Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • dr hab. Piotr Rylski

  dr hab. Piotr Rylski
  ORCID 0000-0002-5399-1624
  Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.
  Interesuje się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób jego zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego.

  W ramach pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskiem dr hab. Piotr Rylski prowadzi ćwiczenia z postępowania cywilnego, wykłady specjalizacyjne z: postępowania nieprocesowego i europejskiego postępowania cywilnego, a także wykład dla studentów zagranicznych pt. Introduction to Polish Civil Procedure. Od 2018 r. jest opiekunem Koła Naukowego „Warsztaty Prawnicze” na WPiA UW.
  Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego (Editorial Board) portalu internetowego Polish Private Law (http://polishprivatelaw.pl), odpowiadając za sekcję postępowania cywilnego.
  Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc szkolenia dla sędziów sądów powszechnych z zakresu postępowania cywilnego.
  Jest także wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu międzynarodowego.
  W latach 2011–2015 Piotr Rylski był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw postępowania cywilnego.
  Od 2018 r. jest członkiem stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawnej Henri Capitant (L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).
  W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo na podstawie rozprawy pt. „Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne”. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawa została uznana za wyróżniającą się.
  W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany przez Radę Naukową Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ).
  W 2005 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW (studia w latach 2000–2005; studia ukończone z wyróżnieniem).
  W 2006 r. uzyskał dyplom wstępu do prawa francuskiego i europejskiego (Certificat d’Introduction au Droit Francais et Européen) wydany przez Wydział Prawa i Nauk społecznych Uniwersytetu w Poitiers.
  W latach 2005–2008 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie , a w 2008 r. zdał egzamin sędziowski przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z łączną oceną bardzo dobrą.
  W 2010 r. uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Projekty badawcze:
  2006 r. – opracowanie wspólnie z prof. dr hab. Karolem Weitzem raportu krajowego pt. „European Civil Procedure: Study JLS/C4/2005/03 – Evaluation of Application of Regulation 44/2001 National Report – Poland” na zlecenie Komisji Europejskiej celem przygotowania założeń nowelizacji rozporządzenia Bruksela I.
  2008–2013 – sekretarz naukowy i współautor projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne” pod redakcją prof. dr. hab. Karola Weitza; nr grantu NN 110 019638.

  Zagraniczne stypendia, staże badawcze i szkoły prawa
  wrzesień 2004 r. – staż badawczy na Uniwersytecie w Caen (Francja);
  marzec-lipiec 2007 r. – badawcze stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie (Université de Genève).
  lipiec 2014 – referent i uczestnik Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law (Luxemburg).
  maj 2018 – wykładowca z postępowania cywilnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

  Wykaz publikacji naukowych (2016–2018):
  1. Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2017, ss. 439.
  2. Przerwa biegu terminu do umorzenia zawieszonego postępowania z art. 182 § 1 k.p.c. a skuteczność wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, „Palestra” 2016, nr 3, s. 88-92.
  3. Sposób doręczenia pisma zawierającego rozszerzenie powództwa między zawodowymi pełnomocnikami, „Palestra” 2016, nr 7–8, s. 167–171.
  4. Uwzględnianie przez sąd wieczystoksięgowy faktów znanych urzędowo jako przeszkody do dokonania wpisu, „Palestra” 2016, nr 10, s. 121–125.
  5. Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym – zagadnienia podstawowe, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 491–505.
  6. O większą autonomię postępowania nieprocesowego (uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 507–523.
  7. Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. Michał Tomalak, Warszawa 2017, s. 474–496.
  8. Legitymacja osoby, której dotyczy wniosek do żądania ubezwłasnowolnienia samej siebie [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 451–462.
  9. Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, t. CIX, s. 97–111.
  10. Wpływ idei naukowych Eugeniusza Waśkowskiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego, „Studia Iuridica” 2017, t. 70, s. 201–217.
  11. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym (współautor – K. Weitz) [w:] Experientia docet. Ksiega Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1243–1270.
  12. Właściwość miejscowa sądu w sprawach o zasądzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 139–150.
  13. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), współautor – K. Weitz, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43.
  14. Współuczestnictwo procesowe współwłaścicieli w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.) [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 167–187.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Karol Weitz

  prof. dr hab. Karol Weitz
  ORCID 0000-0003-0408-5374
  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Sędzia Sądu Najwyższego

  W latach 1993–1998 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), zakończone z wyróżnieniem z wynikiem bardzo dobrym, natomiast w okresie 1998–2001 – studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW w Warszawie, zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt: „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności według konwencji z Lugano” (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Rajski). Następnie w latach 1998–2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną uzyskaniem tytułu radcy prawnego z wynikiem bardzo dobrym.
  W 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy: „Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym”, której recenzentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Henryk Mądrzak oraz prof. UJ dr hab. Andrzej Oklejak.
  W 2012 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

  W latach 1996–2001 pracował jako prawnik w jednej z kancelarii prawnych, następnie w okresie 2001–2008 był adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW. Od 2005 r. był członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego delegowanym do Izby Cywilnej. W latach 2008–2016 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW. W okresie 2008–2012 był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na WPiA UW, a od 2012 r. jest profesorem zwyczajnym (obecnie profesorem) na WPiA UW, gdzie od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego.
  Od 2014 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

  Głównym obszarem zainteresowań prof. dr. hab. Karola Weitza jest prawo postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego, porównawczego prawa procesowego cywilnego, a także sądownictwa polubownego. Od kilkunastu lat – jako nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia na IV i V roku studiów z ogólnego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego lub europejskiego prawa procesowego cywilnego. Prowadził także zajęcia na licznych studiach podyplomowych dla sędziów z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego, a także szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

  Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych (w tym 20 w językach obcych) z zakresu szeroko pojętego postępowania cywilnego, w tym monografii, komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego, artykułów i rozdziałów w opracowaniach zbiorowych. Wśród ogólnych zagadnień postępowania cywilnego zajmuje się głównie problematyką koncentracji materiału procesowego, wyrokowania zaocznego, skargi o wznowienie postępowania i charakteru prawnego zapisu na sąd polubowny.
  Wypromował siedmiu doktorów i ponad stu magistrów prawa. Występował jako recenzent w licznych (łącznie) przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
  Zainteresowania Prof. Karola Weitza obejmują także zagadnienia europeizacji i konstytucjonalizacji krajowego prawa postępowania cywilnego, zasad procesu cywilnego, powództwa o ustalenie i interwencji ubocznej w procesie cywilnym. Brał udział w realizacji dwóch europejskich projektów badawczych z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych finansowanych z środków Unii Europejskiej (grupa badawcza prof. Miklosa Kengyela na Uniwersytecie w Peczu, Węgry, oraz konsorcjum pod kierunkiem prof. Burkharda Hessa z Instytutu Maxa Plancka w Luksemburgu).
  Od kilku lat jest członkiem International Association of Procedural Law (IAPL) oraz Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. Od kilkunastu lat uczestniczy w konferencjach tych stowarzyszeń, jak również Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (Wiedeń, Kioto, Salvador da Bahia, Gandia, Tybinga, Regensburg, Osnabrück, Buenos Aires, Fryburg Bryzgowijski, Luksemburg, Hanower, Bazylea,).
  W latach 2010–2014 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP, a w latach 2011–2015 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

