Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Adam Bącal

  Adam Bącal
  Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Wykaz publikacji:
  Publikacje książkowe:
  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (i kolejne wydania – aktualizacje 2010, 2011, 2012, 2013)
  Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, red. nauk. D. Dominik-Ogińska, red. nauk. Adam Zalasiński, Warszawa 2015

  Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:
  A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11

  Czytaj więcej
 • Sylwester Marciniak

  Sylwester Marciniak

  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w wydziale cywilnym i ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, a następnie w wydziale cywilno-odwoławczym sądu okręgowego. Od 1998 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, początkowo orzekał w sprawach z zakresu podatków dochodowych i egzekucji administracyjnej, a od 2007 r. w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  W latach 1994-1998 członek prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2014 r. zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
  Dysponuje bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie prawa i postępowania cywilnego, zwłaszcza nieprocesowego i egzekucyjnego. Nadto prawa nieruchomości i ksiąg wieczystych. Sędzia sprawozdawca w sprawach dotyczących pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości i uchwał składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uczestniczył w wydaniu kilku tysięcy orzeczeń w sprawach podatkowych i sporządzeniu ich uzasadnień.
  Od szeregu lat ceniony wykładowca na szkoleniach dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz pracowników administracji skarbowej.
  Nadto członek i przewodniczący zespołu opracowującego pytania i zadania na aplikacje i egzaminy prawnicze oraz członek komisji egzaminacyjnych. Poza tym członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Wybrane publikacje:
  S. Marciniak, Uwagi do zmian w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
  S. Marciniak, Termin wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2010/6
  S. Marciniak, Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych (art. 116 ordynacji podatkowej), „Przegląd Podatkowy” 2009/12
  S. Marciniak, Pięć lat funkcjonowania sądu odwoławczego w sprawach zobowiązań podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2009/6

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Militz

  Małgorzata Militz
  Doradca podatkowy, ekspert z zakresu VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT, jak i postępowaniach podatkowych (reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi). Pełnomocnik w sprawach VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki VAT, wielu artykułów w profesjonalnej prasie podatkowej. Ceniony wykładowca z zakresu VAT. Od 2014 r. współpracuje z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych GWW. Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego.

