Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Andrzej Adamczyk

  dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK w Kielcach
  ORCID 0000-0002-6080-4516

  doktor habilitowany; od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2008–2018 pracował jako adiunkt na tej uczelni.
  Od 2013 r. jest także adwokatem wpisanym na listę adwokatów w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej w Kielcach.
  Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”.

  W latach 1995–2000 odbył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo (temat pracy magisterskiej: „Tworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
  Pracował jako urzędnik w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (2003–2012), a wcześniej jako asystent radcy prawnego w Kancelarii Prawnej I. Koksztys i S-ka we Wrocławiu (2000–2002).
  W latach 2000–2005 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  W 2006 r. nadano mu stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ustrój polityczny Turcji w latach 1918–1939”.
  W 2018 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie monografii habilitacyjnej: „Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku”
  Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Adamczyka to historia państwa i prawa (powszechna i Polski); prawo administracyjne, doktryny polityczne i prawne; tłumaczenia prawnicze (język angielski).

  Wykaz publikacji naukowych (2016–2018)
  1. A. Adamczyk, Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku, Kielce 2017, ss. 364.
  2. A. Adamczyk, Tłumaczenie książki Edgara Loeninga, Die Haftung des Staats aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten nach deutschem Privat- und Staatsrecht, Frankfurt am Main 1879, pt. Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Kielce 2016.
  3. A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018.
  4. A. Adamczyk, Niemieckie regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na ziemiach byłego zaboru pruskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper Gdańsk 2018, ss. 9–19.
  5. A. Adamczyk, Źródła prawa regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą państwa w Polsce w ujęciu historycznym [w:] A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018, ss. 11–22.
  6. A. Adamczyk, Dyskusja na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone przez bezprawne działania urzędników na Kongresie Prawników Niemieckich w Kilonii w 1906 roku [w:] „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, t. XV/2, s. 131–146.
  4. A. Adamczyk, Głos Edgara Loeninga w dyskusji na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa [w:] A. Adamczyk (tłum.), Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Frankfurt nad Menem 1879, Kielce 2016, s. 9–44.
  5. A. Adamczyk, Znaczenie zarzutów skargi dla rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny, „Palestra Świętokrzyska” 2016, nr 37–38, s. 87–89.
  6. A. Adamczyk, Odpowiedzialność majątkowa urzędnika jako czynnik wpływający na zwiększenie efektywności władzy publicznej w świetle polskich rozwiązań prawnych, [w:] Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, red. J. Jaskiernia, Kielce 2016, ss. 137–157.

  Czytaj więcej
 • Paweł Chmielnicki

  prof. Paweł Chmielnicki
  ORCID 0000-0002-3161-9397

  profesor doktor habilitowany, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego. Urodził się 20 lipca 1972 r. W latach 1991–1996 studiował na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 17 lutego 1997 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta w Studium Samorządności Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie – po przekształceniu organizacyjnym tej jednostki – w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 października 2003 r. do 30 września 2006 r. był zatrudniony w tej samej jednostce organizacyjnej na stanowisku adiunkta. 

  W dniu 21 października 2002 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadano mu stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Stwierdzenie nieważności uchwały organu gminy przez wojewodę.
  Dnia 14 listopada 2005 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność: prawo administracyjne, na podstawie opublikowanej rozprawy pt. Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne (Warszawa 2005, ss. 396).
  Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
  Od 1 lipca 2006 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. był zatrudniony na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Na UJK pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Administracji oraz kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego na Wydziale Zarządzania i Administracji.
  Od 1 lutego 2011 r. do 30 września 2018 r. jego podstawowym miejscem zatrudnienia była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, pełnił funkcje kierownika Katedry Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa.
  Od 1 października 2018 r. pracuje na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kieruje Centrum Badań Procesu Legislacyjnego.
  Tematem jego badań jest teoria prawa (w szczególności problematyka materialnych źródeł prawa), teoria ekonomii (nowa ekonomia instytucjonalna, w szczególności teorie zmiany instytucjonalnej), funkcje władz publicznych w gospodarce, prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego w Polsce. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, posiada w swoim dorobku ponad 140 opracowań naukowych i ponad 40 innych publikacji, jest promotorem 3 rozpraw doktorskich.