  Wykaz publikacji (2016–2018)
  1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446 (redakcja z T. Erecińskim i P. Grzegorczykiem).
  2. Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, ss. 272 (redakcja z P. Rylskim i T. Zembrzuskim).
  3. Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 656–682 (przedruk – „Przegląd Sądowy” 2018, nr 7–8, s. 7–36).
  4. Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 1056–1073.
  5. Skutki zawisłości sprawy przed sądem państwa trzeciego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017, s. 242–261.
  6. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1243–1270 (współautor z P. Rylskim).
  7. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 44/2001 i nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 3, s. 649–765 (współautor z M. Pilichem i P. Rylskim).
  8. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 896/2006, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 4, s. 913–994.
  9. Znaczenie woli stron dla ustanowienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 4, s. 529–551.
  10. Związek sprawy zawisłej przed sądem państwa trzeciego ze sprawą zawisłą przed sądem państwa członkowskiego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 755–772.
  11. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43 (współautor z P. Rylskim).
  12. Skutek interwencyjny wyroku w procesie cywilnym [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 209–235.
  13. Uchylenie skutku interwencyjnego wyroku w procesie cywilnym [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 211–222.
  14. Postępowanie cywilne, J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, Warszawa 2016, ss. 688 (współautor i autor aktualizacji całości).
  15. Recenzja książki H.-J. Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015, s. LXXXIX+1275, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 1, s. 162–183.
  16. O sędzim Jacku Gudowskim [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7-14 (współautor z T. Erecińskim i P. Grzegorczykiem).
  17. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [w:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.
  18. Jubileusz 45-lecia służby sędziowskiej Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 285–290 (współautor z P. Grzegorczykiem).

  Czytaj więcej
 • dr hab. Paweł Grzegorczyk

  dr hab. Paweł Grzegorczyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID 0000-0002-2495-4031
  Afiliacja naukowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

  Jest sędzią Sądu Najwyższego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Polski Proces Cywilny”.
  Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”. W 2010 r. uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych, specjalność: postępowanie cywilne; temat rozprawy: Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym (recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Feliks Zedler, prof. UW dr hab. Marek Zubik).
  Od 2014 r. jest zatrudniony jako profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2017 r. jest także sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Cywilnej.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Krystian Markiewicz

  dr hab. Krystian Markiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
  ORCID 0000-0002-7707-832X
  Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

  Specjalista w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, od 2016 r. – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

  W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Na tym samym wydziale w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2014 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.

  Jako sędzia orzekał w sądzie rejonowym w Katowicach. Jest sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach. W 2009 r. został prezesem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, a w 2016 r. został wybrany na 3-letnią kadencję prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
  W 2017 r. został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. W 2017 r. wszedł także w skład Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. W tym samym roku został wyróżniony Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
  Jest członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

  Publikacje (2016-2018)
  1. Komentarz do art. 316–332 [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 1346–1445.
  2. Komentarz do art. 39822–39823 oraz 692–69322 [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 196–224, 1165–1199.
  3. Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym, „Polski PC 2016, nr 3, s. 461–476.
  4. Uzasadnienie orzeczeń sądów II instancji [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 341–362.
  5. Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji, cz. I (współautor: I. Wolwiak), „Monitor Prawniczy” 2017/10, s. 523–530.
  6. Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji, cz. II (współautor: I. Wolwiak), „Monitor Prawniczy” 2017/11, s. 572–579.
  7. Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie [w:] Ius est a iustitia appellattum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. nauk. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 331–346.
  8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., III CZP 6/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017/7–8, s. 131–140.
  9. Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (wybrane zagadnienia) [w:] Honeste procedere: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa 2017, s. 329–345.
  10. The battle for free courts in Poland in the years 2015–2018 [w:] Judicial management vs independence of judiciary, eds. H. Gajda-Roszczynialska, D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • dr hab.Katarzyna Gajda-Roszczynialska

  dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska
  ORCID 0000-0001-8245-9023
  Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

  Doktor nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne (tytuł rozprawy doktorskiej „Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym”).
  Jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Od 2011 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, gdzie orzeka w wydziale cywilnym.
  Jest także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

  Publikacje (2019–2020)
  Ewolucja koncepcji przedmiotu procesu w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r., „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3.
  System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1.
  Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, współautor Krystian Markiewicz, HJRL. 2020, iss. 3, s. 1-33, https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-020-00146-y
  System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1, s. 68–80.
  Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Cz. 2, Władza sądzenia a interes prawny, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 4, s. 5–22.
  Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilny. Cz. 1, W poszukiwaniu pojęcia interesu, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 3, s. 20–55.
  Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Komentarz do art. 1096–1217, red. Andrzej Marciniak, współautorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz, Warszawa 2020.
  Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski; współautorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin, stan prawny na 7.11.2019 r., Warszawa 2020.
  Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 1, redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski; współautorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin, stan prawny na 7 listopada 2019 r., Warszawa 2020.
  Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy, „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2, s. 258–272.
  Notatka ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Muszyna, 21–22.09.2019 r., „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 4, s. 557–559.
  Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, redakcja naukowa: Paweł Grzegorczyk, Marcin Walasik, Feliks Zedler, współautorzy: Joanna Derlatka, Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Andrzej Jakubecki, Andrzej Jarocha, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Joanna Misztal-Konecka, Vytautas Nekrošius, Robert Obrębski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2019, s. 490–620.
  Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest, „Access Justice East. Eur.” 2019, vol. 2, iss. 2, s. 53–85.

  Publikacje (2016–2018)
  1. Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości: rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associaęao Sindical dos Juízes Portugueses*, „Iustitia” 2018, nr 2, s. 61–76.
  2. Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [w:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018, s. 177–210.
  3. Judicial independence as part of the “court of law” concept versus the Law on the organisation of common courts amended in 2015–2018, [w:] Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, s. 83–115.
  4. Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu?, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 267–275.
  5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji [w:] Mediacja: teoria, normy, praktyka, współautor: Radosław Flejszar, Warszawa 2017, s. 125–162.
  6. Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawalnych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 609–622.
  7. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Wrocław, 19.09.2015 r. „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 2, s. 184–185.
  8. Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 393–406.
  9. Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, „Iustitia” 2016, nr 4, s. 198–203.
  10. Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym [w:] Sine ira et studio: Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 70–100.

