Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • PPH 5/2014

  Spór o to, jakie są prawne warunki skuteczności złożenia przez piastuna spółki kapitałowej oświadczenia woli o jego rezygnacji, tzn. o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska menedżerskiego (zarząd), czy też nadzorczego (rada nadzorcza) albo kontrolnego (komisja rewizyjna w spółce z o.o.) musi budzić zdumienie przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów.

  Czytaj więcej
 • PPH 4/2014

  Ogłoszenie upadłości wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółek osobowych nie budziło wątpliwości pod rządami kodeksu handlowego i w okresie obowiązywania kodeksu spółek handlowych do wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego. Obowiązujące wówczas przepisy przez upadłość rozumiały bowiem tylko i wyłącznie taki stan prawny, który się kończył likwidacją majątku upadłego.

  Czytaj więcej
 • PPH 3/2014

  Akcja jako papier wartościowy powstaje z chwilą wydania dokumentu akcji do rąk akcjonariusza, materialnie uprawnionego. Dla powstania papieru wartościowego konieczne jest zatem wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie akcji – prawa podmiotowego, inkorporowanie tego prawa w dokumencie (wystawienie dokumentu akcji przez spółkę, zgodnie z wymogami określonymi w art. 328 kodeksu spółek handlowych) oraz wydanie dokumentu do rąk uprawnionego – akcjonariusza.

  Czytaj więcej
 • PPH 2/2014

  Często się zdarza, że uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale zysku (również w zakresie „przesunięcia” dywidendy) zostaje zaskarżona, a sąd zabezpiecza powództwo poprzez ustanowienie zakazu wypłaty dywidendy. Rodzi to pytanie o wpływ takiego zabezpieczenia na wymagalność roszczeń o wypłatę dywidendy.

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie Konkursu PPH

  Edycja konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” z 2014 r. rozstrzygnięta
  Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski – dokonała oceny najlepszych prac magisterskich z zakresu prawa handlowego obronionych w roku akademickim 2012/2013, nadesłanych na Konkurs i postanowiła co następuje:

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Przeglądu Prawa Handlowego

  Edycja konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” z 2014 r. rozstrzygnięta
  Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski – dokonała oceny najlepszych prac magisterskich z zakresu prawa handlowego obronionych w roku akademickim 2012/2013, nadesłanych na Konkurs i postanowiła co następuje:

  Czytaj więcej
 • PPH 1/2014

  Czy nieprawdziwość stwierdzeń zawartych w oświadczeniach i zapewnieniach (ang. representations and warranties) dotyczących działalności spółki, a złożonych w umowie sprzedaży akcji lub udziałów, stwarza podstawy do uchylenia się od skutków oświadczenia woli? Zgodnie z koncepcją, którą przedstawia w najnowszym, styczniowym PPH dr hab. Jacek Jastrzębski, oświadczenia i zapewnienia mają charakter klauzul gwarancyjnych, których celem jest alokacja ryzyk dotyczących działalności spółki dokonująca się z wykorzystaniem mechanizmu gwarancyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

  Czytaj więcej
 • PPH 12/2013

  Kto powinien być adresatem oświadczenia o rezygnacji składanej przez piastunów spółki? Liczne odpowiedzi udzielane na to pytanie przez judykaturę i piśmiennictwo prawnicze są różnorakie i sprzeczne. Jako adresatów oświadczeń o rezygnacji członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wymienia się członków zarządu, prokurentów, radę nadzorczą, specjalnych pełnomocników walnego zgromadzenia lub organ, któremu służy prawo powołania następcy osoby rezygnującej.

  Czytaj więcej
 • PPH 11/2013

  Procedurę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, uregulowaną w przepisach art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych, inicjuje uchwała walnego zgromadzenia o treści określonej w art. 449 k.s.h.