  Publikacje (2016–2018)
  1. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Kraków 2018, ss. 331.
  2. P. Chmielnicki, Preferencje i reprezentacje interesów w procesie legislacyjnym: dysfunkcja kompletu normatywnego na przykładzie pewnej ustawy [w:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, s. 311–324, Kraków 2018.
  3. P. Chmielnicki, J. Paśnik, Rozpoznanie treści instytucji jako warunek sine qua non oceny ich skutków [w:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, s. 151–174, Kraków 2018.
  4. P. Chmielnicki, Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, s. 154–182.
  5. P. Chmielnicki, P. Stec, A. Bednarczyk-Płachta, M. Bendorf-Bundorf, L. Bielecki, J. Dobkowski, Sz. Kisiel, E. Kozerska, P. Malinowski, M. Mariański, D. Mucha, S. Nitecki, J. Paśnik, E. Pierzchała, P. Ruczkowski, T. Scheffler, P. Sobotko, T. Szewc, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, LEX/el. 2017.
  6. P. Chmielnicki, Postępowanie akredytacyjne w szkolnictwie wyższym [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój. Prawo. Organizacja, praca zbiorowa, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Warszawa 2016.
  7. P. Chmielnicki, Instytucje jako zbiór rozwiązań, których treść wymaga badania [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, praca zbiorowa, red. S. Rudolf, Gdańsk 2016.
  8. P. Chmielnicki, Społeczno-gospodarcze determinanty schematu działania obejmującego tworzenie rad nadzorczych w spółkach” [w:] Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, praca zbiorowa, red. A. Szplit, Warszawa 2016.
  9. P. Chmielnicki, Komplet normatywny. Pojęcie, Komplet normatywny. Aktorzy, Komplet normatywny. Efekt rezonansowy, Zmiana instytucjonalna jako efekt zmian w kompletach normatywnych, Okrężna przyczynowość pogłębiania się złożoności porządku instytucjonalnego [w:] Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, praca zbiorowa, red. J. Famielec, A. Szplit, Kielce 2016.
  10. P. Chmielnicki, Reduction of entrepreneurial risk as the purpose of legislative initiatives: research results, współautorzy: E. Inglot-Brzęk, I. Styn, „Studia Prawa Publicznego” 2016/1.

  Czytaj więcej
 • Paweł Chmielnicki

  Professor Paweł Chmielnicki
  ORCID 0000-0002-3161-9397
  Professor, a PhD and postdoctoral degree holder, lecturer at the Faculty of Law and Administration of the Lazarski University, Director of the Legislative Process Research Center. Born on July 20th, 1972. In 1991–1996, studied law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. As of February 17th, 1997, employed as an assistant at the Social Home Rule Section of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, and afterwards - after the organizational transformation of the unit - at the Department of Local Self-Government Law of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. From October 1st, 2003 until September 30th, 2006, employed at the same organizational unit as an assistant professor.
  On October 21st, 2002, by the resolution of the Faculty Board of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, he was awarded a PhD degree in legal sciences on the basis of a PhD dissertation entitled “Annulment of a Resolution of a Commune Body by a Voivode”.
  On November 14th, 2005, by the resolution of the Faculty Board of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, he was awarded a postdoctoral degree in legal sciences, specialization: administrative law, on the basis of a published postdoctoral dissertation entitled ”Provision of Services by the Local Self-Government in Poland. Legal and Structural Considerations” (Warsaw 2005, pp. 396).
  By the decision of January 29th, 2018, the President of the Republic of Poland awarded him the title of professor of legal sciences.
  From July 1st, 2006 until January 31st, 2011, employed at the Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce as an associate professor. At the Jan Kochanowski University he acted as Director of the Institute of Economics and Administration and Head of the Department of Administrative Law at the Faculty of Management and Administration.
  From February 1st, 2011 until September 30th, 2018, the University of Information Technology and Management in Rzeszow remained his primary employer, where he filled the role of professor and headed the Department of Theory of Law and Research on Material Sources of Law.
  As of October 1st, 2018, employed at the Lazarski University in Warsaw, where he heads the Legislative Process Research Center.
  The main object of his scientific research remains to be the theory of law (in particular the issue of material sources of law), theory of economics (new institutional economics, in particular the theories of institutional change), the role of public authorities in the economy, administrative law, and local self-government law in Poland. He has participated in several dozen scientific conferences; author of over 140 scientific papers and over 40 other publications; supervisor of 3 PhD dissertations.
  Publications (2016-2018)
  1. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (ed.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Kraków 2018, ss. 331.
  2. P. Chmielnicki, Preferencje i reprezentacje interesów w procesie legislacyjnym: dysfunkcja kompletu normatywnego na przykładzie pewnej ustawy [in:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (ed.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, s. 311–324, Kraków 2018.
  3. P. Chmielnicki, J. Paśnik, Rozpoznanie treści instytucji jako warunek sine qua non oceny ich skutków [in:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (ed.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, s. 151–174, Kraków 2018.
  4. P. Chmielnicki, Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, s. 154–182.
  5. P. Chmielnicki, P. Stec, A. Bednarczyk-Płachta, M. Bendorf-Bundorf, L. Bielecki, J. Dobkowski, Sz. Kisiel, E. Kozerska, P. Malinowski, M. Mariański, D. Mucha, S. Nitecki, J. Paśnik, E. Pierzchała, P. Ruczkowski, T. Scheffler, P. Sobotko, T. Szewc, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, LEX/el. 2017.
  6. P. Chmielnicki, Postępowanie akredytacyjne w szkolnictwie wyższym [in:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój. Prawo. Organizacja, praca zbiorowa, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Warszawa 2016.
  7. P. Chmielnicki, Instytucje jako zbiór rozwiązań, których treść wymaga badania [in:] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, praca zbiorowa, red. S. Rudolf, Gdańsk 2016.
  8. P. Chmielnicki, Społeczno-gospodarcze determinanty schematu działania obejmującego tworzenie rad nadzorczych w spółkach” [in:] Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, praca zbiorowa, red. A. Szplit, Warszawa 2016.
  9. P. Chmielnicki, Komplet normatywny. Pojęcie, Komplet normatywny. Aktorzy, Komplet normatywny. Efekt rezonansowy, Zmiana instytucjonalna jako efekt zmian w kompletach normatywnych, Okrężna przyczynowość pogłębiania się złożoności porządku instytucjonalnego [in:] Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, praca zbiorowa, red. J. Famielec, A. Szplit, Kielce 2016.
  10. P. Chmielnicki, Reduction of entrepreneurial risk as the purpose of legislative initiatives: research results, współautorzy: E. Inglot-Brzęk, I. Styn, „Studia Prawa Publicznego” 2016/1.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Adamczyk

  dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK w Kielcach
  ORCID 0000-0002-6080-4516
  Postdoctoral degree in legal sciences; as of 2018, associate professor at the Faculty of Law, Administration and Management of the Jan Kochanowski University in Kielce. In the years 2008–2018, employed as an assistant professor at the university.
  As of 2013, solicitor in the official solicitors’ register of the Bar Chamber for the Świętokrzyskie District in Kielce.
  As of 2008, deputy editor-in-chief and secretary of the editorial board of the nationwide legal monthly “Przegląd Prawa Publicznego”.
  In the years 1995–2000 he completed MA studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in the field of Law (thesis topic: "Establishing a Single-Member Private Limited-Liability Company").
  He used to work as an official in the Świętokrzyskie Voivodeship Office in Kielce (2003–2012), and before that, as an assistant to legal advisor at the Law Firm I. Koksztys i S-ka in Wroclaw (2000–2002).
  In the years 2000–2005 he successfully completed PhD studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw.
  In 2006, he was awarded a PhD degree in legal sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw on the basis of a PhD dissertation entitled "Political System of Turkey in the Years 1918–1939".
  In 2018, he was awarded a postdoctoral degree in legal sciences at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin on the basis of a postdoctoral monograph entitled: "The German Liability for Damages Model Adopted by Public Authorities at the Turn of the Twentieth Century"
  Prof. Andrzej Adamczyk’s scientific interests include universal and Polish history of state and law; administrative law; political and legal doctrines; legal translations from and into English.
  List of scientific publications (2016-2018)
  1. A. Adamczyk, Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku, Kielce 2017, ss. 364.
  2. A. Adamczyk, Tłumaczenie książki Edgara Loeninga, Die Haftung des Staats aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten nach deutschem Privat- und Staatsrecht, Frankfurt am Main 1879, pt. Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Kielce 2016.
  3. A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018.
  4. A. Adamczyk, Niemieckie regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na ziemiach byłego zaboru pruskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego [in:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper Gdańsk 2018, ss. 9–19.
  5. A. Adamczyk, Źródła prawa regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą państwa w Polsce w ujęciu historycznym [in:] A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018, ss. 11–22.
  6. A. Adamczyk, Dyskusja na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone przez bezprawne działania urzędników na Kongresie Prawników Niemieckich w Kilonii w 1906 roku [in:] „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, t. XV/2, s. 131–146.
  4. A. Adamczyk, Głos Edgara Loeninga w dyskusji na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa [in:] A. Adamczyk (trans.), Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Frankfurt nad Menem 1879, Kielce 2016, s. 9–44.
  5. A. Adamczyk, Znaczenie zarzutów skargi dla rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny, „Palestra Świętokrzyska” 2016, nr 37–38, s. 87–89.
  6. A. Adamczyk, Odpowiedzialność majątkowa urzędnika jako czynnik wpływający na zwiększenie efektywności władzy publicznej w świetle polskich rozwiązań prawnych, [in:] Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, ed. J. Jaskiernia, Kielce 2016, ss. 137–157.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.