   

  Czytaj więcej
 • dr hab. Marcin Walasik

  dr hab. Marcin Walasik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID 0000-0001-9750-2936
  Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

  W latach 1996–2001 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji; od 2001 r. do 2004 r. odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, natomiast w latach 2002–2007 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, następnie w latach 2008–2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na tej uczelni. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Od 2010 r. wykłada także na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  W latach 2001–2004 r. odbywał aplikację sądową, od 2008 r. był asesorem sądowym, a od 2008 r. sędzia sądu rejonowego. Od 2018 r. jest wizytatorem ds. cywilnych i egzekucyjnych.
  W 2015 r. otrzymał drugą nagrodę w 50. Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne z dziedziny nauk prawnych za monografię „Analogia w prawie procesowym cywilnym” (Warszawa 2013); w 2015 r. – nagrodę specjalną w VI edycji konkursu Wolters Kluwer Polska oraz Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” na „Książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2013 roku” za monografię „Analogia w prawie procesowym cywilnym” (Warszawa 2013); natomiast w 2001 r. otrzymał Medal Sapere aude Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu.
  W latach 2013–2015 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.; w latach 2011–2015 – członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. egzekucji; w latach 2011–2015 – członkiem zespołu problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. postępowania cywilnego; od 2010 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”; od 2008 r. – członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

  Wykaz publikacji (2016–2018)
  1. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego kilku współuczestników formalnych, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 7, s. 366–371.
  2. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 1, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 5, s. 5–47.
  3. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 2, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 6, s. 5–28.
  4. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym na tle prawa krajowego [w:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, s. 211–247.
  5. Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 524–538.
  6. System(y) gromadzenia materiału w postępowaniu nieprocesowym [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 636–655.
  7. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia, w: System prawa procesowego cywilnego, red. T. Ereciński, t. V, Postępowanie zabezpieczające, red. A. Jakubecki, Warszawa 2016, s. 237–328; s. s. 338–399; s. 432–493; s. 494–754, s. 755–824.
  8. Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 522–534.
  9. Notarialny tytuł egzekucyjny a małżeńskie stosunki majątkowe [w:] Notarialne tytuły egzekucyjne, red. A. Marciniak, Warszawa 2017, s. 107–132.
  10. Intertemporal solutions in law of civil procedure [w:] The intertemporal problems – polish legal perspective, red. J. Mikołajewicz, A. Godek, W. Szafrański, Poznań 2017, s. 61–85.
  11. Kierunki zmian egzekucji sądowej, Sopot 2017, ss. 186, redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk.
  12. Związanie wierzyciela umową dłużnika o wyłączenie prawa do żądania zniesienia współwłasności. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14.09.2016 r., III CZP 36/16, „Polski Proces Cywilny” 2018, nr 2, s. 247–263.
  13. Regulacje intertemporalne w nowych ustawach komorniczych, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, Sopot 2018, s. 23–47.
  14. Konstytucyjna koncepcja sądowego wymiaru sprawiedliwości [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 835–865.
  15. Integracja postępowania zabezpieczającego z postępowaniem nieprocesowym [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 571–582.
  16. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Warszawa 2019, ss. 647; redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk, F. Zedler.
  17. Spory o ustalenie nieistnienia prawa objętego planem podziału [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 425–470.

  Czytaj więcej
 • dr Andrzej Olaś

  Dr Andrzej Olaś
  ORCID 0000-0002-2295-8645
  Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ). Adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

  Interesuje się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych problemów prawa procesowego cywilnego, arbitrażu handlowego, środków obrony pozwanego w procesie oraz prawa procesowego porównawczego.
  W ramach pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim dr Andrzej Olaś prowadzi ćwiczenia z postępowania cywilnego, warsztaty z opracowywania pism procesowych w postępowaniu cywilnym oraz wykład specjalizacyjny w języku angielskim poświęcony sądownictwu polubownemu („Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration”).
  Od 2018 r. jest współopiekunem Koła Naukowego Postępowania Cywilnego TBSP UJ.
  W okresie 2016–2017 jako adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: elementy postępowania cywilnego, prawo handlowe i upadłościowe, wybrane zagadnienia prawa handlowego, prawo publiczne gospodarcze, instytucje nadzoru i kontroli państwowej.
  Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2015 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Umorzenie procesu cywilnego”, przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Rozprawa ta została nagrodzona przez Radę Wydziału WPiA UJ wyróżnieniem.
  Studia magisterskie na WPiA UJ ukończył w 2010 r. z wyróżnieniem, na podstawie pracy magisterskiej pt. „Zapis na sąd polubowny”, opracowanej pod opieką naukową dr hab. Andrzeja Oklejaka, prof. UJ w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UJ.
  Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law (2008).
  Uczestnik XVII edycji międzynarodowego konkursu arbitrażowego The Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Competition (reprezentacja UJ w etapie pisemnym konkursu w 2009 r.).
  Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinie postępowania cywilnego.
  Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda w Krakowie.
  Poza działalnością naukową oraz praktyką adwokacką dr Andrzej Olaś prowadzi również szkolenia z zakresu prawa procesowego cywilnego dla samorządów zawodowych, instytucji oraz podmiotów gospodarczych.

  Wykaz publikacji naukowych (2013–2019):
  Monografie:
  Umorzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016

  Komentarze:
  Komentarz do art. 182 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 397–405.
  Komentarz do art. 332 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 758–762.
  Komentarz do art. 355 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 790–814.
  Komentarz do art. 499 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 1250–1278.
  Komentarz do art. 505 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 1278–1289.
  Komentarz do art. 840 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, Warszawa 2019, s. 1567–1600.