  Czytaj więcej
 • PPH 10/2013

  Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej jest przedmiotem sporu w doktrynie,  a w orzecznictwie nie wypracowano jednolitego stanowiska w tym zakresie. Zagadnienie to, analizowane w najnowszym, październikowym numerze PPH przez dr. Łukasza Gasińskiego, wiąże się z ciekawą dyskusją na temat granic swobody kształtowania treści statutu, a w szczególności sposobu rekonstruowania normy kompetencyjnej umożliwiającej wprowadzenie do statutu rozwiązań odmiennych niż przewidziane przez ustawę, a także prób poszukiwania definicji pojęcia natury spółki akcyjnej.

  Czytaj więcej
 • PPH 9/2013

  „III Forum Prawa Spółek”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego tradycyjnie już w trzeci piątek maja 2013 r., miało nietypowy, ale jednocześnie wyjątkowy charakter. Mniej na nim było o spółkach, a więcej o różnych dziedzinach prawa cywilnego (prywatnego), w których działalność naukową przejawiał Profesor Adam Szpunar.

  Czytaj więcej
 • PPH 8/2013

  W myśl zasady jedności prawa cywilnego prawo spółek przyporządkowane jest do obszaru prawa cywilnego. Niemniej jednak w wielu aspektach przejawia się specyfika prawa korporacyjnego będąca wyrazem jego ograniczonej autonomii. Przejawem szczególnego charakteru prawa spółek są m.in. zasady rządzące wykładnią oświadczeń woli dotyczących umów spółek, statutów oraz papierów wartościowych z pierwiastkiem korporacyjnym.

  Czytaj więcej
 • PPH 7/2013

  Kwestia trybu, w jakim dochodzi do zmiany celu spółki akcyjnej nie jest wprost uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Mimo że niezbyt często dochodzi do zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna, warto się zastanowić, jaki jest obecnie właściwy tryb zmiany celu spółki akcyjnej wskazanego w statucie spółki.

  Czytaj więcej
 • PPH 6/2013

  Kwestia możliwości wprowadzenia bankowych papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego od dłuższego czasu pozostaje nierozstrzygnięta w polskiej doktrynie prawa. Wiąże się to z niejednoznacznym unormowaniem tej kategorii papierów wartościowych w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego.

  Czytaj więcej
 • PPH 5/2013

  Globalizacja gospodarki spowodowała, że arbitraż handlowy rozwinął się na całym świecie. Przekształcił się on w zorganizowany, zinstytucjonalizowany, profesjonalnie zarządzany i ulegający procesom komercjalizacji system rozstrzygania sporów gospodarczych. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera etos arbitrażu determinujący jego naturę, o którym w najnowszym, majowym PPH pisze prof. dr hab. Jerzy Rajski.

  Czytaj więcej
 • PPH 4/2013

  Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, pomyślana w swoim założeniu jako odformalizowanie wielu dziedzin aktywności przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym też w kodeksie spółek handlowych.

  Czytaj więcej
 • PPH 3/2013

  W listopadzie 2012 r. zostały zakończone prace nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie  i odnośnych środków.

  Czytaj więcej
 • PPH 2/2013

  Rynek finansowy i jego instrumenty finansowe są z reguły przedmiotem szerokiej inwencji twórczej uczestników tego rynku, ukierunkowanej przede wszystkim na osiągnięcie dwóch celów: po pierwsze,na „ominięcie” tzw. podatku Belki,
  po drugie – na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania powierzonymi aktywami poza formą organizacyjną firmy inwestycyjnej. Działania te są przejawem zjawisk realizujących określone cele gospodarcze i jednocześnie stanowiących dowód na nadmierną restryktywność rozwiązań ustawowych, które są „obchodzone”.

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie Konkursu PPH

  KOMUNIKAT JURY
  dotyczący wyników konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska S.A. i Redakcję miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2011/2012.

  Czytaj więcej
 • PPH 1/2013

  Przepisy dotyczące ochrony i ujawniania informacji poufnych należą do centralnych unormowań prawa rynku kapitałowego. Polski model regulacji jest w tym zakresie ukształtowany odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.