Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • dr hab. Piotr Rylski

  dr hab. Piotr Rylski
  ORCID 0000-0002-5399-1624
  Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.
  Interesuje się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób jego zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Karol Weitz

  prof. dr hab. Karol Weitz
  ORCID 0000-0003-0408-5374
  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Sędzia Sądu Najwyższego

  W latach 1993–1998 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), zakończone z wyróżnieniem z wynikiem bardzo dobrym, natomiast w okresie 1998–2001 – studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW w Warszawie, zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt: „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności według konwencji z Lugano” (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Rajski). Następnie w latach 1998–2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną uzyskaniem tytułu radcy prawnego z wynikiem bardzo dobrym.
  W 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy: „Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym”, której recenzentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Henryk Mądrzak oraz prof. UJ dr hab. Andrzej Oklejak.
  W 2012 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Paweł Grzegorczyk

  dr hab. Paweł Grzegorczyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID 0000-0002-2495-4031
  Afiliacja naukowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

  Jest sędzią Sądu Najwyższego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Polski Proces Cywilny”.
  Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”. W 2010 r. uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych, specjalność: postępowanie cywilne; temat rozprawy: Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym (recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Feliks Zedler, prof. UW dr hab. Marek Zubik).
  Od 2014 r. jest zatrudniony jako profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2017 r. jest także sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Cywilnej.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Krystian Markiewicz

  dr hab. Krystian Markiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
  ORCID 0000-0002-7707-832X
  Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

  Specjalista w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, od 2016 r. – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

  W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Na tym samym wydziale w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2014 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.

  Czytaj więcej
 • dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska

  dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska
  ORCID 0000-0001-8245-9023
  Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

  Doktor nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne (tytuł rozprawy doktorskiej „Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym”).
  Jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Od 2011 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, gdzie orzeka w wydziale cywilnym.
  Jest także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Marcin Walasik

  dr hab. Marcin Walasik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID 0000-0001-9750-2936
  Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

  W latach 1996–2001 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji; od 2001 r. do 2004 r. odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, natomiast w latach 2002–2007 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, następnie w latach 2008–2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na tej uczelni. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Od 2010 r. wykłada także na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  Czytaj więcej
 • dr Andrzej Olaś

  Dr Andrzej Olaś
  ORCID 0000-0002-2295-8645
  Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ). Adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

  Czytaj więcej
 • dr Bartosz Wołodkiewicz

  Dr Bartosz Wołodkiewicz
  ORCID 0000-0002-3571-4615
  Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW); członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.