  Artykuły naukowe, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:
  Zakres uprawnienia do zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym w ujęciu podmiotowym, „Polski Proces Cywilny” 2019/4, s. 431–470.
  O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek, Rzeszów 2018, s. 356–380.
  Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, „Polski Proces Cywilny” 2018/4, s. 482–495.
  Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure [w:] Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, red. I. Ìzarova, R. Flejszar, R. Hanik-Pospolìtak, Kijów 2018, s. 100–119.
  Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów" [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 485–496.
  Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law, “Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2018, s. 391–414 (współautorstwo z K. Moras-Olaś).
  Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2018, s. 785–814.
  Dopuszczalność zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle projektu Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r., „Polski Proces Cywilny” 2018/2, s. 143–179.
  Wierzytelności sporne a podstawa ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – problemy nierozwiązane [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, red. I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2018, s. 219–247.
  Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii (41069/12), „Kwartalnik ADR” 2018/1, s. 25–43.
  Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu, „Kwartalnik ADR” 2017/4, s. 55–75.
  The principle of Iura Novit Arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?, [w:] Experientia Docet. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1207–1227.
  Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu? [w:] Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 198–242.
  W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017/7, s. 29–42.
  Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi [w:] Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 396–421.
  May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws, “The Journal of International Arbitration” 2017/2, s. 169–206.
  Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017/1(25), s. 4–22.
  Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, „Palestra” 2016/11, s. 46–55.
  The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses, “Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2016, s. 447–460 (współautorstwo z K. Moras-Olaś).
  Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa, „Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja” 2016/3, s. 31–57;
  „Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223–252.
  Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, „Polski Proces Cywilny” 2016/2, s. 330–342.
  Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2016/7, s. 349–356.
  Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I, „Monitor Prawniczy”2016/6, s. 294–300.
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015/11, poz. 105, s. 1560), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016/1, s. 47–64.
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015/7, s. 40–54.
  Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?, „Polski Proces Cywilny” 2015/2, s. 236–246.
  Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675–690.
  Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe, „Polski Proces Cywilny” 2014/1, s. 61–91.
  Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013/88, s. 209–226.

  Recenzje publikacji naukowych:
  Recenzja książki Łukasza Błaszczaka pt. „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017, „Polski Proces Cywilny” 2018/1, s. 101–113.

  Czytaj więcej
 • dr Bartosz Wołodkiewicz

  Dr Bartosz Wołodkiewicz
  ORCID 0000-0002-3571-4615
  Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW); członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.

  Główna dziedzina badań naukowych to prawo postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego oraz porównawczego prawa procesowego cywilnego.

  Publikacje (2018–2020)

  Monografie:
  Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, Warszawa 2020.

  Artykuły naukowe, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:
  Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2019/2, s. 153–173.
  Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji, „Przegląd Sądowy” 2019/3, s. 100–113.
  Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Monitor Prawniczy” 2019/11, s. 615–618.
  Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, „Monitor Prawniczy” 2019/15, s. 839–841.
  Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/3, s. 705–800 (współautorzy: Karol Weitz, Piotr Rylski).
  Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 1896/2006, nr 861/2007, nr 650/2012, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/4, s. 941–1014 (współautorzy: Karol Weitz, Piotr Rylski).
  Europäische Einlassungszuständigkeit und nationales Verfahrensrecht, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts“ 2018/1, s. 107–111 (współautor F. Koechel).

  Komentarze:
  Komentarz do art. 200 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.
  Komentarz do art. 202 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska

  dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska
  ORCID 0000-0001-8245-9023
  Affiliation: University of Silesia, Faculty of Law and Administration
  PhD degree in legal sciences in the discipline of civil proceedings (title of PhD dissertation: "Cases for the Protection of Individual Interests of Consumers in Civil Proceedings").
  Assistant Professor in the Department of Civil Procedure at the University of Silesia, lecturer at post-graduate studies conducted by the Alternative Dispute Resolution Centre at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
  As of 2011, judge of the Regional Court for Cracow - Krowodrza in Cracow, where she adjudicates in the Civil Department.
  Lecturer at the District Bar Council in Cracow, member of the Social Codification Commission.

  Publications (2019–2020)
  Ewolucja koncepcji przedmiotu procesu w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r., „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3.
  System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1.
  Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, współautor Krystian Markiewicz, HJRL. 2020, iss. 3, s. 1-33, https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-020-00146-y
  System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1, s. 68–80.
  Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Cz. 2, Władza sądzenia a interes prawny, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 4, s. 5–22.
  Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilny. Cz. 1, W poszukiwaniu pojęcia interesu, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 3, s. 20–55.
  Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Komentarz do art. 1096–1217, red. Andrzej Marciniak, współautorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz, Warszawa 2020.
  Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski; współautorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin, stan prawny na 7.11.2019 r., Warszawa 2020.
  Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 1, redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski; współautorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin, stan prawny na 7 listopada 2019 r., Warszawa 2020.
  Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy, „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2, s. 258–272.
  Notatka ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Muszyna, 21–22.09.2019 r., „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 4, s. 557–559.
  Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, redakcja naukowa: Paweł Grzegorczyk, Marcin Walasik, Feliks Zedler, współautorzy: Joanna Derlatka, Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Andrzej Jakubecki, Andrzej Jarocha, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Joanna Misztal-Konecka, Vytautas Nekrošius, Robert Obrębski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2019, s. 490–620.
  Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest, „Access Justice East. Eur.” 2019, vol. 2, iss. 2, s. 53–85.

  Publications (2016–2018)
  1. Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości: rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associaęao Sindical dos Juízes Portugueses*, „Iustitia” 2018, nr 2, s. 61–76.
  2. Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [in:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018, s. 177–210.
  3. Judicial independence as part of the “court of law” concept versus the Law on the organisation of common courts amended in 2015–2018, [in:] Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, s. 83–115.
  4. Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu?, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 267–275.
  5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji [in:] Mediacja: teoria, normy, praktyka, współautor: Radosław Flejszar, Warszawa 2017, s. 125–162.
  6. Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawalnych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] Ius est a iustitia appellatum: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 609–622.
  7. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Wrocław, 19.09.2015 r. „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 2, s. 184–185.
  8. Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 393–406.
  9. Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, „Iustitia” 2016, nr 4, s. 198–203.
  10. Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym [in:] Sine ira et studio: Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 70–100.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Paweł Grzegorczyk

