Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • PPH 12/2012

  Obowiązująca regulacja delistingu stanowi przedmiot wniosków de lege ferenda wyrażanych zarówno w piśmiennictwie,
  jak i w toku prac legislacyjnych. O ile w ramach przygotowywania planowanej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej zasygnalizowano konieczność rewizji niektórych merytorycznych założeń tej regulacji, o tyle wymaga ona również wielu zmian o charakterze bardziej technicznym i przez to – jak należy zakładać –mniej kontrowersyjnych i niewymagających pogłębionej dyskusji.

  Czytaj więcej
 • PPH 10/2012

  Kwestia zawierania umów pomiędzy spółką kapitałową a członkiem jej zarządu jest jednym z niewielu zagadnień z zakresu prawa handlowego, które doczekało się tak obszernej literatury i orzecznictwa. Mimo upływu lat tytułowe zagadnienie nadal budzi kontrowersje, co oznacza, że albo materia jest niedoskonale uregulowana ustawowo, albo iż dobre propozycje ustawodawcy zostały zniekształcone w praktyce.

  Czytaj więcej
 • PPH 9/2012

  Opublikowany w 2010 r. projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stał się impulsem dla rozpoczęcia ogólnej dyskusji o potrzebie i kierunkach zmian w zakresie prawa spółek. Dostrzegając pozytywy bezpośredniej wymiany poglądów, Katedra Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego zaproponowała, aby dyskusja przyjęła formę otwartych, corocznych konferencji naukowych określanych jako „Forum Prawa Spółek”.

  Czytaj więcej
 • PPH 8/2012

  Umowa leasingu w prawie upadłościowym i naprawczym została uregulowana w specyficzny sposób, powiem ogłoszenie upadłości leasingobiorcy (korzystającego) nie ma ex lege wpływu na jej trwanie. Ze skutkiem natychmiastowym umowę może rozwiązać syndyk masy upadłości bądź też wypowiedzieć leasingodawca.

  Czytaj więcej
 • PPH 7/2012

  Rozliczenia związane ze zmianą składu osobowego handlowych spółek osobowych w sytuacji wypowiedzenia udziału, wyłączenia wspólnika i rozwiązania dwuosobowej spółki z przyznaniem jej przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników są istotnym zagadnieniem w praktyce działania tych spółek.

  Czytaj więcej
 • PPH 6/2012

  Zasada jednakowego traktowania udziałowców (art. 20 kodeksu spółek handlowych) wyznacza jedną z ważniejszych dyrektyw determinujących treść stosunku korporacyjnego spółki kapitałowej. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie o umiejscowienie tej zasady w systemie instytucji prawa spółek, istotę mechanizmu ochronnego jednakowego traktowania oraz relację wobec zasady proporcjonalności.

  Czytaj więcej
 • PPH 5/2012

  W kodeksie spółek handlowych ustawodawca daje podmiotom stosującym przepisy prawa spółek pewne „wskazówki" dotyczące celowości wyboru lub eliminacji określonej metody wyceny. W artykule przeprowadzono analizę systemową tych zagadnień na przykładzie 65 § 1 k.s.h., który reguluje problem wyceny udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej występującego ze spółki albo udziału kapitałowego spadkobierców zmarłego wspólnika tej spółki.

  Czytaj więcej
 • PPH 4/2012

  Uchwała Sądu Najwyższego z 9.12.2011 r. przypieczętowała ostatecznie tezę, zgodnie z którą w razie dokonania czynności prawnej pozornej, nieważna jest czynność prawna ukryta, jeżeli dla jej wykonania zastrzeżono formę szczególną ad solemnitatem nawet, jeśli czynność jawna (pozorna) została dokonana w takiej lub nawet bardziej solennej formie. Czynność jawna nie „użycza" już zatem swojej formy czynności ukrytej.

  Czytaj więcej
 • PPH 3/2012

  Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych zaimplementowała do polskiego prawa postanowienia dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 r. dotyczącej usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wraz z wejściem w życie tej ustawy nastąpiło wiele zmian w pozycji prawnej dostawców usług płatniczych, których głównymi dostawcami są banki. Zmiany te omawiają i poddają krytycznej ocenie prof. dr. hab. Wojciech Pyzioł oraz prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł. Artykuł ich autorstwa przeczytasz w marcowym numerze PPH.

  Czytaj więcej
 • PPH 2/2012

  Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów to zagadnienie, które w lutowym numerze PPH analizuje dr Artur Nowacki. Autor analizuje kodeksowy model reprezentacji spółki partnerskiej i zwraca uwagę na możliwość modyfikacji tego modelu. Wnioski będące wynikiem rozważań nad spółkami partnerskimi są w wielu przypadkach adekwatne również w stosunku do reprezentacji innych spółek osobowych.

  Czytaj więcej
 • Edycja 2012 Konkursu PPH rozstrzygnięta

  Edycja 2012 Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” rozstrzygnięta
  Kolejna edycja konkursu ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2010/2011 – została rozstrzygnięta.

  Czytaj więcej
 • Nowa edycja konkursu PPH

  Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2010/2011 już ruszyła. Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnie datą obrony – wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac – należy nadsyłać do 29.02.2012 r. na adres:

  Czytaj więcej
 • PPH 1/2012

  Ustawowy podział wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy w spółce komandytowej, zwłaszcza zawiązanej w celu wykonywania wolnego zawodu, generuje wiele szczegółowych problemów prawnych na tle tzw. rozdzielania spraw klientów spółki przez komplementariuszy w stosunku do komandytariuszy uprawnionych do wykonywania wolnego zawodu. Prof. zw. dr. hab. Andrzej Szumański, w artykule opublikowanym w styczniowym PPH analizuje kwestię dopuszczalności wyłączenia wspólnika ze spółki komandytowej w celu wykonywania wolnego zawodu.

  Czytaj więcej
 • Konkurs PPH rozstrzygnięty

  Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2009/2010 ogłoszony przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” został rozstrzygnięty. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie uroczystego zakończenia roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.