  W 2017 r. w Rankingu Gazety Prawnej, w kategorii „doradca podatkowy z zakresu VAT” zajęła 2. miejsce, w 2018 r. – w tej samej kategorii – 3. miejsce. W rankingu prestiżowego magazynu „International Tax Review" tytuł lidera w kategorii „Women in Tax Leadres 2017” oraz „Indirect Tax Leaders 2017”.
  Wykaz publikacji:
  Publikacje książkowe:
  VAT. Wybór orzecznictwa, red. nauk. M. Militz, Warszawa 2015
  M. Militz [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, D. Dominik- Oginska, A. Zalasiński, Warszawa 2015
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2012 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (i kolejne wydania – aktualizacje 2010, 2011, 2012, 2013)
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, VAT w interpretacjach organów podatkowych, Warszawa 2010
  Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:
  M. Militz, Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty, „Przegląd Podatkowy” 2018/7
  M. Militz, Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, „Przegląd Podatkowy” 2018/3
  M. Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?, „Przegląd Podatkowy” 2017/7
  M. Militz, Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT – rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
  M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016/10
  M. Militz, Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej – rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło..., „Przegląd Podatkowy” 2016/7
  M. Militz, Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi – krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos, „Przegląd Podatkowy” 2015/2
  M. Militz, Glosa do wyroku TS z dnia 16 kwietnia 2015 r., C-42/14, „Przegląd Podatkowy” 2015/6
  M. Militz, Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw, „Przegląd Podatkowy” 2014/8
  M. Militz, Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT – ułatwienia czy utrudnienia?, „Przegląd Podatkowy” 2014/2
  M. Militz, Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?, „Przegląd Podatkowy” 2014/1
  M. Militz, Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide – analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość", „Przegląd Podatkowy” 2013/8
  M. Militz, Wyłączenie z definicji podatnika czynności wykonywanych osobiście, „Przegląd Podatkowy” 2013/10
  M. Militz, Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, „Przegląd Podatkowy” 2013/1
  M. Militz, Procedura marży tylko dla sprzedaży samochodów osobowych zakupionych z legalnym zwolnieniem z VAT, „Przegląd Podatkowy” 2012/9
  M. Militz, Programy lojalnościowe na gruncie przepisów o VAT – model unijny i model krajowy, „Przegląd Podatkowy” 2012/3
  M. Militz, Premie pieniężne rabatem, „Przegląd Podatkowy” 2012/8
  M. Militz, Zawiłości refakturowania usług, „Przegląd Podatkowy” 2012/2
  M. Militz, Niekończąca się historia z odliczaniem VAT od nabycia (najmu) samochodu i paliwa do jego napędu, „Przegląd Podatkowy” 2011/6
  M. Militz, G. Mularczyk, Nowe zasady wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur VAT, „Przegląd Podatkowy” 2011/2
  M. Militz, VAT od importu usługi zakupionej od podmiotu z raju podatkowego – podatkiem do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2011/1
  M. Militz, Opodatkowanie VAT zaliczek w obrocie krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych, „Przegląd Podatkowy” 2011/4
  P. Gruza, Z. Makowski, M. Militz, Z. Modzelewski, G. Mularczyk, C. Pieńkosz, I. Sawicka, VAT. Nowe regulacje – nowe wątpliwości, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
  M. Militz, Bony towarowe dla pracowników, „Przegląd Podatkowy”2010/11
  M. Militz, Nowatorskie poglądy sądów administracyjnych w kwestii wystawiania i przechowywania faktur, „Przegląd Podatkowy” 2010/3
  M. Militz, Faktura przesłana do odbiorcy faksem lub e-mailem a prawo do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2010/7
  Z. Makowski, M. Militz, Zwrot VAT dla podatników nieposiadających siedziby w państwie zwrotu, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
  D. Dominik, M. Militz, Opodatkowanie WDT – przykład formalnej teorii dowodu w polskim prawie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
  M. Militz, Prawnicy a VAT – istotne orzeczenia sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
  M. Militz, Kto w 2010 roku może zrezygnować z opodatkowania VAT?, „Przegląd Podatkowy” 2010/2 M. Militz, Leasing i ubezpieczenie to jedno świadczenie. Glosa do uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10, „Przegląd Podatkowy” 2010/12
  M. Militz, Zakres temporalny kognicji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – wyrok w sprawie Elektrowni Pątnów II, „Przegląd Podatkowy” 2010/1
  M. Militz, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/11
  A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11
  D. Dominik, M. Militz, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na wykładnię polskich przepisów w zakresie podatków pośrednich, „Przegląd Podatkowy” 2009/10
  M. Militz, Dostawa towarów używanych – zwolnienia w podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/2
  M. Militz, Nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika VAT w polskich przepisach. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 marca 2009 r., I FPS 6/08, „Przegląd Podatkowy” 2009/8
  M. Militz, Świadczenia złożone w najnowszym orzecznictwie ETS, „Przegląd Podatkowy” 2008/9
  M. Militz, Zmiany w zakresie obniżania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług a zasady prawa wspólnotowego, „Przegląd Podatkowy” 2008/12
  M. Militz, Aport a korekta odliczeń. Aspekty wspólnotowe problemu, „Przegląd Podatkowy” 2008/11 M. Militz, Sprzedaż działek budowlanych z majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., I FPS 3/07, „Przegląd Podatkowy” 2008/2
  M. Militz, Vat od niezwróconego zadatku – kazuistyka czy zasady?, „Przegląd Podatkowy” 2007/11

  Czytaj więcej
 • Wojciech Morawski

  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  ORCID: 0000-0002-2396-9434

  Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył. Jest również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (wydawca: TNOiK Toruń) oraz jest członkiem kolegium redakcyjnego Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu Terytorialnego (wydawca: UMK), a także Przeglądu Podatkowego (wydawca: Wolters Kluwer Polska). Jest kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji podatkowych poświęconych orzecznictwu podatkowemu, tzw. Toruńskie Przeglądy Orzecznictwa Podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności wykładni prawa podatkowego, urzędowych interpretacji podatkowych i celnych, opodatkowania dochodu i podatków majątkowych, a także składek na ubezpieczenia społeczne. Współpracuje m. in. z uniwersytetami w Republice Czeskiej, gdzie odbywał staże naukowe, uczestniczył w procedurach dotyczących nadania tytułów i stopni naukowych: doktorskiej jako recenzent (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i o nadanie tytułu profesora (Uniwersytet Karola w Pradze).

  Wykaz publikacji:
  Publikacje książkowe (w tym rozdziały w książkach):

  W. Morawski, Tax rulings in Poland – the wealth or the crisis? [w:] European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Budapest, 2019,
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2018), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2018
  Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia w VAT i akcyzie, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności sytemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  T. Brzezicki, I. Fisz, W. Morawski, Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, Warszawa 2018
  W. Morawski, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w epoce "uszczelniania" prawa podatkowego i BEPS – czy posiadacz interpretacji może być jeszcze czegokolwiek pewien? [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. nauk. A. Franczak, red. nauk. A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018
  W. Morawski, The tax rulings; the conflict between the principle of legality and the principle of legitimate expectations [w:] Optimizing of organization and legal solutions concerning public revenue and expenditures in public interest, red. E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok Vilnius 2018
  W. Morawski, Nestabilita interpretace danoveho prava – je vzdy spatna pro podnikatele? ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Masaryk University Brno 2018
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
  W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2017
  W. Morawski, Urzędowe interpretacje podatkowe: o legendach orzeczniczych, które tylko nieraz okazują się prawdą [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. B. Kucia-Guściora, M. Munich i A. Zdunek, Lublin 2017
  W. Morawski, Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob), ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 583 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita, Brno 2017
  B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2017
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016
  W. Morawski, Świadomość, wola i działanie jednostki jako elementy kształtujące zakres podmiotowy długu celnego [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy: blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016
  W. Morawski, Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem – zásada efektivity kontrole souladu daňového práva s unijním právem, DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015, Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti, eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita Brno ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 549, Brno 2016

  Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:

  B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Company in Organization Under EU Parent-Subsidiary
  and Merger Directives, EC TAX REVIEW, 2020, n. 3, s. 133-136,
  W. Morawski, D. Czudek, Advance Tax Rulings in Poland – General or Individual?, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Terytorialnego” 2019/1
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku TS UE, „Przegląd Podatkowy” 2018/9
  W. Morawski, P. Banasik, A. Kałążny, Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych: wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2018/2
  B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, J. Pustuł, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
  W. Morawski, Wnioski wielowariantowe o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego – zakazane czy konieczne?, „Krytyka Prawa” 2017/9, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.14
  B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r. (I SA/Kr 573/16) i wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 r. (I SA/Wr 852/16) – szerokie pojmowanie procesów metalurgicznych na potrzeby zwolnienia z akcyzy, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/6
  B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. (III SA/Wa 3482/14) – sposób powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/5
  W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – zmiany od GAAR do KAS, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
  W. Morawski, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r. (II FSK 3215/16) – przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/2
  W. Morawski, Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r.: drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016/11
  W. Morawski, A. Nita, Wykorzystywanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Sądowy” 2016/6
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Nadpłata akcyzy: uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14 i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej, „Przegląd Podatkowy” 2016/3
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Siebrand i Paderborner Brauerei Haus Cramer, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016/1

  Czytaj więcej
 • Sławomir Krempa

  dr Sławomir Krempa
  Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Wykaz publikacji:
  Publikacje książkowe:
  S. Krempa [w:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  S. Krempa [w:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
  S. Krempa [w:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016

  Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:
  S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 2. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe „Przegląd Podatkowy” 2015/1
  S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 1. Metoda podstawowa, „Przegląd Podatkowy” 2014/12
  S. Krempa, M. Wróblewski, Kapitalizacja odsetek a obowiązek pobrania podatku zryczałtowanego przed 1 stycznia 2007 roku, „Przegląd Podatkowy” 2007/3
  S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2002/9
  S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2002/8

  Czytaj więcej
 • Krzysztof G. Szymański

  Doktor habilitowany, biegły rewident, doradca podatkowy. Specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego, handlowego i bilansowego. Autor ponad 140 pozycji książkowych, monografii i artykułów. Pracował na kierowniczych stanowiskach w czołowych, światowych firmach konsultingowych i kancelariach adwokackich; aktualnie jest prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego GLOBALTAX. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Taudul

  Andrzej Taudul
  Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Wykaz publikacji:
  A. Taudul, D. Widzyk, Czy można doradzać samemu sobie? Podsumowanie poglądów na temat dopuszczalnych form podatkowego podziału wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej jednocześnie funkcję członka zarządu i zewnętrznego doradcy spółki, „Przegląd Podatkowy” 2018/10
  M. Marecki, A. Taudul, Pakiety medyczne – czy to już koniec wątpliwości?, „Przegląd Podatkowy” 2012/1
  A. Taudul, Opodatkowanie pakietów medycznych, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
  A. Taudul, Opodatkowanie niektórych świadczeń pracowniczych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2008/4

  Czytaj więcej
 • Adam Bącal

  Adam Bącal
  Judge of the Supreme Administrative Court, Chairman of the First Department of the Finance Chamber. Author of numerous articles and publications in the field of goods and services tax and tax ordinance, co-author of a large number of book publications. Member of the International Association of Tax Judges (IATJ). Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.
  List of publications:
  Book publications:
  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (and subsequent issues – updates 2010, 2011, 2012, 2013)
  Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, red. nauk. D. Dominik-Ogińska, red. nauk. Adam Zalasiński, Warszawa 2015
  Publications in the reviewed scientific journal:
  A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11

  Czytaj więcej
 • Sławomir Krempa

  dr Sławomir Krempa
  PhD in Legal Sciences at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (in the field of mergers and acquisitions / takeovers). Licensed tax advisor. Partner in PwC's legal and tax advisory department. Author of a book and numerous articles on tax aspects of restructuring processes. Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.
  List of publications:
  Book publications:
  S. Krempa [in:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  S. Krempa [in:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
  S. Krempa [in:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016
  Publications in the reviewed scientific journal:
  S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 2. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe „Przegląd Podatkowy” 2015/1
  S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 1. Metoda podstawowa, „Przegląd Podatkowy” 2014/12
  S. Krempa, M. Wróblewski, Kapitalizacja odsetek a obowiązek pobrania podatku zryczałtowanego przed 1 stycznia 2007 roku, „Przegląd Podatkowy” 2007/3
  S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2002/9
  S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2002/8

  Czytaj więcej
 • Sylwester Marciniak

  Sylwester Marciniak
  graduate of the Faculty of Law of the Adam Mickiewicz University in Poznan, upon the completion of his judge training and passing the judicial exam, adjudicated in the Civil Department and Land Registry of the Regional Court, and then in the Civil Appeal Department of the District Court. As of 1998, judge of the Finance Chamber of the Supreme Administrative Court; initially adjudicated in cases of income tax and execution of administrative decisions, and as of 2007, in cases related to goods and services tax. Currently, Chairman of the Judicial Information Department of the Supreme Administrative Court.
  In the years 1994–1998, member of the Presidium of the National Council of the Judiciary, and as of 2014, Deputy Chairman of the National Electoral Commission.
  Characterized by extensive practical experience and expertise in the field of civil law and civil proceedings, in particular non-litigious and executive proceedings, and additionally, the law of real estate and real estate register. Judge-rapporteur in cases regarding questions referred for a preliminary ruling to the Court of Justice and resolutions of the composition of seven judges of the Supreme Administrative Court. He participated in issuing several thousand tax rulings and preparing their justifications. For a number of years, a valued lecturer at training courses dedicated to tax advisors, solicitors and legal advisors, as well as tax administration employees. Furthermore, member and chairman of the team developing questions and tasks for legal trainings and legal examinations, member of examination boards, member of the State Examination Board for Tax Advisory Services. Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.
  Chosen Publications:
  S. Marciniak, Uwagi do zmian w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
  S. Marciniak, Termin wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2010/6
  S. Marciniak, Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych (art. 116 ordynacji podatkowej), „Przegląd Podatkowy” 2009/12
  S. Marciniak, Pięć lat funkcjonowania sądu odwoławczego w sprawach zobowiązań podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2009/6