  dr hab. Paweł Grzegorczyk, professor at the Adam Mickiewicz University in Poznan
  ORCID 0000-0002-2495-4031
  Scientific affiliation: Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration
  Judge of the Supreme Court, deputy editor-in-chief of the journal "Polski Proces Cywilny".
  He obtained a PhD degree in legal sciences in 2005 on the basis of the PhD dissertation entitled "National Jurisdiction in the Trial in Cases of Industrial Property Law". In 2010, obtained a postdoctoral degree in legal sciences, specializing in civil proceedings; postdoctoral dissertation entitled: “State Immunity in Civil Proceedings” (reviewers: Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prof. dr hab. Feliks Zedler, Prof. UW dr hab. Marek Zubik).
  As of 2014, professor in the Civil Procedure Department at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan, and as of 2017, judge of the Supreme Court, adjudicating in the Civil Chamber.
  In the years 2007–2015, member of numerous work teams of the Civil Law Codification Commission of the Minister of Justice. In 2015, appointed a member of the Civil Law Codification Commission. In the years 2013–2015, member of a team for systemic solutions in the field of methods of conciliatory settlement of economic claims, facilitating the performance of business operations, of the Ministry of Economy. As of 2015, member of the International Association of Procedural Law.
  The main fields and areas of interest and scientific research include the following: civil procedure (the trial and executive proceedings), European and international civil procedural law and comparative studies of civil procedural law.
  Major scientific achievements:
  1) the first prize in the XLI national competition held by "Państwo i Prawo" for the best PhD and postdoctoral dissertation – the best PhD dissertation (2006);
  2) candidate of the Board of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University for the award of the Minister of Science and Higher Education for outstanding scientific achievements (2012);
  3) the first prize in the competition held by LexisNexis Polska publishing house for a law book most useful to the judiciary (upon the motion of Attorney General of the Treasury) (2012);
  4) the first prize in the XLVIII competition held by "Państwo i Prawo" for the best PhD and postdoctoral dissertation – the best postdoctoral dissertation (2013);
  5) twice the first degree award of the Adam Mickiewicz University Provost for scientific achievements (2006 and 2012);
  6) multiple awards of the Adam Mickiewicz University Provost for organizational activity for the university.
  Author of over 100 publications in the field of civil proceedings, including European and international civil procedural law.
  List of publications (2016-2018)
  1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446.
  2. Kierunki zmian egzekucji sądowej, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, Sopot 2017, ss. 186.
  3. Komentarz do art. 45, 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP [in:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016 (współautor K. Weitz).
  4. Komentarz do art. 176 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Komentarz. Tom II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  5. Wykonywanie w Polsce orzeczeń pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej objętych reżimem automatycznej wykonalności [in:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, ss. 137–162.
  6. Komentarz do art. 8, 61–63, 633–666, 68–71, 173–183; aktualizacja komentarza do art. 7, 55–60, 67, 631, 632, [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
  7. Komentarz do art. 6 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016 (współautor K. Weitz).
  8. Komentarz do art. 363–366 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
  9. Komentarz do art. 11442 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017.
  10. Komentarz do art. 11421–11427, art. 115313–115325 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017 (co-author K. Weitz).
  11. Wpływ umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 k.p.c.) na bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, „Monitor Prawniczy” 2016/3, s. 153–156.
  12. Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 407–432.
  13. Tytuł wykonawczy jako warunek zaliczenia na poczet ceny nabycia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości dłużnika (art. 968 k.p.c.), „Monitor Prawniczy” 2016, nr 15, s. 817–820.
  14. W kwestii dopuszczalności nadania klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką (art. 788 k.p.c.), „Monitor Prawniczy” 2016, nr 23.
  15. Merytoryczna obrona dłużnika przed egzekucją w europejskim prawie procesowym cywilnym [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 145–171.
  16. Niedopuszczalność odrzucenia pozwu z powodu uznania się przez organ administracji publicznej za niewłaściwy (art. 1991 KPC), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 3, s. 149–153.
  17. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie [in:] Ius est iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1029–1047.
  18. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Dauer eines Berichtsverfahrens. Rechtslage in Polen [in:] G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy (red.), Das Problem der Überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen 2017, s. 48–62.
  19. Postępowanie grupowe po reformie [in:] A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa 2017, s. 97–117.
  20. O skutkach wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne spółki jawnej wobec tytułu wykonawczego wydanego przeciwko jej wspólnikom (art. 7781 k.p.c.) [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 361–371 (co-author K. Markiewicz).
  21. O sędzim Jacku Gudowskim (in:) Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7–14 (co-authors: T. Ereciński, K. Weitz).
  22. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [in:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Krystian Markiewicz

  dr hab. Krystian Markiewicz, associate professor of the University of Silesia
  ORCID 0000-0002-7707-832X
  Affiliation: Faculty of Law and Administration, University of Silesia
  He specializes in the field of civil law and civil proceedings; postdoctoral degree in legal sciences; associate professor of the University of Silesia; as of 2016 - president of the Association of Polish Judges "Iustitia".
  In 2000, he graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia. In 2006, at the same faculty and on the basis of the dissertation entitled “The Procedure for Submitting the Object of the Performance to a Court Deposit”, he was awarded a PhD degree in legal sciences, whereas in 2014 – on the basis of academic achievement and the dissertation entitled ”Rules of Adjudication in Non-Litigious Proceedings” – a postdoctoral degree in legal sciences. Associate professor at the University of Silesia, employed in the Department of Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration.
  As a judge, he adjudicated in the Regional Court in Katowice. At present, a judge of the District Court in Katowice. In 2009, appointed the President of the Silesian Branch of the Association of Polish Judges "Iustitia", whereas in 2016 – the President of the Association of Polish Judges "Iustitia", elected for a three-year term.
  In 2017, appointed a member of the Programme Board of the Archive of Wiktor Osiatynski. In 2017, joined the Social Codification Commission. In the same year, he was also awarded the Medal of Merit to Justice - Bene Merentibus Iustitiae.
  Member of the Social Codification Commission.
  Publications (2016-2018)
  1. Komentarz do art. 316–332 [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 1346–1445.
  2. Komentarz do art. 39822–39823 oraz 692–69322 [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 196–224, 1165–1199.
  3. Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym, „Polski PC 2016, nr 3, s. 461–476.
  4. Uzasadnienie orzeczeń sądów II instancji [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 341–362.
  5. Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji, cz. I (co-author: I. Wolwiak), „Monitor Prawniczy” 2017/10, s. 523–530.
  6. Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji, cz. II (co-author: I. Wolwiak), „Monitor Prawniczy” 2017/11, s. 572–579.
  7. Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie [in:] Ius est a iustitia appellattum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. nauk. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 331–346.
  8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., III CZP 6/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017/7–8, s. 131–140.
  9. Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (wybrane zagadnienia) [in:] Honeste procedere: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa 2017, s. 329–345.
  10. The battle for free courts in Poland in the years 2015–2018 [w:] Judicial management vs independence of judiciary, eds. H. Gajda-Roszczynialska, D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • dr Andrzej Olaś

