Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Prawa Handlowego 9/2016

  Numer 9 „Przeglądu Prawa Handlowego” niemal w całości został poświęcony konferencji naukowej Forum Prawa Spółek, która odbyła się 20.05.2016 r. w Łodzi. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana problematyka papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe. Zagadnienia te wydają się szczególnie interesujące ze względu na ich znaczenie praktyczne oraz liczne problemy teoretyczne pojawiające się zarówno w prawie spółek, jak i prawie papierów wartościowych. W numerze polecamy m.in. następujące artykuły:

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 8/2016

  Artur Nowacki, Procedura przymusowego wykupu w spółce niepublicznej
  Przedmiotem artykułu jest analiza kolejnych czynności w procedurze przymusowego wykupu (tzw. squeeze-out) akcji w spółce niepublicznej.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 7/2016

  W numerze 7 „Przeglądu Prawa Handlowego” polecamy m.in. artykuły:
  Roberta Rykowskiego i Adama Tuli, Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych 
  Artykuł poświęcony jest problematyce obowiązku określania w statucie spółki postaci (typu) akcji oraz ich liczby. W doktrynie istnieje spór co do tego, czy z treści art. 304 § 1 pkt 5 k.s.h. wynika wymóg, aby statut określał liczbę akcji na okaziciela oraz liczbę akcji imiennych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 6/2016

  Marek Krzysztof Kolasiński, Odpowiedzialność odszkodowawcza za uszczerbek powstały w Unii Europejskiej w wyniku zawarcia sprzecznych z prawem antymonopolowym ugód patentowych o odwróconej płatności

  Czytaj więcej
 • Wyniki Konkursu "Przeglądu Prawa Handlowego"

  Konkurs organizowany przez Wolters Kluwer SA i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2014/2015, został rozstrzygnięty.

  Czytaj więcej
 • PPH 7/2015

  W lipcowym numerze PPH na szczególną uwagę zasługuje artykuł otwierający numer – prof. A. Kidyby pt. „Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych”. Tekst przybliża historię prac Komisji Kodyfikacyjnej RP nad projektem kodeksu handlowego z 1934 r. oraz projektem kodeksu spółek handlowych z 2000 r. Przedstawienie historii prac ma na celu wykazanie istotnej różnicy dotyczącej przede wszystkim jakości uchwalanych przepisów. Ostatnie nowelizacje różnią się od tych przedwojennych tym, że zmiany są wprowadzane w sposób nieprzemyślany i nie są konsultowane ze środowiskiem naukowym. Krytyczna ocena tych zmian ma służyć wskazaniu podstawowych przyczyn obniżenia tej jakości.

  Czytaj więcej
 • PPH 6/2015

  Zapraszamy do lektury czerwcowego PPH, a w nim polecamy w szczególności artykuł dr. hab. Piotra Piniora dotyczący rezygnacji członka organu spółki kapitałowej. Problematyka ta jest od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji nie tylko w literaturze, lecz jest także coraz częściej przedmiotem orzeczeń sądowych. Sporna jest przede wszystkim kwestia skutecznego złożenia rezygnacji wobec właściwego organu osoby prawnej. Autor w sposób ciekawy rozważa warianty mogące wystąpić przy składaniu rezygnacji, dokonuje ich oceny i przedstawia skutki prawne.

  Czytaj więcej
 • PPH 5/2015

  W majowym numerze PPH zachęcamy do lektury interesującego artykułu dra hab. Krzysztofa Oplustila i Małgorzaty Sas
  pt. „Działanie w porozumieniu (acting in concert) a wykonywanie praw korporacyjnych w spółkach publicznych”, w którym autorzy poruszają relację tzw. działania w porozumieniu zawartą w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie publicznej

  Czytaj więcej
 • PPH 4/2015

  Kwietniowy PPH został w większości poświęcony 80-leciu kodyfikacji prawa handlowego w Polsce. Interesujące artykuły
  prof. U. Promińskiej, prof. A. Szumańskiego, prof. W. Popiołka oraz prof. A. Chłopeckiego są pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego 28.11.2014 r. i stanowiła doskonalą okazję do refleksji nad ewolucją prawa handlowego i jego współczesnymi problemami.

  Czytaj więcej
 • PPH 3/2015

  W marcowym numerze PPH zachęcamy do lektury artykułu dr. Pawła Marcisza pt. „Nazwane utrudnienia dostępu do rynku – znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k.”. Artykuł 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wylicza, przykładowo, w jaki sposób może zostać ograniczony dostęp do rynku. Przepis ten nie przesądza natomiast, jakie znaczenie prawne ma to wyliczenie.

