Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Państwo i Prawo 3/2017

  Jerzy Zajadło, Pojęcie „imposybilizm prawny” a polityczność prawa i prawoznawstwa
  Głównym celem artykułu jest krytyczna analiza pojęcia „imposybilizm prawny”, które pojawiło się w ostatnich latach w polskim języku polityczno-prawnym. Pozornie ma ono służyć przezwyciężeniu pewnych rzekomych niemożności występujących w procesie tworzenia i stosowania prawa.

  Czytaj więcej
 • „Państwo i Prawo” objęło patronatem konferencję INP PAN pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”

  Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”. Konferencja odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 11.00 w Warszawie, w Sali Marii Skłodowskiej-Curie Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 2/2017

  prof. dr hab. Jacek Giezek, O możliwości naukowego uzasadnienia zmiany modelu odpowiedzialności karnej
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy reforma prawa karnego, wiążąca się z istotną zmianą obowiązującego stanu prawnego, stanowi problem naukowy oraz czy argumentami o charakterze naukowym jesteśmy w stanie uzasadnić konieczność jej przeprowadzenia.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 1/2017

  prof. dr hab. Jan Barcz, Nowy Traktat dla Unii Europejskiej?
  Artykuł odnosi się do pojawiających się w Polsce oficjalnych sugestii, dotyczących projektów reform instytucjonalnych UE, które wymagałyby rewizji Traktatów stanowiących podstawę UE.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 12/2016

  prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Zakaz dyskryminacji pośredniej w prawie Unii Europejskiej (definicje oraz praktyka stosowania)
  Przewidziane w prawie Unii Europejskiej definicje dyskryminacji pośredniej nawiązują do czterech kryteriów. Najpierw ustala się, czy mamy do czynienia z przepisem, ewentualnie praktyką, które „mają pozornie neutralny charakter”. Następnie zaś, czy wywołują one niekorzystny skutek dla osób należących do grupy chronionej.

  Czytaj więcej
 • LII Konkurs „Państwa i Prawa”

  Komitet Redakcyjny i Wolters Kluwer SA ogłaszają LII Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 11/2016

  dr hab. Jacek Barcik, Europejski nakaz ochrony (analiza krytyczna)
  Celem artykułu jest przybliżenie genezy, celów i mechanizmów działania Europejskiego Nakazu Ochrony (ENO). Dokonana zostaje krytyczna analiza elementów konstrukcyjnych ENO prowadząca do fundamentalnego pytania o to, czy instrument ten rzeczywiście przyczyni się do realizacji zamierzonego celu, jakim jest ochrona ofiar przestępstw w wymiarze transgranicznym.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 10/2016

  prof. dr hab. Jan Galster, dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Doktryna zastępowalności konstytucji. Ratione materiae wobec ratione temporis
  Problem zastępowalności konstytucji wiąże się z pytaniem o granice materialne (treściowe) jego zmiany (nowelizacji). W przypadku ustaw, granice te wyznaczają konstytucja, a więc akt wyższego rzędu.

  Czytaj więcej
 • Prezentacja tez panelu konferencji „Własność w ujęciu publicznoprawnym”

  Konferencja naukowa z okazji obchodów 70-lecia Państwa i Prawa

  Tezy prelegentów panelu studencko-doktoranckiego

  Moderator – dr hab. Ryszard Piotrowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 9/2016

  Prof. dr hab. L. Garlicki, Niekonstytucyjność: formy, skutki, procedury
  Artykuł podejmuje trzy kwestie, istotne w kontekście obecnego kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Po pierwsze, omawiana jest rola sądownictwa w sytuacji zakłócenia zdolności Trybunału Konstytucyjnego do działania.

  Czytaj więcej
 • Własność w ujęciu publicznoprawnym - konferencja naukowa

  Serdecznie zapraszamy na kolejną z cyklu konferencji organizowanych z okazji obchodów 70-lecia "Państwa i Prawa", pt. "Własność w ujęciu pbublicznoprawnym". Konferencja odbędzie się 10 października 2016 r., w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 8/2016

  prof. dr hab. Antoni Hanusz, Klauzule generalne w Ordynacji podatkowej 
  Numer 8/2016 „Państwa i Prawa” otwiera artykuł poświęcony klauzulom generalnym, które powodują uelastycznienie tekstu aktu prawnego, a co za tym idzie stosowania przepisów prawnych.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 7/2016

  prof. dr hab. Roman Kwiecień, Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change Celem artykułu jest wskazanie na podstawę legitymizacji rządu państwa w prawie międzynarodowym, zwłaszcza w świetle problemu regime change. Pod tym pojęciem rozumiane jest odsunięcie od władzy rządu państwa w wyniku działań podmiotów trzecich – państw i/lub organizacji międzynarodowych, z powodu niewypełniania wiążących państwo zobowiązań.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 6/2016

  Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Konstytucjonalizm – legicentryzm – ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji
  Numer 6/2016 otwiera artykuł prof. H. Izdebskiego, który podejmuje próbę identyfikacji trzech podstawowych stanowisk wyrażających postawy wobec systemu prawa i jego wartości: konstytucjonalizmu, legicentryzmu i ustawowego nihilizmu prawnego.

  Czytaj więcej
 • Teraźniejszość i przyszłość Trybunału Konstytucyjnego - debata „Państwa i Prawa”

  „Teraźniejszość i przyszłość Trybunału Konstytucyjnego” to temat najbliższego spotkania z cyklu debat „Państwa i Prawa”, podczas której dr Hanna Dębska (UP Kraków), red. Marek Ostrowski („Polityka”), prof. Ryszard Piotrowski (UW), prof. Adam Sulikowski (UWr), prof. Jerzy Zajadło (UG) oraz zebrani Goście będą dyskutować i analizować możliwe warianty rozwoju obecnej sytuacji.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 5/2016

  dr Joanna Wegner-Kowalska, Idea governance a współczesne kierunki rozwoju prawa
  Numer 5/2016 otwiera artykuł, w którym dr Joanna Wegner-Kowalska omawia ideę governance, będącą w jej przekonaniu interesującą płaszczyzną dociekań również w naukach prawnych.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 4/2016

  prof. Adam Sulikowski, Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencjach upadku pewnego mitu
  Numer 4/2016 otwiera artykuł prof. Adama Sulikowskiego, w którym autor używa pojęcia polityczności wypracowanego przez C. Schmitta, Ch. Mouffe i E. Laclau do analizy sporu toczącego się obecnie wokół Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 3/2016

  Ontology and Law: A Neo-Institutionalist Perspective
  Numer 3/2016 otwiera anglojęzyczny artykuł profesora Massimo La Torre, w którym autor wskazuje, że teoria prawa zasadniczo jest rozwijana z dwóch perspektyw: nakazowej i deskryptywnej.
  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 2/2016

  Model stosowania prawa w znowelizowanej procedurze karnej – próba analizy teoretycznej
  Numer 2/2016 otwiera artykuł dra Artura Kotowskiego, w którym autor przedstawia podstawowe koncepcje stosowania prawa wypracowane w teorii prawa oraz odnosi je do modelu postępowania karnego wprowadzonego nowelą, która weszła w życie w lipcu 2015 r. Autor przedstawia argumenty na rzecz przyjęcia, że omawiana nowela powinna być stosowana zgodnie z dyskursywnym modelem stosowania prawa.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 1/2016

  Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym
  Styczniowy numer otwiera artykuł prof. Zbigniewa Kmieciaka „Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym”, w którym Autor omawia wyniki prac zespołu ekspertów do spraw opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego powołanego przez Prezesa NSA.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.