  Dr Andrzej Olaś
  ORCID 0000-0002-2295-8645
  Affiliation: Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration
  PhD degree in legal sciences; assistant professor at the Civil Procedure Department of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (WPiA UJ). Solicitor practising within his own, individual law firm.
  His main areas and fields of interest include civil procedural law, with particular emphasis on the most basic issues of civil procedural law, commercial arbitration, defendant's means of defence in the trial and comparative procedural law.
  As part of his didactic work at the Jagiellonian University, dr Andrzej Olaś conducts classes in civil proceedings, workshops on formulating pleadings in civil proceedings, a specialisation lecture in English on arbitration ("Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration ").
  As of 2018, co-supervisor of the Students’ Scientific Association for Civil Proceedings TBSP UJ.
  In the years 2016–2017, as an assistant professor at the Institute of Political Sciences of the Pedagogical University in Cracow, he lectured and conducted classes in the following subjects: elements of civil proceedings, commercial and bankruptcy law, selected issues of commercial law, public economic law, institutions of supervision and state control.
  He obtained a PhD degree in legal sciences in the year 2015 on the basis of the PhD dissertation entitled "Quashing of the Civil Proceedings", written under the scientific supervision of prof. dr hab. Sławomir Cieślak. The dissertation was awarded by the Faculty Board of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
  He graduated with honours from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2010, on the basis of the master's thesis entitled "Submission to Arbitration", written under the scientific supervision of dr hab. Andrzej Oklejak prof. UJ in the Civil Procedure Department at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
  A graduate of the School of American Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, as well as The Catholic University of America Columbus School of Law (2008).
  Participant of the 17th edition of the international arbitration competition The Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Competition (representing the Jagiellonian University at the written stage of the competition in 2009).
  Author of several dozen scientific publications in the field of civil proceedings.
  Member of the Academic Society of the Allerhand Institute in Cracow.
  In addition to his scientific activity and solicitor’s practice, Dr. Andrzej Olaś also conducts trainings in civil procedural law for professional self-governments, institutions and business entities.
  List of scientific publications (2013–2019):
  Monographs:
  Umorzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016

  Commentaries:
  Komentarz do art. 182 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 397–405.
  Komentarz do art. 332 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 758–762.
  Komentarz do art. 355 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 790–814.
  Komentarz do art. 499 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 1250–1278.
  Komentarz do art. 505 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 1278–1289.
  Komentarz do art. 840 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, Warszawa 2019, s. 1567–1600.
  Research papers, glosses, chapters in composite works:
  Zakres uprawnienia do zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym w ujęciu podmiotowym, „Polski Proces Cywilny” 2019/4, s. 431–470.
  O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka [in:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek, Rzeszów 2018, s. 356–380.
  Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, „Polski Proces Cywilny” 2018/4, s. 482–495.
  Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure [in:] Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, red. I. Ìzarova, R. Flejszar, R. Hanik-Pospolìtak, Kijów 2018, s. 100–119.
  Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów" [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 485–496.
  Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law, “Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2018, s. 391–414 (co-author K. Moras-Olaś).
  Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym [in:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2018, s. 785–814.
  Dopuszczalność zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle projektu Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r., „Polski Proces Cywilny” 2018/2, s. 143–179.
  Wierzytelności sporne a podstawa ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – problemy nierozwiązane [in:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, red. I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2018, s. 219–247.
  Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii (41069/12), „Kwartalnik ADR” 2018/1, s. 25–43.
  Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu, „Kwartalnik ADR” 2017/4, s. 55–75.
  The principle of Iura Novit Arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?, [in:] Experientia Docet. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1207–1227.
  Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu? [in:] Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 198–242.
  W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017/7, s. 29–42.
  Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi [in:] Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 396–421.
  May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws, “The Journal of International Arbitration” 2017/2, s. 169–206.
  Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017/1(25), s. 4–22.
  Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, „Palestra” 2016/11, s. 46–55.
  The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses, “Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2016, s. 447–460 (co-author K. Moras-Olaś).
  Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa, „Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja” 2016/3, s. 31–57;
  „Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [in:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223–252.
  Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, „Polski Proces Cywilny” 2016/2, s. 330–342.
  Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2016/7, s. 349–356.
  Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I, „Monitor Prawniczy”2016/6, s. 294–300.
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015/11, poz. 105, s. 1560), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016/1, s. 47–64.
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015/7, s. 40–54.
  Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?, „Polski Proces Cywilny” 2015/2, s. 236–246.
  Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda [in:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675–690.
  Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe, „Polski Proces Cywilny” 2014/1, s. 61–91.
  Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013/88, s. 209–226.

  Reviews of research papers:
  Review of Łukasz Błaszczak’s book „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017, „Polski Proces Cywilny” 2018/1, s. 101–113.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Marcin Walasik

  dr hab. Marcin Walasik, associate professor of the Adam Mickiewicz University in Poznan
  ORCID 0000-0001-9750-2936
  Affiliation: Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration
  In the years 1996–2001, studied at the Adam Mickiewicz University in Poznan at the Faculty of Law and Administration; in the years 2001-2004, completed judicial training at the District Court of Poznan, while in the years 2002–2007 - PhD studies at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan. In 2007, obtained a PhD degree in legal sciences, afterwards, in the years 2008–2018, employed as an assistant professor at this university. In 2014 he obtained a postdoctoral degree in legal sciences, and since 2018 he has been an associate professor at the Adam Mickiewicz University in Poznan. As of 2010, he has also lectured at Polish-German law studies at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder).
  In the years 2001–2004 –a trainee judge, as of 2008 – an assistant judge and as of 2008 – a district court judge. As of 2018, he has been a civil and enforcement inspector.
  In 2015 he was awarded the second prize in the 50th Competition held by "Państwo i Prawo" for the best postdoctoral dissertation in the field of legal sciences for the monograph "Analogy in Civil Procedural Law" (Warsaw 2013); in 2015 - a special prize of the 6th edition of a competition run jointly by Wolters Kluwer Polska and the Editorial Board of “Przegląd Sądowy” for a "Law Book, Most Useful in Judicial Practice Issued in 2013" for the monograph "Analogy in Civil Procedural Law" (Warsaw 2013); while in 2001 he was awarded the Sapere aude Medal of the Adam Mickiewicz University in Poznan for outstanding academic achievement and outstanding participation in the life of the University.
  In the years 2013–2015, member of the problem team of the Civil Law Codification Commission for the implementation of Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and the European Council of July 4th, 2012; in the years 2011–2015 - a member of the problem team of the Civil Law Codification Commission for Enforcement; in the years 2011–2015 - member of the problem team of the Civil Law Codification Commission for Civil Procedure; as of 2010 - member of the Editorial Committee of the quarterly “Polski Proces Cywilny”; and as of 2008 - member of the Scientific Society of Civil Processualists.
  List of publications (2016-2018)
  1. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego kilku współuczestników formalnych, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 7, s. 366–371.
  2. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 1, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 5, s. 5–47.
  3. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 2, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 6, s. 5–28.
  4. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym na tle prawa krajowego [in:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, s. 211–247.
  5. Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 524–538.
  6. System(y) gromadzenia materiału w postępowaniu nieprocesowym [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 636–655.
  7. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia, w: System prawa procesowego cywilnego, red. T. Ereciński, t. V, Postępowanie zabezpieczające, red. A. Jakubecki, Warszawa 2016, s. 237–328; s. s. 338–399; s. 432–493; s. 494–754, s. 755–824.
  8. Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 522–534.
  9. Notarialny tytuł egzekucyjny a małżeńskie stosunki majątkowe [in:] Notarialne tytuły egzekucyjne, red. A. Marciniak, Warszawa 2017, s. 107–132.
  10. Intertemporal solutions in law of civil procedure [in:] The intertemporal problems – polish legal perspective, red. J. Mikołajewicz, A. Godek, W. Szafrański, Poznań 2017, s. 61–85.
  11. Kierunki zmian egzekucji sądowej, Sopot 2017, ss. 186, redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk.
  12. Związanie wierzyciela umową dłużnika o wyłączenie prawa do żądania zniesienia współwłasności. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14.09.2016 r., III CZP 36/16, „Polski Proces Cywilny” 2018, nr 2, s. 247–263.
  13. Regulacje intertemporalne w nowych ustawach komorniczych, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, Sopot 2018, s. 23–47.
  14. Konstytucyjna koncepcja sądowego wymiaru sprawiedliwości [in:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 835–865.
  15. Integracja postępowania zabezpieczającego z postępowaniem nieprocesowym [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 571–582.
  16. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Warszawa 2019, ss. 647; redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk, F. Zedler.
  17. Spory o ustalenie nieistnienia prawa objętego planem podziału [in:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 425–470.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Karol Weitz

