Wróbel Andrzej, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie). W: Prawo UE w wewnętrznym... s. 103-114.
  61. Wróbel Andrzej, Uczestnictwo Polski w sądownictwie wspólnotowym. W: Przystąpienie Polski do UE... s. 201-212.
  62. Wróbel Andrzej, Pytania prawne sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wnoszone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 234 TWE. W: Sąd Najwyższy wobec prawa UE... s. 47-68.
  63. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 5 s. 75-82.
  64. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 6 s. 73-76.
  65. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 4 s. 157-163.
  66. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy stosowania i wykładni prawa Wspólnot Europejskich. Cz. 1. Casus 2003 nr 30 s. 6-10.
  67. Wróbel Andrzej, Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: Polski model sądownictwa... s. 353-359.
  68. Wróbel Andrzej, Stosowanie i wykładnia Konstytucji RP przez sądy. Zarys problemu. Zesz.Nauk.WSHiP Prawo 2002 nr 6 s. 18-39.
  69. Wróbel Andrzej, Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym. W: Administracja publiczna... s. 701-712.
  70. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 4.X.2000 r. P 8/00. [Dot. odmowy zastosowania przez sąd orzekający przepisu ustawy ze względu na jej niezgodność z konstytucją; wykładni art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. Prz.Sejmowy 2001 nr 6 s. 96-104.
  71. Wróbel Andrzej, Charakter prawny samorządu notarialnego i jego kompetencje prawodawcze. Rejent 2001 nr 5 s. 269-283.
  72. Wróbel Andrzej, Wznowienie postępowania celnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Monitor Prawniczy 2000 nr 11 s. 696-697.
  73. Wróbel Andrzej, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach samorządu notarialnego. Rejent 2000 nr 4 s. 211-217.
  74. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 8.XII.1998 r. K 41/97. [Dot. dwuinstancyjności postępowania sądowego - art. 176 ust. 1 Konstytucji oraz prawa do sądu]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
  75. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 6.X.1998 r. K 36/97. [Dot. konstytucyjnej wyłączności sądu do wydania prawomocnego orzeczenia, co do przepadku rzeczy]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
  76. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 16.III.1999 r. SK 19/98. [Dot. prawa do sądu, wynikającego z art. 45 Konstytucji]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
  77. Wróbel Andrzej, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń. Szkoła Praw Człowieka 1998 z. 4 s. 162-175.
  78. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wstęp Andrzej Wróbel. Wyd. 4. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 505.
  79. Wróbel Andrzej, Z jakim prawem do Unii Europejskiej. Casus 1997 nr 4 s. 8-11.
  80. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wyd. 3. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1998 "Zakamycze" ss. 505.
  81. Wróbel Andrzej, Autarkiczna koncepcja samorządu terytorialnego we włoskiej doktrynie prawa publicznego. W: Państwo prawa... s. 234-240.
  82. Wróbel Andrzej, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń w świetle art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W: Szkoła praw... s. 259-269.
  83. Wróbel Andrzej, Właściwości prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) a niektóre kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i sądów w projekcie Konstytucji RP (w perspektywie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do UE). Ann.UMCS 1997 nr 44 s. 183-192.
  84. Wróbel Andrzej, Ustawowe przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w orzecznictwie sądowym. W: Obrót nieruchomościami... s. 283-297.
  85. Wróbel Andrzej, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej. W: Gospodarka... s. 559-566.
  86. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wyd. 2 uzup. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1997 "Zakamycze" ss. 515.
  87. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1996 "Zakamycze" ss. 294.
  88. Wróbel Andrzej, Znaczenie orzecznictwa "Cassis de Dijon" Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a rozwój europejskiego prawa żywnościowego. Rejent 1995 nr 10 s. 24-37.
  89. Wróbel Andrzej, Stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. a zasada zaufania obywateli do działań organów państwa. Rocz.Nauk.WSSS t.1: 1993/1994 s. 139-149.
  90. Wróbel Andrzej, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do zakładania przedsiębiorstw w świetle art. 52 - 58 Traktatu Rzymskiego. Zagadnienia podstawowe. Rejent 1994 nr 10 s. 62-71.
  91. Wróbel Andrzej, Koncepcja ente pubblico we włoskiej doktrynie prawa publicznego. Ann.UMCS 1993 vol. 40 s. 293-298.
  92. Wróbel Andrzej, Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjnoprawne. Lublin 1990 UMCS ss. 258.
  93. Wróbel Andrzej, Demokracja i centralne planowanie. PiP 1988 nr 2 s. 53-62.
  94. Wróbel Andrzej, Samodzielność w sferze planowania. RN 1987 nr 9.
  95. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław 1984.
  96. Wróbel Andrzej, Grunty rolne jako dobro ogólnonarodowe. Ann.UMCS 1983 nr 30 s. 325-333.
  97. Wróbel Andrzej, Prawne formy ochrony gruntów rolnych przed przeznaczeniem ich na cele nierolnicze. PiP 1984 nr 1 s. 85-93.
  98. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław 1984 Ossolineum ss. 152.
  99. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w planowaniu przestrzennym. W: Ochrona środowiska... s. 103-109.
  100. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 19.VII.1983 r. II SA 771/83. [Dot. postępowania egzekucyjnego w administracji właściwego do wyegzekwowania obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisów prawa]. PiP 1984 nr 12 s. 150-153.
  101. Wróbel Andrzej, Problematyka prawna regionów intensywnego rozwoju rolnictwa a nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych. NR 1983 nr 7 s. 43-44.
  102. Wróbel Andrzej, Problematyka prawna organów intensywnego rozwoju rolnictwa a nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych. NR 1983 nr 7 s. 43-44.
  103. Wróbel Andrzej, Opłaty i sankcje majątkowe w ochronie gruntów. NR 1982 nr 12 s. 46-48.