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Militz

  Małgorzata Militz
  Tax advisor, VAT expert, specializing in ongoing tax consultancy in the field of VAT, as well as tax proceedings (represents clients before tax authorities and administrative courts). Authorized Representative in VAT legal cases before the Court of Justice. Author of numerous books on VAT as well as numerous articles in professional tax press. A valued lecturer in the field of VAT. As of 2014, she has cooperated with one of the largest Polish law firms GWW. Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.
  In 2017, she was awarded the 2nd place in the “Gazeta Prawna” Ranking in the category 'Tax Advisor in the Field of VAT', in 2018 - in the same category – the 3rd position, and in the Ranking of the prestigious "International Tax Review" journal – the title of leader in the "Women in Tax Leaders 2017" and "Indirect Tax Leaders 2017" categories.
  List of publications:
  Book publications:
  VAT. Wybór orzecznictwa, red. nauk. M. Militz, Warszawa 2015
  M. Militz [in:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, D. Dominik- Oginska, A. Zalasiński, Warszawa 2015
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2012 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (and subsequent editions – updates 2010, 2011, 2012, 2013)
  M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, VAT w interpretacjach organów podatkowych, Warszawa 2010

  Publications in the reviewed scientific journal:
  M. Militz, Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty, „Przegląd Podatkowy” 2018/7
  M. Militz, Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, „Przegląd Podatkowy” 2018/3
  M. Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?, „Przegląd Podatkowy” 2017/7
  M. Militz, Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT – rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
  M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016/10
  M. Militz, Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej – rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło..., „Przegląd Podatkowy” 2016/7
  M. Militz, Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi – krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos, „Przegląd Podatkowy” 2015/2
  M. Militz, Glosa do wyroku TS z dnia 16 kwietnia 2015 r., C-42/14, „Przegląd Podatkowy” 2015/6
  M. Militz, Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw, „Przegląd Podatkowy” 2014/8
  M. Militz, Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT – ułatwienia czy utrudnienia?, „Przegląd Podatkowy” 2014/2
  M. Militz, Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?, „Przegląd Podatkowy” 2014/1
  M. Militz, Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide – analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość", „Przegląd Podatkowy” 2013/8
  M. Militz, Wyłączenie z definicji podatnika czynności wykonywanych osobiście, „Przegląd Podatkowy” 2013/10
  M. Militz, Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, „Przegląd Podatkowy” 2013/1
  M. Militz, Procedura marży tylko dla sprzedaży samochodów osobowych zakupionych z legalnym zwolnieniem z VAT, „Przegląd Podatkowy” 2012/9
  M. Militz, Programy lojalnościowe na gruncie przepisów o VAT – model unijny i model krajowy, „Przegląd Podatkowy” 2012/3
  M. Militz, Premie pieniężne rabatem, „Przegląd Podatkowy” 2012/8
  M. Militz, Zawiłości refakturowania usług, „Przegląd Podatkowy” 2012/2
  M. Militz, Niekończąca się historia z odliczaniem VAT od nabycia (najmu) samochodu i paliwa do jego napędu, „Przegląd Podatkowy” 2011/6
  M. Militz, G. Mularczyk, Nowe zasady wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur VAT, „Przegląd Podatkowy” 2011/2
  M. Militz, VAT od importu usługi zakupionej od podmiotu z raju podatkowego – podatkiem do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2011/1