  Czytaj więcej
 • PPH 2/2015

  W lutowym numerze PPH polecamy Państwu artykuł prof. Wojciecha J. Kocota dotyczący kolejnej zmiany kodeksu spółek handlowych (z 28.11.2014 r.), która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 15.01.2015 r. Zaproponowane zmiany zarówno  w k.s.h., jak i w innych ustawach pozostają poza zakresem regulacji Unii Europejskiej gdy chodzi o spółki osobowe, zaś w przypadku spółki z o.o. – nie naruszają przepisów dyrektyw: 2009/101/WE oraz 2013/34/UE.

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie konkursu PPH

  KOMUNIKAT JURY

  dotyczący wyników konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer S.A. i Redakcję miesięcznika
  „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego,
  obronione w roku akademickim 2013/2014.

  Czytaj więcej
 • PPH 1/2015

  W styczniowym numerze „Przeglądu Prawa Handlowego” zachęcamy do lektury artykułu prof. Jacka Jastrzębskiego  i Karoliny Pasko pt. „Odstąpienie od umowy a dochodzenie kar umownych”, którego celem jest analiza zasad rządzących zastrzeganiem i dochodzeniem kar umownych w razie odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kwestia ta jest bowiem od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania judykatury  i piśmiennictwa, których poglądy przechodzą zauważalną ewolucję.

  Czytaj więcej
 • PPH 12/2014

  Zasady ustalania okresu urzędowania członków organów spółek kapitałowych wywołują niesłabnące kontrowersje w doktrynie i praktyce. Dotyczą one ustalenia chwili wygaśnięcia mandatu piastuna w okolicznościach najbardziej typowych, tj. w następstwie upływu kadencji, na którą został powołany. Mimo kilkunastu lat od wejścia w życie przepisów kodeksowych, nie wypracowano stanowiska wyraźnie dominującego i brakuje widoków na jego ukształtowanie.

  Czytaj więcej
 • PPH 11/2014

  Uchwalenie ustawy o prawach konsumenta jest bezpośrednią konsekwencją wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Celem pośrednim – zaproponowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości – była próba cząstkowej modernizacji przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady (niezgodność z umową) rzeczy sprzedanej (towaru) w ramach rękojmi i gwarancji oraz ujednolicenie ich stosowania w obrocie z udziałem konsumentów, w stosunkach między przedsiębiorcami  oraz w tzw. obrocie powszechnym.

  Czytaj więcej
 • PPH 10/2014

  Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność gospodarczą w różnych dziedzinach budownictwa lokali mieszkalnych
  i użytkowych. Będąc osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą w stosunkach kontraktowych zarówno ze swoimi członkami, jak i innymi kontrahentami są zobowiązane do staranności określanej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Sad Najwyższy stanął na takim stanowisku w wielu orzeczeniach. Jednak wyraził także odmienny pogląd.

  Czytaj więcej
 • PPH 9/2014

  Tradycyjnie, w trzeci piątek maja 2014 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencja naukowa w ramach organizowanego przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ „Forum Prawa Spółek”.

  Czytaj więcej
 • PPH 8/2014

  Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 271 wprowadziło nową instytucję w ramach upadłości z możliwością zawarcia układu w postaci tzw. układu likwidacyjnego. Instytucja prawna układu likwidacyjnego nie posiada znaczącej literatury, jednak w praktyce upadłości układowej ma niezmiernie istotne znaczenie jako cieszący się popularnością sposób zaspokajania wierzytelności przez wierzycieli.

  Czytaj więcej
 • PPH 7/2014

  Zalety spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej dostrzegło wielu przedsiębiorców. Świadczy o tym lawinowy wzrost liczby tych spółek w ciągu ostatnich lat. W 2012 r. osiągnęły szczyt popularności, o czym świadczy rekordowy przyrost spółek komandytowo-akcyjnych (86,1%) i spółek komandytowych (26,8%). Z końcem 2012 r. spółka komandytowa stała się trzecim najpopularniejszym typem spółek prawa handlowego, ustępując liczebnością jedynie spółkom z o.o. oraz spółkom jawnym.

  Czytaj więcej
 • PPH 6/2014

  Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych pozostawia systemom prawnym państw przyjmujących określenie reguł, według których nastąpi uznanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego i skutków, jakie uznane orzeczenie wywoła na ich obszarach prawnych.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.