  Wybrane referaty na konferencjach międzynarodowych:

  1. "Administrative sanctions in the light of the Polish Constitutional Tribunal case-law", Conference of Judges of the Polish Constitutional Tribunal and Judges of the EU Tribunal of Justice, Warsaw, April 9-11, 2014.
  2. "The European Convention on Human Rights in the light of the Polish Constitutional Tribunal case-law", Conference of Polish and Russian Justices of Constitutional Courts, Warsaw, April 14-18, 2013.
  3. "The problem of constitutional court independence in the light of the ECHR case-law", Conference of Polish and Ukrainian Justices of Constitutional Courts, Kiev, September 17-19, 2012.
  4. "The limits of European integration in the recent rulings of the Polish Constitutional Court", conference: Kongress Die Burger im Herzen des EU-Rechts, Trier, July 18-20, 2012.
  5. "Verwaltungskultur in der polnischen Verwaltung", conference:Theoretische Aspekte der Verwaltungskultur, Speyer, Mai 5-6, 2011.
  6. "Interim measures in the light of the ECHR case-law", International Conference on effectiveness of the European system of human rights protection, Warsaw, April 18-19 2011.
  7. "Entwicklung des Verwaltungsverfahrensrechts in Polen", conference: Staatswissenschaftliche Fortbildungstagung: 35 Jahre VwVfG – Bilanz und Perspektiven; Speyer, February 9-11, 2011.
  8. "Wiedergutmachung durch Restitution im deutsch-polnischen Verhaltnis", conference: Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht. Analysen und Beitrage zur Vegangenheitsbewaltigung, Bad Pyrmont, October 24-25, 2010.
  9. "Fehlerhaftes Verwaltungshandeln zwischen gerichtlicher Aufhebung und staatlicher Entschädigungspflicht. Die Entwicklung im Gemeinschaftsrecht”, Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloqium, Wroclaw, September 13-16, 2009.
  10. "The question of legislative autonomy of the EU Member States under the Treaty of Lisbon provisions", International Conference on Polish-Spanish legal relations in the process of European Union integration, June 18, 2008.

  Redakcja naukowa (wybór):

  1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Vol. 1-13, Warszawa 2009-2017.
  2. Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
  3. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 1, Warszawa 2012.
  4. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 2, Warszawa 2012.
  5. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 3, Warszawa 2012.
  6. Wróbel Andrzej (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym; Wolters Kluwer Polska 2011.
  7. Wróbel Andrzej (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Vol. 1, Warszawa 2010.
  8. Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
  9. Wróbel Andrzej (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2008; Wolters Kluwer business 2009.
  10. Wróbel Andrzej (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Vol. 2, Warszawa 2007.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Roman Hauser

  profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor ponad 11 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 25 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 200 artykułów, opinii, komentarzy, glos i monografii naukowych.

  Wybrane publikacje:
  R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009
  R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
  R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz , Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2
  R. Hauser, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000
  R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administarcyjnego, Państwo i Prawo 1999 r., z. 11
  R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 r., nr 2
  R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
  R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Cezary Kosikowski

  profesor nauk prawnych, wykładał: na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego), w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw) oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego); specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego; promotor 10 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 38 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji naukowych.

  Wybrane publikacje:
  Współczesny interwencjonizm, Warszawa 2018
  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007
  Koncesje w prawie polskim. Kraków 1996
  Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
  Kredytowanie a odpowiedzialność prawna banku za wyniki działalności przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984 nr 1 s. 71-92
  Nadzór a kredytowanie przedsiębiorstw bankowych, Państwo i Prawo 1985 nr 3
  Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, nr 11/12
  Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
  Les orientations des changements en droit financier polonais, Droit Pol.Con. 1990, nr 2
  Rola Ministra Finansów w systemie zarządzania finansami w państwach socjalistycznych, Łódź 1976
  Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa, Stud.Praw.-Ekonom 1980, t. 24
  Postępowanie finansowe w systemie prawa polskiego, Acta UŁ Seria I Fol.Iur. 1979 nr 65

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowczyni na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1988–2006 członkini Rady Legislacyjnej, wieloletnia członkini Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca tegoż Komitetu w latach 2008–2011; specjalistka w zakresie teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa oraz techniki legislacyjnej, a także prawa konstytucyjnego; promotorka rozpraw doktorskich oraz recenzentka w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych; autorka ponad 80 książek, artkułów i rozdziałów w monografiach naukowych.

  Wybrane publikacje:
  Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982
  Analiza prawa podmiotowego, Poznań 1973
  (z M. Zielińskim) Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
  (z M. Zielińskim) Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 1993
  (z Z. Ziembińskim i M. Zielińskim) Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974
  Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX
  O niektórych osobliwościach Konstytucji i jej interpretacji, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016
  Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, Państwo i Prawo, 2008, z. 10
  O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej, Państwo i Prawo, 2007, z. 4
  Zasady techniki prawodawczej, czy rzeczywiście luka w prawie?, Państwo i Prawo, 2005, z. 2
  W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, Państwo i Prawo, 2001, z. 9

  Czytaj więcej
 • dr Michał Ziółkowski

  Education:

  2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
  The Department of Constitutional Law and European Studies 
  Doctor of Law (2017)

  2004 – 2009 Warsaw University
  The College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities
  Faculty of Law and Administration UW
  Master of Studies in Law (2009).

  Experience:

  2018 –present Kozminski University in Warsaw 

  Adjunct at the Department of Constitutional Law

  2015 – present Państwo i Prawo (law journal)
  Managing Editor

  2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
  Researcher at the Department of Constitutional Law and European Studies

  2008 – 2016 Constitutional Tribunal of Poland
  Referendaire

  2011 – 2015 Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
  Assistant

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

  profesor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego porównawczego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 19 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor ponad 40 książek, rozdziałów i komentarzy oraz 80 glos i artykułów naukowych.

  Wybrane publikacje:
  Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004
  Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
  Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000
  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
  Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Państwo i Prawo 2014, nr 8
  The Efficiency of Administrative Courts (in the Light of European and Polish Experiences), Comparative Law Review 2013, nr 15
  Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 2011, nr 10
  Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, PiP 2002, nr 9
  Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 21 X 2002 r., OPS 9/02, OSP 2003, nr 3, poz. 32

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Marek Zubik

  profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor  rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych. 

  Wybrane publikacje:

  Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003

  Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9

  Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

  Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11

  Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3

  W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5

  Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4

  Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2

   

  Marek Zubik - profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych.

  Wybrane publikacje:

  ·      Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003;

  ·      Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9;

  ·      Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001;

  ·      Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11

  ·      Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3

  ·      W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5;

  ·      Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4

  ·      Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  2001 - Professor of Legal Sciences
  1991 – Postdoctoral Degree in Legal Sciences; Faculty of Law and Administration of the Maria Skłodowska-Curie University; "Central Planning by the State. Administrative and Legal Study"
  1982 - PhD in Legal Sciences; Faculty of Law and Administration of the Maria Skłodowska-Curie University; "Administrative and Legal Instruments for the Protection of Agricultural Land in the Investment Process"
  1976 – MA in Legal Sciences; Faculty of Law and Administration of the Maria Skłodowska-Curie University; "Abuse of Legal Right in the Light of Art. 5 of the Civil Code "
  2012 - present: Editor-in-Chief of the monthly "Państwo i Prawo"
  2015 - present: Member of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences
  2017– present: Judge of the Supreme Court
  2010 - 2019: Head of the Department of European Law of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
  2011-2017: Judge of the Constitutional Tribunal
  1994–2011: Judge of the Supreme Court
  2005–2012: Editor-in-Chief of the monthly “Europejski Przegląd Sądowy”
  2009–2010: Chairman of the Scientific Council of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
  2003–2006: Member of the Legislative Council