  M. Militz, Opodatkowanie VAT zaliczek w obrocie krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych, „Przegląd Podatkowy” 2011/4
  P. Gruza, Z. Makowski, M. Militz, Z. Modzelewski, G. Mularczyk, C. Pieńkosz, I. Sawicka, VAT. Nowe regulacje – nowe wątpliwości, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
  M. Militz, Bony towarowe dla pracowników, „Przegląd Podatkowy”2010/11
  M. Militz, Nowatorskie poglądy sądów administracyjnych w kwestii wystawiania i przechowywania faktur, „Przegląd Podatkowy” 2010/3
  M. Militz, Faktura przesłana do odbiorcy faksem lub e-mailem a prawo do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2010/7
  Z. Makowski, M. Militz, Zwrot VAT dla podatników nieposiadających siedziby w państwie zwrotu, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
  D. Dominik, M. Militz, Opodatkowanie WDT – przykład formalnej teorii dowodu w polskim prawie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
  M. Militz, Prawnicy a VAT – istotne orzeczenia sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
  M. Militz, Kto w 2010 roku może zrezygnować z opodatkowania VAT?, „Przegląd Podatkowy” 2010/2 M. Militz, Leasing i ubezpieczenie to jedno świadczenie. Glosa do uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10, „Przegląd Podatkowy” 2010/12
  M. Militz, Zakres temporalny kognicji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – wyrok w sprawie Elektrowni Pątnów II, „Przegląd Podatkowy” 2010/1
  M. Militz, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/11
  A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11
  D. Dominik, M. Militz, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na wykładnię polskich przepisów w zakresie podatków pośrednich, „Przegląd Podatkowy” 2009/10
  M. Militz, Dostawa towarów używanych – zwolnienia w podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/2
  M. Militz, Nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika VAT w polskich przepisach. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 marca 2009 r., I FPS 6/08, „Przegląd Podatkowy” 2009/8
  M. Militz, Świadczenia złożone w najnowszym orzecznictwie ETS, „Przegląd Podatkowy” 2008/9
  M. Militz, Zmiany w zakresie obniżania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług a zasady prawa wspólnotowego, „Przegląd Podatkowy” 2008/12
  M. Militz, Aport a korekta odliczeń. Aspekty wspólnotowe problemu, „Przegląd Podatkowy” 2008/11 M. Militz, Sprzedaż działek budowlanych z majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., I FPS 3/07, „Przegląd Podatkowy” 2008/2
  M. Militz, Vat od niezwróconego zadatku – kazuistyka czy zasady?, „Przegląd Podatkowy” 2007/11

  Czytaj więcej
 • Wojciech Morawski

  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  ORCID: 0000-0002-2396-9434
  Head of the Department of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun, authorized representative of the Dean of the Faculty of Law and Administration for Tax Consultancy and deputy head of the Nicolaus Copernicus University Centre for Fiscal Studies, which he co-founded; member of the State Examination Board for Tax Consultancy; editor-in-chief of ”Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” (publisher: TNOiK Torun); member of the editorial board of ”Prawo Budżetowe Państwa” and “Samorząd Terytorialny” (publisher: NCU), as well as “Przegląd Podatkowy” (publisher: Wolters Kluwer Polska); scientific supervisor of cyclical tax conferences devoted to tax judicature, the so-called Torun Tax Case-Law Review. He specializes in tax law issues, in particular tax law interpretations, official tax and customs interpretations, income and property taxes, as well as social insurance premiums. He cooperates, among others, with the universities in the Czech Republic, where he previously did scientific internships, participated in the procedures for awarding academic titles and degrees: PhD as a reviewer (Masaryk University in Brno) and for the title of professor (Charles University in Prague).