  prof. dr hab. Karol Weitz
  ORCID 0000-0003-0408-5374
  Professor of the University of Warsaw, Supreme Court Judge
  In the years 1993–1998 he studied law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (WPiA UW) and completed the studies with honours with the “very good” overall result, while in the years 1998–2001 – he participated in a PhD programme in the field of legal sciences at the Civil Law Institute of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, where he defended his PhD dissertation entitled: “Proceedings Concerning the Ascertainment of the Possibility of Enforcing Judgments in Accordance with the Lugano Convention" (supervisor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, reviewers: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Rajski). Afterwards, in the years 1998–2002, he successfully completed solicitor’s training in the District Chamber of Legal Advisors in Olsztyn with the overall “very good” result and was consequently awarded the title of legal advisor.
  In 2006 he obtained a postdoctoral degree in legal sciences (specialization: civil proceedings) on the basis of the dissertation: "National Jurisdiction in Civil Proceedings", the reviewers of which were: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Henryk Mądrzak and prof. UJ dr hab. Andrzej Oklejak. In 2012 he was awarded the academic title of professor of legal sciences.
  In the years 1996–2001, he worked as a lawyer for one of the law firms, and afterwards, in the years 2001–2008, he performed the function of assistant professor at the Department of Civil Procedure of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. As of 2005, member of the Office of Studies and Analyses of the Supreme Court delegated to the Civil Chamber. In the years 2008–2016, Deputy Director of the Civil Law Institute at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. In the years 2008–2012, associate professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, and as of 2012, professor at the Faculty of Law and Administration of` the University of Warsaw, where since 2017 he has headed the Department of Civil Procedure. As of 2014, judge at the Civil Chamber of the Supreme Court.
  Prof. dr hab. Karol Weitz's main interest area is the law of civil proceedings, with particular emphasis placed on international and European procedural law, comparative civil procedural law, as well as arbitration. For over a dozen years - as an academic lecturer - he has conducted classes on the fourth and fifth year of studies in general civil procedure and international or European civil procedural law. He has also conducted classes at numerous post-graduate studies for judges in the field of European civil procedural law, as well as trainings for representatives of the legal profession.
  Author of over 220 scientific publications (including 20 in foreign languages) in the field of broadly understood civil proceedings, including monographs, commentaries on the Code of Civil Procedure, articles and chapters in collective studies. Among the general issues of civil proceedings, he mainly deals with those of concentration of evidence, default judgment, petition for the revival of proceedings and the legal nature of the written arbitration agreement.
  Supervisor of seven PhD dissertations and over a hundred master’s theses. Reviewer in numerous (jointly/in total) PhD, habilitation and professorship programmes / processes.
  Prof. dr hab. Karol Weitz’s wide range of scientific interests also covers the issues of Europeanisation and constitutionalisation of the national law of civil proceedings, civil trial rules, action to establish and secondary intervention in civil proceedings. He has participated in the implementation of two European research projects in the field of judicial cooperation in civil cases financed with European Union funds (Prof. Miklos Kengyel’s research group at the University of Pécs, Hungary, and a consortium led by Prof. Burkhard Hess from the Max Planck Institute in Luxembourg).
  For several years now, member of the International Association of Procedural Law (IAPL) and Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. For a number of years he has actively participated in conferences held and organized by those associations, as well as the Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (Vienna, Kyoto, Salvador da Bahia, Gandia, Tübingen, Regensburg, Osnabrück, Buenos Aires, Freiburg im Breisgau, Luxembourg, Hanover, Basel).
  In the years 2010–2014, member of the Legislative Council of the Prime Minister of the Republic of Poland, whereas in the years 2011–2015 – of the Civil Law Codification Commission of the Polish Minister of Justice.
  List of publications (2016-2018)
  1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446 (redakcja z T. Erecińskim i P. Grzegorczykiem).
  2. Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, ss. 272 (redakcja z P. Rylskim i T. Zembrzuskim).
  3. Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 656–682 (przedruk – „Przegląd Sądowy” 2018, nr 7–8, s. 7–36).
  4. Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego, in: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 1056–1073.
  5. Skutki zawisłości sprawy przed sądem państwa trzeciego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017, s. 242–261.
  6. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym, in: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1243–1270 (co-author P. Rylski).
  7. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 44/2001 i nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 3, s. 649–765 (co-authors M. Pilich i P. Rylski).
  8. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 896/2006, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 4, s. 913–994.
  9. Znaczenie woli stron dla ustanowienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 4, s. 529–551.
  10. Związek sprawy zawisłej przed sądem państwa trzeciego ze sprawą zawisłą przed sądem państwa członkowskiego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia [in:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 755–772.
  11. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43 (współautor z P. Rylskim).
  12. Skutek interwencyjny wyroku w procesie cywilnym [in:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 209–235.
  13. Uchylenie skutku interwencyjnego wyroku w procesie cywilnym [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 211–222.
  14. Postępowanie cywilne, J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, Warszawa 2016, ss. 688 (co-author and author of the overall update).
  15. Recenzja książki H.-J. Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015, s. LXXXIX+1275, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 1, s. 162–183.
  16. O sędzim Jacku Gudowskim [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7-14 (co-authors T. Ereciński and P. Grzegorczyk).
  17. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [in:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.
  18. Jubileusz 45-lecia służby sędziowskiej Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 285–290 (co-author P. Grzegorczyk).