  Selected publications in foreign languages:
  1. Andrzej Wróbel, 2017, Unangemessene Dauer der Verfahren vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof. Möglichkeiten des Rechtsschutzes bei fehlender Regelung, [w:] Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, red. G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy, M. Siebeck, Tübingen: 124-135.
  2. Andrzej Wróbel, 2015, Application and Interpretation of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. W: Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. Conference organized by the Ministry of Foreign Affairs: 223-227.
  3. Andrzej Wróbel, 2013, Die Grenzen der europäischen Integration im Lichte jüngerer Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichts, ERA FORUM 13: 491-510.
  4. Andrzej Wróbel, 2012; Wiedergutmachung durch Restitution im deutsch polnischen Verhaltnis – im Lichte der Rechtssprechung des EGMR und des Obersten Gerichtshofs, [w:] Eigentumsrecht und Enteignungsrecht. Analysen und Beitrage zur Vergangenheitsbewaltigung. Teol 3, G.H. Gornig, H-D. Horn, D. Murswiek (eds.), Berlin: 175-193.
  5. Andrzej Wróbel, 2011, Entwicklung der polnischen Verwaltungsverfahrensrechts, [w:] 35 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz – Bilanz und Perspektiven, H. Hill, K-P. Sommermann, U. Stelkens, J. Ziekow (eds.), Berlin: 171-189 .
  6. Andrzej Wróbel, 2011, Le contentieux des contrats publics en Europe – Pologne, Revue française de droit administratif 1: 66-76.
  7. Andrzej Wróbel, 2008, Algunas reflexiones sobre la libertad legislativa de los Estados miembros a la luz del Tratado de LIsboa, [w :] Los ordenamientos juridicos polaco e espanol en la proceso de integracion Europea, M.A. Zurilla Carinana, M. Supera-Markowska, Cuenca: 17-27.
  Selected publications in Polish:
  1. Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz , Warszawa 2018.
  2. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 9 listopada 2017 r., C-499/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 1 s. 91-96.
  3. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-500/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 2 s. 99-107.
  4. Wróbel Piotr Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2017 r., C-403/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 1 s. 96-102.
  5. Wróbel Andrzej, Warto chronić państwo prawa. Warszawa 2017.
  6. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 7 marca 2017 r., C-390/15. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 3 s. 113-122.
  7. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 23 listopada 2016 r., C-442/14. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 1 s. 81-101.
  8. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2017 r., C-37/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 2 s. 111-116.
  9. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r., C-38/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 4 s. 109-117.
  10. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 26 lipca 2017 r., C-386/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 5 s. 93-102.
  11. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 21 września 2017 r., C-605/15. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 6 s. 65-71.
  12. Wróbel Andrzej, Application and Interpretation of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. In: Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez... s. 223-227.
  13. Wróbel Andrzej, Prawo do zmiany religii w wymiarze kolektywnym i indywidualnym. Zarys problemu. In: Demokratyczne państwo prawa... s. 243-253.
  14. Wróbel Andrzej, Krótki szkic o metaforze w dyskursie prawniczym. Teka Komisji Prawniczej 2014 t. 7 s. 120-129.
  15. Wróbel Andrzej, Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europ.Prz.Sądowy 2015 nr 12 s. 4-7.
  16. Wróbel Andrzej, 2015, Prawo podmiotowe publiczne [in:] System prawa administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, red R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 325-413.
  17. Wróbel Andrzej, 2014, Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty, [in:] System prawa administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, red R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 1-54, 91-120.
  18. Wróbel Andrzej, 2014; O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad, Europejski Przegląd Sądowy 1: 104 -108.
  19. Wróbel Andrzej, 2014; O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad, Europejski Przegląd Sądowy 1: 104 -108.
  20. Wróbel Andrzej, Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych). Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 9 s. 33-40.
  21. Wróbel Andrzej, O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad. Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 1 s.104-108.
  22. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 27.03.2013 r. I OSK 932/12. [Dot. zakresu kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego]. OSP 2014 nr 2 poz. 14a.
  23. Wróbel Andrzej, 2013, Komentarz do art. 1, 2 pkt I-II, art. 12, 21-22, 47 akapitu 1, art. 51-54, zdania wstępnego, Preambuły oraz tytułów I, III i VII, [in:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 1453.
  24. Wróbel Andrzej, Usytuowanie kolegiów odwoławczych jako organów wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. nie jest oparte na zasadzie biurokratycznej hierarchii, lecz na konstytucyjnej zasadzie, czyli zapewnieniu ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wywiad. Casus 2013 nr 67 s. 3-5.
  25. Wróbel Andrzej, Trybunały Konstytucyjne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. In: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań... t. 5 s. 262-275.
  26. Wróbel Andrzej, Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. In: Efektywność europejskiego systemu... t. 2 s. 74-88.
  27. Wróbel Andrzej, Konwencyjne gwarancje proceduralne w sprawach uchodźców. W: Uchodźcy w Polsce... s. 86-97.
  28. Wróbel Andrzej, Europeizacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym a autonomia proceduralna państw członkowskich Unii Europejskiej. W: Europeizacja prawa... s. 24-36.
  29. Wróbel Andrzej, Zasady (naczelne) Konstytucji w orzecznictwie Sądu Najwyższego. In: Zasady naczelne Konstytucji RP... s. 167-192.
  30. Wróbel Andrzej, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym. Red. Andrzej Wróbel. Wwa 2011 Wolters Kluwer ss. 974.
  31. Wróbel Andrzej, "As far as possibile" - granice aktywizmu sędziowskiego czy alibi dla pasywizmu sędziowskiego, czyli o niektórych problemach wykładni prawa krajowego zgodnie z dyrektywami. In: Dyskrecjonalność w prawie... s. 105-128.
  32. Wróbel Andrzej, Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010 nr 5/6 s. 474-496.
  33. Wróbel Andrzej , Rekonstrukcja pojęcia "dyskryminacja"? Uwagi na tle dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. In: Księga pamiątkowa A. Kijowskiego... s. 337-345.
  34. Wróbel Andrzej, Zmierzch (publicznego) prawa podmiotowego? Kilka refleksji na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. In: Samorządowe Kolegia Odwoławcze... s. 132-139.
  35. Wróbel Andrzej, Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. In: Procedury w ubezpieczeniach... s. 39-48.
  36. Wróbel Andrzej, O niektórych problemach sądowego stosowania Karty Praw Podstawowych. In: Karta Praw Podstawowych... s. 83-104.
  37. Wróbel Andrzej, Naruszenie wspólnotowego obowiązku notyfikacji i zasady stadnstill jako przesłanka odmowy zastosowania przepisów technicznych przez sąd krajowy. In: Ius et amicitia... s. 153-167.
  38. Wróbel Andrzej, Konsekwencje przystąpienia UE do EKPCz dla umocnienia ochrony jednostki w UE i dla umocnienia europejskiego systemu ochrony człowieka. Wprowadzenie. In: Ochrona praw podstawowych w UE... s. 189-203.
  39. Wróbel Andrzej, Kilka refleksji o swobodzie prawodawczej państw członkowskich UE w świetle Traktatu Lizbońskiego. In: Polsko-hiszpańskie stosunki... s. 13-21.
  40. Wróbel Andrzej, Kilka refleksji o stosowaniu przez Sąd Najwyższy umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnoty Europejskie. In: Umowy zawarte... s. 47-52.
  41. Wróbel Andrzej, Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do rozpoznawania pytań prawnych w sprawach określonych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej. In: Współpraca sądowa... s. 471-479.
  42. Wróbel Andrzej, Komentarz do wyroku ETS z 29.04.2004 r. w sprawach połączonych C-482/01 i C-493/01. [Dot. wydalenia obywatela UE z terytorium państwa członkowskiego na podstawie wspólnotowej klauzuli porządku publicznego]. Casus 2006 nr 41 s. 14-18.
  43. Wróbel Andrzej, "Odroczenie" przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją. Zagadnienia wybrane. In: Ratio est anima... s. 105-126.
  44. Wróbel Andrzej, Wybrane zagadnienia samorządu sędziowskiego (na przykładzie samorządu sędziów Sądu Najwyższego). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006 nr 3 s. 27-40.
  45. Wróbel Andrzej, Wpływ prawa europejskiego na prawo o postępowaniu administracyjnym. In: Administracja... s. 147-164.
  46. Wróbel Andrzej, Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej a wolność zgromadzania się. Kilka uwag na marginesie sprawy Eugen Schmidberger C-112/00. In: Prawo w XXI wieku... s. 1084-1094.
  47. Wróbel Andrzej, Stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez sądy RP. In Otwarcie konstytucji... s. 207-232.
  48. Wróbel Andrzej, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procedurze stanowienia prawa polskiego. Prz.Legisl. 2006 nr 1 s. 135-137.
  49. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 20.07.2005 r. SA/Bd 275/05, wyrok niepublikowany. [Dot. dopuszczalności odmowy zastosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej przez krajowe organy administracji publicznej i sądy]. Europ.Prz.Sądowy 2006 nr 1 s. 48-53.
  50. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 1 s. 125-127.
  51. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy przedstawiania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2005 nr 1 s. 33-50.