  List of publications:
  Book publications (including chapters in books):
  W. Morawski, Tax rulings in Poland – the wealth or the crisis? [in:] European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Budapest, 2019,
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (ed. 2018), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2018
  Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia w VAT i akcyzie, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności sytemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
  T. Brzezicki, I. Fisz, W. Morawski, Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, Warszawa 2018
  W. Morawski, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w epoce "uszczelniania" prawa podatkowego i BEPS – czy posiadacz interpretacji może być jeszcze czegokolwiek pewien? [in:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. nauk. A. Franczak, red. nauk. A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018
  W. Morawski, The tax rulings; the conflict between the principle of legality and the principle of legitimate expectations [in:] Optimizing of organization and legal solutions concerning public revenue and expenditures in public interest, red. E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok Vilnius 2018
  W. Morawski, Nestabilita interpretace danoveho prava – je vzdy spatna pro podnikatele? ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Masaryk University Brno 2018
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (ed. 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
  W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania [in:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2017
  W. Morawski, Urzędowe interpretacje podatkowe: o legendach orzeczniczych, które tylko nieraz okazują się prawdą [in:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. B. Kucia-Guściora, M. Munich i A. Zdunek, Lublin 2017
  W. Morawski, Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob), ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 583 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita, Brno 2017
  B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2017
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016
  W. Morawski, Świadomość, wola i działanie jednostki jako elementy kształtujące zakres podmiotowy długu celnego [in:] Prawo celne i podatek akcyzowy: blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016
  W. Morawski, Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem – zásada efektivity kontrole souladu daňového práva s unijním právem, DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015, Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti, eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita Brno ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 549, Brno 2016
  Publications in the reviewed scientific journal:
  B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Company in Organization Under EU Parent-Subsidiary
  and Merger Directives, EC TAX REVIEW, 2020, n. 3, s. 133-136,
  W. Morawski, D. Czudek, Advance Tax Rulings in Poland – General or Individual?, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Terytorialnego” 2019/1
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku TS UE, „Przegląd Podatkowy” 2018/9
  W. Morawski, P. Banasik, A. Kałążny, Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych: wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2018/2
  B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, J. Pustuł, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
  W. Morawski, Wnioski wielowariantowe o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego – zakazane czy konieczne?, „Krytyka Prawa” 2017/9, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.14
  B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r. (I SA/Kr 573/16) i wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 r. (I SA/Wr 852/16) – szerokie pojmowanie procesów metalurgicznych na potrzeby zwolnienia z akcyzy, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/6
  B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. (III SA/Wa 3482/14) – sposób powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/5
  W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – zmiany od GAAR do KAS, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
  W. Morawski, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r. (II FSK 3215/16) – przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/2
  W. Morawski, Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r.: drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016/11
  W. Morawski, A. Nita, Wykorzystywanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Sądowy” 2016/6
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Nadpłata akcyzy: uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14 i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej, „Przegląd Podatkowy” 2016/3
  W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Siebrand i Paderborner Brauerei Haus Cramer, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016/1

  Czytaj więcej
 • Andrzej Taudul

  Andrzej Taudul
  Tax advisor at Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Tax Advisors Partnership. He specializes in issues related to personal income tax, as well as social and health insurance. He gained professional experience and expertise while working for the Ministry of Finance and for the companies constituting the so-called “Big Four”: Price Waterhouse, Arthur Andersen and PricewaterhouseCoopers, where he acted as leader of the personal tax team. In his professional practice, he provided services to the management and managerial staff of the largest Polish companies. Member of the editorial board of „Przegląd Podatkowy”.
  List of publications:
  A. Taudul, D. Widzyk, Czy można doradzać samemu sobie? Podsumowanie poglądów na temat dopuszczalnych form podatkowego podziału wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej jednocześnie funkcję członka zarządu i zewnętrznego doradcy spółki, „Przegląd Podatkowy” 2018/10
  M. Marecki, A. Taudul, Pakiety medyczne – czy to już koniec wątpliwości?, „Przegląd Podatkowy” 2012/1
  A. Taudul, Opodatkowanie pakietów medycznych, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
  A. Taudul, Opodatkowanie niektórych świadczeń pracowniczych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2008/4

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.