  Czytaj więcej
 • dr Bartosz Wołodkiewicz

  Dr Bartosz Wołodkiewicz
  ORCID 0000-0002-3571-4615
  Affiliation: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
  PhD degree in legal sciences; Assistant Professor in the Department of Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (WPiA UW); member of the Studies and Analyses Office of the Supreme Court; legal advisor. Scholarship holder of Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law in Luxembourg.
  The main area of scientific interest covers the law of civil procedure, with particular emphasis placed on international and European procedural law and comparative civil procedural law.
  Publications (2018-2020)
  Monographs:
  Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, Warszawa 2020.
  Scientific articles, glosses, chapters in collective publications:
  Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2019/2, s. 153–173.
  Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji, „Przegląd Sądowy” 2019/3, s. 100–113.
  Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Monitor Prawniczy” 2019/11, s. 615–618.
  Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, „Monitor Prawniczy” 2019/15, s. 839–841.
  Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/3, s. 705–800 (co-authors: Karol Weitz, Piotr Rylski).
  Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 1896/2006, nr 861/2007, nr 650/2012, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/4, s. 941–1014 (co-authors: Karol Weitz, Piotr Rylski).
  Europäische Einlassungszuständigkeit und nationales Verfahrensrecht, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts“ 2018/1, s. 107–111 (co-author F. Koechel).
  Commentaries:
  Komentarz do art. 200 k.p.c. [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.
  Komentarz do art. 202 k.p.c. [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Piotr Rylski

  dr hab. Piotr Rylski
  ORCID 0000-0002-5399-1624
  Affiliation: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
  Postdoctoral degree in legal sciences; assistant professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (WPiA UW), member of the Studies and Analyses Office of the Supreme Court, legal advisor.
  The wide range of scientific interests covers the issues of civil and constitutional procedural law, as well as the practice of the distribution of justice, with particular emphasis placed on the practical aspects of applying civil procedural law and comparative procedural law.
  As part of his didactic work at the University of Warsaw, dr hab. Piotr Rylski conducts classes in civil proceedings, specialization lectures on non-litigious proceedings and European civil proceedings, as well as a lecture for foreign students entitled “Introduction to Polish Civil Procedure”. As of 2018, supervisor of the "Legal Workshops" Students’ Scientific Association at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.
  Member of the Editorial Board of the Polish Private Law website (http://polishprivatelaw.pl), responsible for the section on civil proceedings.
  He cooperates closely with the National School of Judiciary and Public Prosecutor's Office, running trainings and workshops for common court judges on civil proceedings.
  Lecturer of the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw, where he conducts classes in international civil procedure and international trade.
  In the years 2011–2015, member of the problem team of the Civil Law Codification Commission appointed for civil proceedings.
  As of 2018, member of the Henri Capitant Association of Friends of the French Legal Culture (L’ Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).
  In 2018, obtained a postdoctoral degree in legal sciences on the basis of the postdoctoral dissertation entitled "Participant in Non-Litigious Proceedings - Construction Issues". By the resolution of the Faculty Board of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the dissertation was considered outstanding.
  In 2008, obtained a PhD degree in legal sciences awarded by the Scientific Board of the Institute of Civil Law of the University of Warsaw on the basis of the PhD dissertation entitled "Ex Officio Action of the Court in Determining the Actual Basis for a Civil Settlement" written under the scientific supervision of prof. dr hab. Tadeusz Ereciński. Reviewers of the dissertation were prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (University of Warsaw) and prof. dr hab. Andrzej Marciniak (University of Lodz).
  In 2005, obtained a master's degree in legal sciences at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (studied in the years 2000–2005 and completed the studies with distinction).
  In 2006, obtained a diploma of introduction to French and European law (Certificat d’Introduction au Droit Francais et Européen) issued by the Faculty of Law and Social Sciences of the University of Poitiers.
  In the years 2005–2008, completed judicial training at the District Court in Warsaw, and in 2008, passed the judicial exam at the Court of Appeal in Warsaw with the “very good” overall grade and result.
  In 2010, awarded the title of legal advisor at the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw.
  Research projects:
  2006 – co-author: prof. dr hab. Karol Weitz, national report "European Civil Procedure: Study JLS / C4 / 2005/03 - Evaluation of Application of Regulation 44/2001 National Report - Poland" ordered by the European Commission with the aim of drafting the assumptions for the amendment of the Brussels I Regulation.
  2008–2013 - scientific secretary and co-author of the Ministry of Science and Higher Education’s own research project entitled "European Civil Law and Conflict of Laws" ed. prof. dr hab. Karol Weitz; grant number NN 110 019638.
  Foreign scholarships, research internships and law schools:
  September 2004 - research internship at the University of Caen (France);
  March-July 2007 - research scholarship at the Faculty of Law of the University of Geneva (Université de Genève).
  July 2014 - clerk and participant of the Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law held by the Max Planck Institute Luxemburg and the International Association of Procedural Law (Luxemburg).
  May 2018 - lecturer in civil proceedings as part of the Polish Law School at the University of Taras Shevchenko in Kiev.
  List of scientific publications (2016-2018):
  1. Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2017, ss. 439.
  2. Przerwa biegu terminu do umorzenia zawieszonego postępowania z art. 182 § 1 k.p.c. a skuteczność wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, „Palestra” 2016, nr 3, s. 88-92.
  3. Sposób doręczenia pisma zawierającego rozszerzenie powództwa między zawodowymi pełnomocnikami, „Palestra” 2016, nr 7–8, s. 167–171.
  4. Uwzględnianie przez sąd wieczystoksięgowy faktów znanych urzędowo jako przeszkody do dokonania wpisu, „Palestra” 2016, nr 10, s. 121–125.
  5. Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym – zagadnienia podstawowe, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 491–505.
  6. O większą autonomię postępowania nieprocesowego (uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego) [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 507–523.
  7. Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. Michał Tomalak, Warszawa 2017, s. 474–496.
  8. Legitymacja osoby, której dotyczy wniosek do żądania ubezwłasnowolnienia samej siebie [in:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 451–462.
  9. Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, t. CIX, s. 97–111.
  10. Wpływ idei naukowych Eugeniusza Waśkowskiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego, „Studia Iuridica” 2017, t. 70, s. 201–217.
  11. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym (co-author – K. Weitz) [in:] Experientia docet. Ksiega Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1243–1270.
  12. Właściwość miejscowa sądu w sprawach o zasądzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 139–150.
  13. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), współautor – K. Weitz, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43.
  14. Współuczestnictwo procesowe współwłaścicieli w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.) [in:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 167–187.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.