  52. Wróbel Andrzej, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie). W: Prawo europejskie w polskim... s. 37-57.
  53. Wróbel Andrzej, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej. Ruch PES 2005 nr 1 s. 35-58.
  54. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 5 s. 79-82.
  55. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 2 s. 130-132.
  56. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 5 s. 115-117.
  57. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 3 s. 131-133.
  58. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 2 s. 101-107.
  59. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy wykładni prawa Wspólnot Europejskich. Cz. 2. Casus 2004 nr 32 s. 33-34.
  60. Wróbel Andrzej, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie). W: Prawo UE w wewnętrznym... s. 103-114.
  61. Wróbel Andrzej, Uczestnictwo Polski w sądownictwie wspólnotowym. W: Przystąpienie Polski do UE... s. 201-212.
  62. Wróbel Andrzej, Pytania prawne sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wnoszone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 234 TWE. W: Sąd Najwyższy wobec prawa UE... s. 47-68.
  63. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 5 s. 75-82.
  64. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 6 s. 73-76.
  65. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 4 s. 157-163.
  66. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy stosowania i wykładni prawa Wspólnot Europejskich. Cz. 1. Casus 2003 nr 30 s. 6-10.
  67. Wróbel Andrzej, Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji Naczelnego Sądu Administracyjnego. In: Polski model sądownictwa... s. 353-359.
  68. Wróbel Andrzej, Stosowanie i wykładnia Konstytucji RP przez sądy. Zarys problemu. Zesz.Nauk.WSHiP Prawo 2002 nr 6 s. 18-39.
  69. Wróbel Andrzej, Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym. In : Administracja publiczna... s. 701-712.
  70. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 4.X.2000 r. P 8/00. [Dot. odmowy zastosowania przez sąd orzekający przepisu ustawy ze względu na jej niezgodność z konstytucją; wykładni art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. Prz.Sejmowy 2001 nr 6 s. 96-104.
  71. Wróbel Andrzej, Charakter prawny samorządu notarialnego i jego kompetencje prawodawcze. Rejent 2001 nr 5 s. 269-283.
  72. Wróbel Andrzej, Wznowienie postępowania celnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Monitor Prawniczy 2000 nr 11 s. 696-697.
  73. Wróbel Andrzej, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach samorządu notarialnego. Rejent 2000 nr 4 s. 211-217.
  74. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 8.XII.1998 r. K 41/97. [Dot. dwuinstancyjności postępowania sądowego - art. 176 ust. 1 Konstytucji oraz prawa do sądu]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
  75. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 6.X.1998 r. K 36/97. [Dot. konstytucyjnej wyłączności sądu do wydania prawomocnego orzeczenia, co do przepadku rzeczy]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
  76. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 16.III.1999 r. SK 19/98. [Dot. prawa do sądu, wynikającego z art. 45 Konstytucji]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
  77. Wróbel Andrzej, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń. Szkoła Praw Człowieka 1998 z. 4 s. 162-175.
  78. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wstęp Andrzej Wróbel. Wyd. 4. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 505.
  79. Wróbel Andrzej, Z jakim prawem do Unii Europejskiej. Casus 1997 nr 4 s. 8-11.
  80. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wyd. 3. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1998 "Zakamycze" ss. 505.
  81. Wróbel Andrzej, Autarkiczna koncepcja samorządu terytorialnego we włoskiej doktrynie prawa publicznego. W: Państwo prawa... s. 234-240.
  82. Wróbel Andrzej, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń w świetle art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W: Szkoła praw... s. 259-269.
  83. Wróbel Andrzej, Właściwości prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) a niektóre kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i sądów w projekcie Konstytucji RP (w perspektywie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do UE). Ann.UMCS 1997 nr 44 s. 183-192.
  84. Wróbel Andrzej, Ustawowe przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w orzecznictwie sądowym. W: Obrót nieruchomościami... s. 283-297.
  85. Wróbel Andrzej, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej. W: Gospodarka... s. 559-566.
  86. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wyd. 2 uzup. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1997 "Zakamycze" ss. 515.
  87. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1996 "Zakamycze" ss. 294.
  88. Wróbel Andrzej, Znaczenie orzecznictwa "Cassis de Dijon" Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a rozwój europejskiego prawa żywnościowego. Rejent 1995 nr 10 s. 24-37.
  89. Wróbel Andrzej, Stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. a zasada zaufania obywateli do działań organów państwa. Rocz.Nauk.WSSS t.1: 1993/1994 s. 139-149.
  90. Wróbel Andrzej, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do zakładania przedsiębiorstw w świetle art. 52 - 58 Traktatu Rzymskiego. Zagadnienia podstawowe. Rejent 1994 nr 10 s. 62-71.
  91. Wróbel Andrzej, Koncepcja ente pubblico we włoskiej doktrynie prawa publicznego. Ann.UMCS 1993 vol. 40 s. 293-298.
  92. Wróbel Andrzej, Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjnoprawne. Lublin 1990 UMCS ss. 258.
  93. Wróbel Andrzej, Demokracja i centralne planowanie. PiP 1988 nr 2 s. 53-62.
  94. Wróbel Andrzej, Samodzielność w sferze planowania. RN 1987 nr 9.
  95. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław 1984.
  96. Wróbel Andrzej, Grunty rolne jako dobro ogólnonarodowe. Ann.UMCS 1983 nr 30 s. 325-333.
  97. Wróbel Andrzej, Prawne formy ochrony gruntów rolnych przed przeznaczeniem ich na cele nierolnicze. PiP 1984 nr 1 s. 85-93.
  98. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław 1984 Ossolineum ss. 152.
  99. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w planowaniu przestrzennym. W: Ochrona środowiska... s. 103-109.
  100. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 19.VII.1983 r. II SA 771/83. [Dot. postępowania egzekucyjnego w administracji właściwego do wyegzekwowania obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisów prawa]. PiP 1984 nr 12 s. 150-153.
  101. Wróbel Andrzej, Problematyka prawna regionów intensywnego rozwoju rolnictwa a nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych. NR 1983 nr 7 s. 43-44.
  102. Wróbel Andrzej, Problematyka prawna organów intensywnego rozwoju rolnictwa a nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych. NR 1983 nr 7 s. 43-44.
  103. Wróbel Andrzej, Opłaty i sankcje majątkowe w ochronie gruntów. NR 1982 nr 12 s. 46-48.
  Selected papers for international conferences:
  1. "Administrative sanctions in the light of the Polish Constitutional Tribunal case-law", Conference of Judges of the Polish Constitutional Tribunal and Judges of the EU Tribunal of Justice, Warsaw, April 9-11, 2014.
  2. "The European Convention on Human Rights in the light of the Polish Constitutional Tribunal case-law", Conference of Polish and Russian Justices of Constitutional Courts, Warsaw, April 14-18, 2013.
  3. "The problem of constitutional court independence in the light of the ECHR case-law", Conference of Polish and Ukrainian Justices of Constitutional Courts, Kiev, September 17-19, 2012.
  4. "The limits of European integration in the recent rulings of the Polish Constitutional Court", conference: Kongress Die Burger im Herzen des EU-Rechts, Trier, July 18-20, 2012.
  5. "Verwaltungskultur in der polnischen Verwaltung", conference:Theoretische Aspekte der Verwaltungskultur, Speyer, Mai 5-6, 2011.
  6. "Interim measures in the light of the ECHR case-law", International Conference on effectiveness of the European system of human rights protection, Warsaw, April 18-19 2011.
  7. "Entwicklung des Verwaltungsverfahrensrechts in Polen", conference: Staatswissenschaftliche Fortbildungstagung: 35 Jahre VwVfG – Bilanz und Perspektiven; Speyer, February 9-11, 2011.
  8. "Wiedergutmachung durch Restitution im deutsch-polnischen Verhaltnis", conference: Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht. Analysen und Beitrage zur Vegangenheitsbewaltigung, Bad Pyrmont, October 24-25, 2010.
  9. "Fehlerhaftes Verwaltungshandeln zwischen gerichtlicher Aufhebung und staatlicher Entschädigungspflicht. Die Entwicklung im Gemeinschaftsrecht”, Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloqium, Wroclaw, September 13-16, 2009.
  10. "The question of legislative autonomy of the EU Member States under the Treaty of Lisbon provisions", International Conference on Polish-Spanish legal relations in the process of European Union integration, June 18, 2008.
  Scientific editing (selection):
  1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Vol. 1-13, Warszawa 2009-2017.
  2. Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
  3. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 1, Warszawa 2012.
  4. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 2, Warszawa 2012.
  5. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 3, Warszawa 2012.
  6. Wróbel Andrzej (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym; Wolters Kluwer Polska 2011.
  7. Wróbel Andrzej (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Vol. 1, Warszawa 2010.…
  8. Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
  9. Wróbel Andrzej (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2008; Wolters Kluwer business 2009.
  10. Wróbel Andrzej (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Vol. 2, Warszawa 2007.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Roman Hauser

  professor of legal sciences, judge, in the years 1992-2004 and 2010-2015 the President of the Supreme Administrative Court, lecturer at the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University in Poznan; specialist in administrative proceedings, substantive administrative law and administrative judicature; supervisor of over 11 PhD dissertations and reviewer in over 25 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of over 200 articles, opinions, commentaries, glosses and scientific monographs.
  Selected publications:
  R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009
  R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
  R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz , Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
  R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2
  R. Hauser, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000
  R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administarcyjnego, Państwo i Prawo 1999 r., z. 11
  R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 r., nr 2
  R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
  R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

  Professor of legal sciences, retired judge of the Supreme Administrative Court; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz; head of the Department of Administrative Proceedings; specialist in administrative proceedings, comparative administrative law and administrative judicature; supervisor of PhD dissertations and reviewer in over 19 doctoral and habilitation processes; author of over 40 books, chapters & commentaries, and 80 glosses & scientific articles.
  Selected publications:
  Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004
  Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
  Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000
  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
  Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Państwo i Prawo 2014, nr 8
  The Efficiency of Administrative Courts (in the Light of European and Polish Experiences), Comparative Law Review 2013, nr 15
  Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 2011, nr 10
  Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, PiP 2002, nr 9
  Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 21 X 2002 r., OPS 9/02, OSP 2003, nr 3, poz. 32

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Cezary Kosikowski

  Professor of Legal Sciences, lecturer at the Faculty of Law of the University of Bialystok (Department of Public Economic Law), the College of Enterprise of the Warsaw School of Economics (Department of Administrative and Financial Law of Enterprises) and the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz (Department of Public Economic Law); specialist in the field of financial law, public economic law; supervisor of 10 PhD dissertations and reviewer in over 38 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of over 300 scientific publications.
  Selected publications:
  Współczesny interwencjonizm, Warszawa 2018
  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007
  Koncesje w prawie polskim. Kraków 1996
  Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
  Kredytowanie a odpowiedzialność prawna banku za wyniki działalności przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984 nr 1 s. 71-92
  Nadzór a kredytowanie przedsiębiorstw bankowych, Państwo i Prawo 1985 nr 3
  Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, nr 11/12
  Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
  Les orientations des changements en droit financier polonais, Droit Pol.Con. 1990, nr 2
  Rola Ministra Finansów w systemie zarządzania finansami w państwach socjalistycznych, Łódź 1976
  Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa, Stud.Praw.-Ekonom 1980, t. 24
  Postępowanie finansowe w systemie prawa polskiego, Acta UŁ Seria I Fol.Iur. 1979 nr 65

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Professor of Legal Sciences; in the years 2010–2019, judge at the Constitutional Tribunal; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan; in the years 1988–2006, member of the Legislative Council; long-term member of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences; in the years 2008–2011, chairperson of that Committee; specialist in theory and philosophy of law, policy of making law and legislation techniques, as well as constitutional law; supervisor of PhD dissertations and reviewer in doctoral and habilitation processes; author of over 80 books, articles and chapters in scientific monographs.

  Selected publications:
  Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982
  Analiza prawa podmiotowego, Poznań 1973
  (z M. Zielińskim) Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
  (z M. Zielińskim) Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 1993
  (z Z. Ziembińskim i M. Zielińskim) Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974
  Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX
  O niektórych osobliwościach Konstytucji i jej interpretacji, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016
  Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, Państwo i Prawo, 2008, z. 10
  O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej, Państwo i Prawo, 2007, z. 4
  Zasady techniki prawodawczej, czy rzeczywiście luka w prawie?, Państwo i Prawo, 2005, z. 2
  W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, Państwo i Prawo, 2001, z. 9

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Marek Zubik

  Professor of Legal Sciences, in the years 2010–2019, judge of the Constitutional Tribunal; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, head of the Department of Constitutional Law; in the years 2015–2019, chairperson of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences; in the years 2007–2010, Deputy Ombudsman; specialist in constitutional law, parliamentarism and constitutional judicature; supervisor of PhD dissertations and reviewer in over 14 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of nearly 200 scientific publications.
  Selected publications:
  Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003
  Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9
  Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001
  Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11
  Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3
  W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5
  Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4
  Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Ewa Bagińska

  prof. dr hab. Ewa Bagińska

  Profesor nauk prawnych (2015). Absolwentka studiów prawniczych (1995, UMK)., dr n. prawnych (1999, UMK) dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2006, UMK). Ukończyła aplikację sądową (1997). Odbyła liczne studia i staże zagraniczne, m.in. stypendium Fulbright’a (1998/1999) na Catholic University of America (CUA) w Waszyngtonie oraz stypendium NATO Advance Science Fellowship (2000/2001) na CUA. Jest Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1999 r. zajmuje się zagadnieniem harmonizacji prawa czynów niedozwolonych krajów europejskich, będąc członkiem Europejskiego Centrum Prawa Deliktowego i Ubezpieczeniowego w Wiedniu oraz polskim członkiem European Group on Tort Law. Wystąpiła z referatami na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach i kongresach; wykładała jako visiting professor na uniwersytetach europejskich (m.in. Coimbra, Florencja, Pisa), CUA w Waszyngtonie oraz UJ. Autorka prawie 200 publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego polskiego i porównawczego, w tym 6 monografii polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie odpowiedzialności odszkodowawczej, prawie medycznym, prawie konsumenckim, prawie cywilnym europejskim i amerykańskim. Szczególnie rozwija metodę komparatystyczną badań prawnych. Powołana na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w kadencji 2015-2019. Jest członkiem International Academy of Comparative Law oraz European Law Institute.

  Wybrane najnowsze publikacje:
  Bagińska E. (ed.) Damages for Violations of Human Rights. A Comparative Study of Domestic Legal Systems. Series Title: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 9, Springer Verlag 2016

  Bagińska E. , Parchomiuk J., Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t.12, CH Beck INP PAN Warszawa 2016, wyd. 2 uaktualnione i poszerzone , ss. 709.

  Bagińska E. (red. nauk) Wielka Encyklopedia Prawa. tom X: Prawo medyczne., wyd. Ubi societas ibi ius 2016

  Bagińska E., Tulibacka M. 'Poland'. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, ed. I. Boone. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2018 updated

  Nesterowicz, M., Bagińska E., den Exter A., Poland, In International Encyclopaedia of Laws: Medical Law, ed. Dr H. Nys. Alphen aan den Rijn, NL, wyd. 6 uakt., Kluwer Law International -Wolters Kluwer 2020 updated

  Bagińska E., Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności deliktowej (wprowadzenie do problematyki) – Gdańskie Studia Prawnicze 2016, t. 35

  Bagińska E., Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami (Rozdział IV § 13, pkt III), (w:) W. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, wyd. 3, C.H. Beck INP PAN Warszawa 2018, s. 430-464

  Bagińska E., Developments in Personal Injury Law in Poland: Shaping the Compensatory Function of Tort Law, 8 Journal of Civil Law Studies (2015). 309-353.

  Bagińska E., Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego 2017, nr 2

  Bagińska E., Ślufińska P, A Polish perspective on liquidated damages and the fairness of contract. Comment on Cavendish Square Holdings BV v Makdessi and ParkingEye Ltd v Beavis. European Review of Private Law 2017, vol. 1

  Bagińska E., Kompensacja krzywdy osób najbliższych w razie poniesienia przez poszkodowanego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przegląd rozwiązań europejskich, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. nauk. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer Warszawa 2017,

  Bagińska E., Majkowska-Szulc S., Causation as a requirement for the Member State liability under Art. 7 TEU in conjunction with Art. 2 TEU, w: Europarecht, Beiheft 1/2018 ed. A. Hatje/L/ Tichy, Liability of Member States for the Violation of Fundamental Values of the European Union, NOMOS 2018, s. 119-137

  Bagińska E. Legal regulation of crowdfunding in Poland, w: Rapports Polonais : XXe Congrès International de Droit Comparé = XXth International Congress of Comparative Law : Fukuoka, 22-28 VII 2018 / ed. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

  Bagińska E., liability of financial supervisory authorities – a comparative overview, Studia Iuridica Toruniensia 2018, vol. 23, nr 2

  Bagińska E., Prawo deliktów w przyszłym kodeksie cywilnym (propozycje założeń), Państwo i Prawo 2019, nr 10

  Bagińska E., Product liability in Poland, Journal of European Consumer and Market Law 2019, no 5

  Bagińska E. The borderlines of tort law in Poland, w: The borderlines of tort law: interactions with contract law, (red.) Martin-Casals Miquel, Principles of European Tort Law, 2019, Intersentia Cambridge-Antwerp-Chicago 2019

  Bagińska E. Prescription in tort law in Poland, w: Prescription in tort law. Analytical and comparative perspectives, (eds.) I. Gilead, B. Askeland, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago 2020

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Ewa Bagińska

  prof. dr hab. Ewa Bagińska

  Professor Ewa Bagińska is a full professor of law (2015), She graduated in law in 1995 (Nicholas Copernicus University) and obtained her PhD (1999 at NCU) and her habilitation degree (2006 at NCU) in civil law. She has also completed judicial apprenticeship (1997). She was a Fulbright Visiting Scholar (1998/1999) and held a NATO Science Fellowship (2000/2001) at the Catholic University of America, Washington DC. Presently she is the head of the Department of Civil Law at Gdansk University. Since 1999, she has been working on the harmonisation of tort law in European countries, being a member of the European Centre for Tort and Insurance Law in Vienna and a Polish member of the European Group on Tort Law. She has given lectures at several dozen international conferences and congresses; she has lectured as a visiting professor at European universities (e.g. Coimbra, Florence, Pisa), CUA in Washington and the Jagiellonian University.Professor Baginska is an international expert in the area of civil law, in particular tort law, and consumer protection law. She has authored six books as well as almost 200 other contributions on civil liability, medical law, consumer protection and comparative European law and American law. She is particularly devoted to the comparative method. She was member of the Commission for the Codification of Civil Law (for the term 2015-2019). She is Associate member of the International Academy of Comparative Law and the European Law Institute.

  Selected recent publications:
  Bagińska E. (ed.) Damages for Violations of Human Rights. A Comparative Study of Domestic Legal Systems. Series Title: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 9, Springer Verlag 2016

  Bagińska E. , Parchomiuk J., Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t.12, CH Beck INP PAN Warszawa 2016, wyd. 2 uaktualnione i poszerzone , ss. 709.

  Bagińska E. (red. nauk) Wielka Encyklopedia Prawa. tom X: Prawo medyczne., wyd. Ubi societas ibi ius 2016

  Bagińska E., Tulibacka M. 'Poland'. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, ed. I. Boone. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2018 updated

  Nesterowicz, M., Bagińska E., den Exter A., Poland, In International Encyclopaedia of Laws: Medical Law, ed. Dr H. Nys. Alphen aan den Rijn, NL, wyd. 6 uakt., Kluwer Law International -Wolters Kluwer 2020 updated

  Bagińska E., Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności deliktowej (wprowadzenie do problematyki) – Gdańskie Studia Prawnicze 2016, t. 35

  Bagińska E., Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami (Rozdział IV § 13, pkt III), (w:) W. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, wyd. 3, C.H. Beck INP PAN Warszawa 2018, s. 430-464

  Bagińska E., Developments in Personal Injury Law in Poland: Shaping the Compensatory Function of Tort Law, 8 Journal of Civil Law Studies (2015). 309-353.

  Bagińska E., Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego 2017, nr 2

  Bagińska E., Ślufińska P, A Polish perspective on liquidated damages and the fairness of contract. Comment on Cavendish Square Holdings BV v Makdessi and ParkingEye Ltd v Beavis. European Review of Private Law 2017, vol. 1

  Bagińska E., Kompensacja krzywdy osób najbliższych w razie poniesienia przez poszkodowanego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przegląd rozwiązań europejskich, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. nauk. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer Warszawa 2017,

  Bagińska E., Majkowska-Szulc S., Causation as a requirement for the Member State liability under Art. 7 TEU in conjunction with Art. 2 TEU, w: Europarecht, Beiheft 1/2018 ed. A. Hatje/L/ Tichy, Liability of Member States for the Violation of Fundamental Values of the European Union, NOMOS 2018, s. 119-137

  Bagińska E. Legal regulation of crowdfunding in Poland, w: Rapports Polonais : XXe Congrès International de Droit Comparé = XXth International Congress of Comparative Law : Fukuoka, 22-28 VII 2018 / ed. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

  Bagińska E., liability of financial supervisory authorities – a comparative overview, Studia Iuridica Toruniensia 2018, vol. 23, nr 2

  Bagińska E., Prawo deliktów w przyszłym kodeksie cywilnym (propozycje założeń), Państwo i Prawo 2019, nr 10

  Bagińska E., Product liability in Poland, Journal of European Consumer and Market Law 2019, no 5

  Bagińska E. The borderlines of tort law in Poland, w: The borderlines of tort law: interactions with contract law, (red.) Martin-Casals Miquel, Principles of European Tort Law, 2019, Intersentia Cambridge-Antwerp-Chicago 2019

  Bagińska E. Prescription in tort law in Poland, w: Prescription in tort law. Analytical and comparative perspectives, (eds.) I. Gilead, B. Askeland, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago 2020

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Wojciech Brzozowski

  prof. dr hab. Wojciech Brzozowski

  ORCID: 0000-0003-3199-0820
  Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2005) oraz Instytutu Nauk Politycznych UW (2005). Doktor nauk prawnych (2009), doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (2017). Główne obszary badań: prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, międzynarodowe prawo praw człowieka. Członek International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS). Członek rady konsultacyjnej Sofia Legal Science Network (SLSN). Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2020–2023). Autor publikacji na temat wolności myśli, sumienia i religii, kontroli konstytucyjności w Polsce oraz teorii prawa konstytucyjnego.

  Wybrane najnowsze publikacje:
  Whatever works – Constitutional Interpretation in Poland in Times of Populism, [w:] Fruzsina Gárdos-Orosz, Zoltán Szente (red.), Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond, Routledge 2021 (w druku).

  A Silent Revolution: How the Islamic Religious Law is Paving Its Way into the European Legal Orders, [w:] Martin Belov (red.), Peace, Discontent and Constitutional Law: Challenges to Constitutional Order and Democracy, Routledge 2021 (w druku).

  Polonia: la libertad religiosa en tiempos de la pandemia del Covid-19, „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 2020, vol. 54.

  Papageorgiou and Others v Greece: Exemption from a Mandatory Course in Religion and the Art of Reading between the Lines, „Ecclesiastical Law Journal” 2020, vol. 22, nr 3.

  Konsekwencje przystąpienia Polski do Rady Europy dla ochrony wolności myśli, sumienia i religii, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 11.

  Is Islam incompatible with European identity?, „Stato, Chiese e pluralismo confessionale” 2019, nr 3.

  Prawa człowieka, współaut.: Adam Krzywoń, Marcin Wiącek, Wolters Kluwer Polska: Warszawa 2018, 2019.

  The Removal of Judges and the Rule of Law, [w:] Martin Belov (red.), Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Eleven International Publishing 2018.

  The gradation of constitutional violations, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 4.

  Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2017, z. 7.

  Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Wydawnictwo Sejmowe: Warszawa 2016.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Wojciech Brzozowski

  prof. dr hab. Wojciech Brzozowski

  ORCID: 0000-0003-3199-0820

  Associate Professor at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. Head of the Department of Law and Religion. Graduated from the Faculty of Law and Administration (2005) and the Institute of Political Science (2005) at the University of Warsaw. Doctor of Law (2009). Habilitation in Law (2017). Main research areas: constitutional law, law and religion, international human rights law. Member of the International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS). Member of the Advisory Board of the Sofia Legal Science Network (SLSN). Vice-President of the Polish Association of Law and Religion (PTPW). Member of the Committee of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences (2020–2023). Author of publications concerning freedom of religion or belief, constitutional review in Poland, and constitutional theory.

  Selected recent publications:
  Whatever works – Constitutional Interpretation in Poland in Times of Populism, in: Fruzsina Gárdos-Orosz, Zoltán Szente (eds), Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond (Routledge, 2021, in press).

  A Silent Revolution: How the Islamic Religious Law is Paving Its Way into the European Legal Orders, in: Martin Belov (ed), Peace, Discontent and Constitutional Law: Challenges to Constitutional Order and Democracy (Routledge, 2021, in press).

  Polonia: la libertad religiosa en tiempos de la pandemia del Covid-19, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 54 (2020).

  Papageorgiou and Others v Greece: Exemption from a Mandatory Course in Religion and the Art of Reading between the Lines, Ecclesiastical Law Journal 3 (2020).

  Konsekwencje przystąpienia Polski do Rady Europy dla ochrony wolności myśli, sumienia i religii [The consequences of Poland’s accession to the Council of Europe for the protection of freedom of religion or belief], Przegląd Prawa Wyznaniowego 11 (2019).

  Is Islam incompatible with European identity?, Stato, Chiese e pluralismo confessionale 3 (2019).

  Prawa człowieka [Human rights: a handbook], with: Adam Krzywoń, Marcin Wiącek (Wolters Kluwer Polska 2018, 2019).

  The Removal of Judges and the Rule of Law, in: Martin Belov (ed), Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century (Eleven International Publishing, 2018).

  The gradation of constitutional violations, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (2017).

  Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego) [The physician’s right to conscientious objection (after the judgment of the Polish Constitutional Court)], Państwo i Prawo 7 (2017).

  Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona [Independence of a constitutional state body and its protection] (Wydawnictwo Sejmowe, 2016).

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

  prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

  ORCID: 0000-0001-5860-0760

  Profesor nauk prawnych, wykładowczyni na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kieruje Katedrą Badań i Studiów nad Prawem UE im. Jeana Monneta oraz Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta na UWr.; członkini Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr.; specjalistka w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w licznych przewodach doktorskich; autorka monografii, komentarzy i artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE).

  Wybrane najnowsze publikacje:
  Obywatelstwo i prawa społeczne Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczo-politycznego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 120/1

  Prawo rynku wewnętrznego (red. nauk.), Warszawa: INP PAN, 2020 (System Prawa Unii Europejskiej, tom 7)

  Pewność prawa w Unii Europejskiej: pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE, Warszawa: C.H. Beck, 2018 (Monografie Prawnicze)

  Effects of international customary law in the legal order of the European Union, w: Essays in Memory of Professor Karol Wolfke/ red. Bartłomiej Krzan, Wrocław Review of Law, Administration and Economics, Special Issue 2018

  Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 (z M. Jabłońskim i K. Wygodą)

  Stosowanie prawa Unii Europejskiej przed sądem polskim w ramach procedury cywilnej, w: Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017 (Meritum); red. nauk. Części VII, Międzynarodowe postępowanie cywilne

  Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Sopot: Currenda, 2016

  Skuteczność prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym, w: Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / red. A. Marciniak Sopot: Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, 2016

  Wpływ zasady państwa prawnego na tworzenie prawa Unii Europejskiej, w: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy / red. B. Krzan, M. Magdziak, Warszawa: C.H. Beck, 2016

  Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2014

  La coopération interparlementaire, w: Le Parlement européen après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne / red. J. Auvret-Finck, [Bruxelles]: Larcier, 2013 

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (red. nauk. z J. Łacny pod ogólną red. A. Wróbla), tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, (Komentarz Lex)
   Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

  prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

  ORCID: 0000-0001-5860-0760

  Professor of law, lecturer at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław; head of the Jean Monnet Chair in EU Legal Research and Studies and of the Jean Monnet Centre of Excellence at the University of Wrocław; member of the Chair of International and European Law of the University of Wrocław; specialist in the law of the European Union and international law; promoter of doctoral dissertations and reviewer in numerous doctoral dissertations; author of monographs, commentaries and research studies published in Poland and abroad. Member of the Board of the Polish Association of European Law.

  Selected recent publications:
  Obywatelstwo i prawa społeczne Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczo-politycznego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 120/1

  Prawo rynku wewnętrznego (red. nauk.), Warszawa: INP PAN, 2020 (System Prawa Unii Europejskiej, tom 7)

  Pewność prawa w Unii Europejskiej: pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE, Warszawa: C.H. Beck, 2018 (Monografie Prawnicze)

  Effects of international customary law in the legal order of the European Union, w: Essays in Memory of Professor Karol Wolfke/ red. Bartłomiej Krzan, Wrocław Review of Law, Administration and Economics, Special Issue 2018

  Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 (z M. Jabłońskim i K. Wygodą)

  Stosowanie prawa Unii Europejskiej przed sądem polskim w ramach procedury cywilnej, w: Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017 (Meritum); red. nauk. Części VII, Międzynarodowe postępowanie cywilne

  Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Sopot: Currenda, 2016

  Skuteczność prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym, w: Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / red. A. Marciniak Sopot: Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, 2016

  Wpływ zasady państwa prawnego na tworzenie prawa Unii Europejskiej, w: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy / red. B. Krzan, M. Magdziak, Warszawa: C.H. Beck, 2016

  Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2014

  La coopération interparlementaire, w: Le Parlement européen après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne / red. J. Auvret-Finck, [Bruxelles]: Larcier, 2013 

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (red. nauk. z J. Łacny pod ogólną red. A. Wróbla), tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, (Komentarz Lex)

  Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.